Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel

Správní právo, Veřejná správa - finance, Finanční právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Mgr. Jana Pecková Hodečková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušená lektorka a specialistka na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se právem poskytování dotací prakticky zabývá. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Mgr. David Slováček

asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Je spoluautorem připravovaného komentáře k novému stavebnímu zákonu. Zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci se prakticky zabýval právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-500/2016 - Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?

Odborný program

Téma právního pozadí nejrůznějších dotačních politik státu není dosud uceleně zpracováno. Právní literatury existuje poskrovnu. Naštěstí však v posledních letech přibývá judikatury Nejvyššího správního soudu, případně Ústavního soudu, která se zabývá právní povahou dotací a možnostmi právní obrany fyzických, avšak častěji právnických osob (včetně obcí a krajů) v případě vzniku sporu mezi státem a osobou v roli příjemce dotace. Nejasným procesním režimům, které ztěžují efektivní právní obranu, se věnuje také veřejný ochránce práv. Na judikaturu i tlak odborníků posléze reagoval i zákonodárce a novelizoval velká rozpočtová pravidla - zákon č. 218/2000 Sb.), čímž měl postup při poskytování dotace vyjasnit a zjednodušit.

Seminář o možnostech právní obrany při poskytování dotací si klade za cíl představit základní teoretická východiska dotačně-právních vztahů a zároveň seznámit účastníky s vybranými praktickými problémy a procesními možnostmi jejich řešení (před zmíněnou novelizací rozpočtových pravidel i po ní). Snaží se odpovědět na problémy vznikající zčásti kvůli problematickému vývoji právní úpravy a zčásti kvůli neochotě jednotlivých aktérů brát v potaz kromě nejrůznějších podmínek jednotlivých dotačních programů či obsáhlých metodik všech úrovní taktéž českou platnou právní úpravu (a šířeji rovněž principy právního demokratického státu).

Seminář, vedený zkušenými lektory a specialisty na veřejné i soukromé právo, kteří se ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv právem poskytování dotací prakticky zabývají, je určen všem žadatelům o dotace a reálným příjemcům dotací, kteří se již setkali s problémy v rámci procedur čerpání dotací. Má umožnit zájemcům získat potřebné znalosti, jak se bránit, pokud nesouhlasí se závěry a opatřeními poskytovatelů dotací, či s rozhodnutími správců daně shledávajících u nich porušení rozpočtové kázně. Dále pak jistě zaujme všechny agentury zabývající se dotačním poradenstvím, stejně jako advokáty, jejichž klienti mají, či mohou mít problémy s přiznáním, vyplacením, či vracením finančních prostředků v rámci dotačních vztahů. V neposlední řadě může být přínosem rovněž pro zástupce poskytovatelů a kontrolní orgány, neboť ani pro ně není snadné vyrovnat se s novým judikatorním chápáním dotačního práva a novým zněním rozpočtových pravidel.

Z obsahu semináře:

  • Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.)
  • Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace?
  • Finanční kontrola
  • Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a možná obrana proti němu.)
  • Výzva poskytovatele k nápravnému opatření a výzva k vrácení dotace.
  • Odnětí dotace poskytovatelem a možná obrana proti tomu.
  • Porušení rozpočtové kázně. (Odvod a jeho proporcionalita. Penále. Obrana proti platebnímu výměru. Prominutí, posečkání, splátky.)
  • Odpovědnost poskytovatele dotace za vadné poučení příjemce
  • Obecné prostředky právní ochrany v České republice. (stručný přehled: kontrolní činnost, správní řízení, správní žaloby, ústavní stížnost.)

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit