Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.12.2020, 12.12.2020, 13.12.2020
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
20301

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Cena

Vložné: 8980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Ubytování: 1200 Kč/osobu 2 noci (cena včetně 15% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 560 Kč/osobu (cena včetně 15% DPH)

Stravování: 1215 Kč/osobu – 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře (cena včetně 10% DPH)

Odborný program

Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2020 a změny v uplatňování DPH od roku 2021 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021,
 • místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny provedené v roce 2020,
 • vymezení místa plnění při prodeji na dálku od roku 2021,
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci v roce 2020,
 • pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) v roce 2020,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní v roce 2021,
 • sazby daně se zaměřením na změny od 1. 5. 2020,
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty,
 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží v roce 2020,
 • režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 a v roce 2021,
 • správa daně v tuzemsku a změny v roce 2020,
 • aktuální problémy při podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2020.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2020 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2021, a to zejména:

 • K posledním novelám ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
  – pravidlo pro omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, zejména úroků
  – zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví z ČR do zahraničí
  – pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a hybridní nesoulady
  • Úpravy pravidel při uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
 • Změny v daních z příjmů schválené v roce 2020 se zaměřením na DPPO – informace dle vývoje legislativy k datu semináře, ale je pravděpodobné schválení:
  – 3. daňového balíčku – mj. stravenkový paušál, zvýšení limitu pro oznámení
  – osvobozených příjmů, které jinak podléhají srážkové dani
  – uplatnění daňové ztráty zpětně
  – zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a dopady do zdaňování příjmů
  – dostane se také na rozšíření daňových úlev pro další formy spoření na stáří?
 • Aktuálně, zejména k 
  • úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
   – posouzení pojistné události na konci roku, kdy oprava je objektivně provedena až v roce následujícím
   – připomenutí testování finančních nákladů, zejména úroků při nízké kapitalizaci, náklady související s držbou majetkové účasti
  • pohledávkám
   – k tvorbě opravných položek za dlužníky v insolvenčním řízení
  • hmotnému a nehmotnému majetku
   – odpisování spoluvlastnických podílů při nabytí darováním nebo zděděním
   – práva a povinnosti nájemce/ekonomického uživatele a pronajímatele – vlastníka a rekapitulace správného postupu v situaci, kdy ekonomický uživatel provede technické zhodnocení
   – náklady na získání investiční dotace a úpravy vstupní ceny při získání dotace na pořízení majetku
   – reakce na novelizované předpisy v oblasti životního prostředí, které již neumožní provozovat staré kotle na pevná paliva a na výměnu stávajících plynových kotlů za kondenzační, kdy dochází vždy ke zvýšení emisní třídy, je technickým zhodnocením nebo je možné je považovat také za opravu?
  • vybraným zaměstnaneckým benefitům
   – legislativní východiska
   – víte, jak ušetřit a nikoli málo?
   – čeho se vyvarovat a nemít problémy?
   – které jsou nejvýhodnější a naopak, na co si dát pozor při poskytování benefitů
   – uplatňujete správně náklady na teambuilding?
   – novela vyhlášky o FKSP od r. 2020 – problémové oblasti z hlediska zdanění
  • Nezapomeneme ani zajímavosti z judikátů a jednání Koordinačního výboru KDP – vloženo v prezentaci k jednotlivým tématům
  • A závěrem si shrneme, co již neplatí v Pokynu D-22 z roku 2014 a naopak by bylo vhodné doplnit…..

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2020, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2020 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, apod.), případné změny pro rok 2021
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2020 a případně rok 2021,
 • Vybrané účetní metodické oblasti:
  • Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
  • Oceňování zásob
  • Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
  • Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
  • Kapitálové operace
  • Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně
 • informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2020, například:
  • vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
  • vyplňování účetních výkazů,
  • sestavení přílohy k účetní závěrce,
  • cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
 • případné změny v účetních předpisech od roku 2021,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit