Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Petra Bielinová

advokátka a odborná lektorka, specializuje se na správní právo, veřejné zakázky a problematiku územně samosprávných celků. Je autorkou komentáře k zákonu o registru smluv (BIELINOVÁ, Petra. Zákon o registru smluv s komentářem. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016.) Zastupuje žadatele o informace, ale poskytuje právní servis rovněž povinným subjektům dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na stavební právo a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí, praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin a praktického komentáře k zákonu o jednotném environmentálním stanovisku (vydává Wolters Kluwer, 2024).

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV - 550/2018

Odborný program

V květnu 2018 nabylo účinnosti nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. V těchto měsících jsou přijímány i související české právní předpisy. Přesto zůstává řada sporných situací a problémů, které je třeba řešit výklady. Pro jejich zodpovězení je určen tento seminář lektorů, kteří znají problémy z praxe a rovněž o tématu dlouhodobě publikují a přednášejí.

Při semináři budou zohledněny i připravované předpisy reagující na GDPR, konkrétně zákon o zpracování osobních údajů a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

V průběhu semináře se dozvíte odpovědi mj. na tyto otázky:

 • Jak je to s poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury?
 • Mění GDPR něco na právních důvodech poskytování informací veřejnosti?
 • Brání něco poskytování záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí?
 • Je možné na zasedání zastupitelstev sdělovat a nahrávat osobní údaje?
 • Jaký má vliv GDPR na identifikaci smluvních stran při uveřejňování smlouvy v registru smluv (včetně metadat)?
 • Jak podle GDPR anonymizovat osobní údaje ve smlouvách uveřejněných v registru smluv?
 • Je nutné uveřejnit smlouvu v registru smluv před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí? A jaké jsou další požadavky některých katastrálních úřadů?
 • Jak správně určíte hodnotu předmětu smlouvy? A kdy se liší hodnota předmětu smlouvy od vyplněné částky v metadatech?

Seminář je určen:

 • povinným subjektům, tedy zejm. orgánům státní správy, obcím, krajům, právnickým a fyzickým osobám vykonávajícím působnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím a subjektům založeným, zřízeným, řízeným nebo pověřeným orgány státu, krajů či obcí
 • žadatelům o informace
 • osobám, které jsou povinny poskytovat veřejné správě osobní údaje

Program semináře:

 • Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem)
 • Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
 • Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
 • Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím)
 • Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech a odměnách, práva dotčených subjektů
 • Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových informacích pro jednání zastupitelstev a v nahrávkách z jednání zastupitelstev (nutnost osobní údaje anonymizovat)
 • Poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury
 • Co změnilo GDPR na právních důvodech poskytování informací?
 • Jaké smlouvy se povinně uveřejňují v registru smluv, dodatky smluv a přílohy smluv
 • Určení hodnoty předmětu smlouvy jak pro účely rozhodnutí o uveřejnění v registru smluv, tak pro účely vyplnění metadat
 • Opakující se plnění a limit 50 tisíc bez DPH
 • Anonymizace osobních údajů při uveřejnění smlouvy v registru smluv s přihlédnutím k nařízení GDPR, včetně metadat
 • Výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv
 • Opravy uveřejněné smlouvy v registru smluv
 • Sankce za neuveřejnění smlouvy v registru smluv

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit