Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přináší aktuální novela ZOK - ON-LINE seminář

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.03.2021
9.00 - cca 13.00
    —
207032

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Tento seminář je možné absolvovat také prezenčně.  Podrobnosti a termíny

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 1990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude probíhat (kromě klasické prezenční formy) také ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou emailovou adresu.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Jakkoliv se na první pohled může zdát, že problematika vzniku a zániku funkce ve volených orgánech obchodních korporací není složitá, opak je pravdou. Její úprava skrývá řadu sporných otázek, jejichž řešení má značný praktický význam. Počínaje ne vždy bezproblémově nastavenými předpoklady výkonu funkce, přes nejasnosti související s okamžikem vzniku a zániku funkce či s možností odchýlit se od zákonem nastavené působnosti konkrétních orgánů volit a odvolávat členy jiného orgánu, až po spory ohledně důsledků odstoupení v nevhodnou dobu, sistace hlasovacích práv při odvolávání členů orgánů, kteří jsou současně i společníky, či možnosti omezení důvodů pro odvolání. Nemluvě o (v českém právním prostředí novém) institutu vyloučení z výkonu funkce.

Jaké důsledky má pro vznik či zánik funkce skutečnost, že se smlouva o výkonu funkce (či souběžně uzavíraná manažerská smlouva) řídí (má řídit) zákoníkem práce? Je odstoupení člena orgánu, učiněné v nevhodné době, neplatné (s důsledkem trvání funkce a povinnosti ji vykonávat)? Kdy může do složení (statutárního) orgánu či do jeho činnosti zasáhnout soud? Jak se vypořádat s velmi problematickou úpravou povinné participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností? Jaká jsou specifika vzniku a zániku funkce v případě, že členem voleného orgánu je právnická osoba? To jsou jen některé z otázek, jejichž řešení bude seminář věnován.

Značné změny v této oblasti pak přináší aktuální novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.), zejména pak jde-li o členství právnických osob ve volených orgánech, nově zaváděné vysílací právo (zvláštní právo, jež bude možné spojit s podílem/akcií a jež umožní společníku přímo jmenovat člena voleného orgánu), jakož i novou úpravu tzv. zaměstnanecké participace. Výrazně odlišná také bude úprava odstoupení, změn pak dozná i tzv. diskvalifikace z výkonu funkce.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se problematikou obchodních korporací zabývají.

Seminář se zaměří zejména na:

 • předpoklady výkonu funkce
  • obecné
  • zvláštní (zejména překážky provozování živnosti a inkompatibilita funkcí v představenstvu a dozorčí radě)
  • důsledky jejich absence
 • vznik funkce
  • jmenování (volba), včetně úpravy působnosti orgánů jmenovat či volit a možnosti odchylných ujednání v zakladatelských právních jednáních
  • právnická osoba jakožto člen voleného orgánu - specifika
  • vysílací právo (ve znění účinném od 1. 1. 2021)
  • specifika při jmenování jediným společníkem/akcionářem
  • kooptace, náhradníci (předpoklady, jak a kdy vzniká funkce, délka funkčního období)
  • volba členů dozorčí rady v akciové společnosti (povinná participace nyní i po účinnosti novely)
  • jmenování členů statutárního orgánu soudem
  • některé otázky související se jmenováním opatrovníka
 • zánik funkce
  • právnická osoba jakožto člen voleného orgánu - specifika
  • odvolání (kdo může odvolat, úprava sistace hlasovacích práv a její důsledky, limitace důvodů pro odvolání, vliv „podřízení“ smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce)
  • odstoupení (komu a jak se doručuje odstoupení, kdy začíná běžet doba jednoho měsíce, jaké jsou důsledky odstoupení v nevhodné době), a jeho úprava po novele ZOK
  • uplynutí funkčního období (funkční období na dobu neurčitou?)
  • vyloučení z výkonu funkce (předpoklady, vztah k přechodným ustanovením, procesní úprava, důsledky soudního rozhodnutí a jeho případného nerespektování) de lege lata i po účinnosti novely ZOK)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit