Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů pro rok 2022 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
31.01.2022
9.00 - cca 16.00
    —
208031

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti zejména s přihlédnutím k posledním změnám zákona o daních z příjmů, zejména k zákonu č. 299/2020 Sb. zákonu č. 609/2020 Sb. a zákonu č. 39/2021 Sb.

Program semináře:

 • STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním
 • POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik
 • POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  • Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
  • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
  • definice osob spojených, ceny obvyklé
  • tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů
 • APLIKACE SMĚRNICE EU ATAD Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjční ch výdajů,
 • ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
  • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek
  • náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
  • příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
  • příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
  • cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
  • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
  • propagační předměty, dary, reprezentace
  • finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
  • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
  • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
  • úpravy do finančního leasingu
  • daň z nabytí nemovitých věcí náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
  • důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, účinnost novely v praxi
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
  • rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost
  • tvorba daňových opravných položek
 • OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
  • z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
  • licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
  • z bezúplatného příjmu
 • NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
 • ZMĚNY NASTAVENÉ ZÁKONEM Č. 609/2020 SB:
  • změny v úročení dluhopisů
  • peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
  • stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů
  • uplatnění darů poskytnutých v souvislosti s výskytem SARS – CoV-2 do základu daně z příjmů
 • NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi. Možnost tvorby daňové rezervy na opravu majetku svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a  dobrovolných svazků obcí
 • SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK
 • HMOTNÝ MAJETEK
  • odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
  • nehmotný majetek (software), změny v odpisování nehmotného majetku
  • vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
  • odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
  • majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
 • MIMOŘÁDNÁ POZORNOST BUDE VĚNOVÁNA POSLEDNÍM LEGISLATIVNÍM ZMĚNÁM ÚČINNÝM V ROCE 2020 A 2021
  • zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
  • nové zavedení mimořádných odpisů majetku
  • zkrácený finanční leasing
  • zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky
 • SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
  • odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty - novela zákona č. 299/2020 Sb.“
  • uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně
  • možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky – vliv na prekluzi k vyměření a doměření daně z příjmů
  • vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů
  • úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce
  • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
  • odpočet na odborné vzdělávání (rozhodnutí MF o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události)
  • snižující položka na dary a zvýšení limitu pro její uplatnění (viz zákon č. 39/2021 Sb.), snižující položky u neziskových subjektů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit