Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Správní a trestní právo (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK I./PV-664/2005 - Správní řád

Odborný program

Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu upravujících správní řízení na prvním a druhém stupni, a to ve vazbě na dosavadní zkušenosti z aplikace této právní normy v praxi a na judikaturu.

V úvodní části semináře bude pojednáno o rozsahu působnosti správního řádu a jeho vztahu k dalším zákonům a v obecné rovině též o jednotlivých formách správní činnosti, na které se správní řád vztahuje, tzn. rozhodnutí ve správním řízení, tzv. jiné úkony správních orgánů, zejm. vyjádření, osvědčení a sdělení, dále opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouvy a o základních rozdílech mezi těmito formami.

Program semináře:

 • Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika
  • správní řád a veřejná správa
  • správní řízení, vč. exekuce
  • jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
  • veřejnoprávní smlouvy
  • opatření obecné povahy
  • vztah správního řádu ke zvláštním zákonům
 • Základní zásady činnosti správních orgánů
 • Správní řízení a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů podle správního řádu
 • Správní orgány
  • správní orgány podle správního řádu
  • příslušnost a její změny
  • úřední osoby a posuzování podjatosti
  • doručování písemností, včetně datových schránek
 • Účastníci řízení
  • vymezení a kategorizace účastníků řízení
  • spory o účastenství
  • procesní způsobilost a zastoupení
  • podání
  • nahlížení do spisu
 • Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
 • Postup správních orgánů před zahájením řízení
  • vyřizování podnětů
  • vysvětlení
  • zajištění důkazu
  • předběžná informace
 • Průběh řízení na prvním stupni
  • zahájení řízení
  • shromažďování podkladů rozhodnutí a dokazování
  • zajišťovací prostředky
  • přerušení a zastavení řízení
  • zvláštní typy správního řízení
 • Rozhodnutí
  • druhy rozhodnutí
  • náležitosti rozhodnutí
  • lhůty pro vydání rozhodnutí
  • ochrana proti nečinnosti
  • oznamování rozhodnutí
  • právní moc a vykonatelnost
  • náklady řízení
  • nicotnost rozhodnutí
 • Odvolací řízení
  • odvolání a jeho náležitosti
  • odvolací lhůta
  • účinky odvolání
  • průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem, autoremedura
  • průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem a jeho rozhodnutí
  • rozklad
 • Přezkumné řízení
  • předmět a výjimky z přezkumného řízení
  • podmínky a průběh přezkumného řízení
  • rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
 • Obnova řízení
  • podmínky obnovy řízení
  • obnova řízení na žádost a z moci úřední
 • Nové rozhodnutí ve věci
 • Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví

Jednotlivé instituty zákona jsou vykládány ve vazbě na judikaturu i metodickou činnost Ministerstva vnitra. Po každém bloku následují odpovědi na písemné dotazy.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit