Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V roce 2023 získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Převody, nabývání, zastavování, dělení či slučování podílů nebo akcií patří mezi transakce, ke kterým dochází prakticky denně. Přitom jejich právní regulace v sobě skrývá nejednu spornou otázku. Některé již vyřešila judikatura, k dalším nabízí řešení odborná literatura, ale řada z nich zatím zůstává sporná či (ani literárně) neřešená.

Cílem semináře je podrobně zmapovat problematiku transakcí s akciemi (včetně akcií nevydaných či nesplacených) a podíly (včetně podílů představovaných kmenovými listy), poukázat na sporné otázky, které právní úprava vyvolává, a nabídnout jejich řešení; to vše na podkladě dosavadní odborné diskuse a dosud přijaté judikatury.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky

 • podíl/akcie ve spoluvlastnictví
  • podílové spoluvlastnictví
  • podíl ve společném jmění manželů
  • vliv SJM na dispozice s podíly/akciemi a na nabývání podílů/akcií
 • převody podílů/akcií
  • převod nevtěleného podílu ve společnosti s ručením omezeným (formální i obsahové náležitosti smlouvy, možné „podoby“ smlouvy, podmínky převoditelnosti, včetně úpravy souhlasu valné hromady, účinnost smlouvy, význam zápisu do obchodního rejstříku)
  • převod kmenového listu
  • převod akcie (včetně omezení převoditelnosti akcií a důsledků jejich nedodržení, a včetně možného předkupního práva k akciím)
  • převod nesplacené či nevydané akcie
  • jakými listinami doložit převod při zápisu do obchodního rejstříku?
  • smlouva o smlouvě budoucí
  • převod podílu/akcie v rámci převodu závodu (jeho části)
  • opakované převody téhož podílu/akcie
  • možná rizika stíhající nabyvatele podílu/akcie (povinnosti plynoucí z nabyté účasti)
  • nabytí od neoprávněného
  • vydržení
 • rozdělení a spojování podílu
  • při převodu/nabytí podílu
  • změnou společenské smlouvy
  • jednostranným právním jednáním společníka (předpoklady, forma, účinnost)
 • zastavení podílu
  • zastavitelnost podílu/akcie
  • překážky zastavení podílu nebo cenného papíru a korporační omezení možnosti zastavit podíl/akcii
  • zástavní smlouva (forma, účinnost)
  • modus (zápis do obchodního rejstříku v. zápis do rejstříku zástav)
  • co zapsat do obchodního rejstříku?
  • zastavení podílu/akcie jako součástí závodu (jeho části)
  • realizace zástavního práva (výkon práv společníka/akcionáře zástavním věřitelem, propadná zástava, pořadí zástavních věřitelů)
  • negative pledge (zřízení, vznik, zápis do obchodního rejstříku či rejstříku zástav?)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit