Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-372/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s procesní částí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), který nabyl účinnosti 1. července 2017, tzn. s těmi jeho ustanoveními, která upravují řízení o přestupku, včetně ustanovení o postupu před zahájením řízení, a s dosavadními zkušenostmi s aplikací této nové normy v praxi. Tento zákon nahradil dřívější obecnou úpravu přestupků nepodnikajících fyzických osob obsaženou v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho přinesl úplně novou obecnou úpravu, jak hmotněprávní tak procesní, týkající se dřívějších správních deliktů právnických osob a podnikatelů, které jsou rovněž zahrnuty pod obecný pojem „přestupek“, což představuje vůbec první obecnou úpravu této oblasti správního trestání po r. 1990.

Výklad je zaměřen na procesní část zákona, tzn. zvláštní pravidla řízení o přestupcích ve vztahu k obecné úpravě správního řízení ve správním řádu, která se na řízení o přestupku použije subsidiárně. Probrána budou postupně ustanovení o správních orgánech a účastnících přestupkového řízení, o postupech před zahájením řízení, o zahájení a průběhu řízení o přestupku, včetně zvláštních druhů řízení, ustanovení o rozhodnutí o přestupku a o odvolacím a přezkumném řízení a novém rozhodnutí.

Výklad je doplněn odkazy na použitelnou judikaturu zejména správních soudů vztahující se k dřívější právní úpravě správního trestání a částečně již i k úpravě nové. Pozornost je věnována rovněž hlavním principům zákona, kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Program:

  • Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu
  • Postup před zahájením řízení o přestupku
  • Zahájení a průběh řízení o přestupku
  • Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení
  • Zvláštní druhy řízení o přestupku
  • Rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení
  • Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
  • Evidence přestupků
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit