Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI/Wolters Kluwer, podzim 2018). Lektorka je rovněž spoluatorka publikace: Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-647/2017

Odborný program

Program odborného semináře

 • 1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)
  • účel nové úpravy: kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se stávají přestupky
  • vztah k dosavadním úpravám a výkladům: kontinuita principů (např. rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti), někdy výslovná úprava toho, co dosud dovozovala judikatura, jindy zaplnění kritizovaných mezer ve stávající úpravě apod.
 • 2. Časová působnost, územní působnost, osobní působnost
  • retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku
 • 3. Základy odpovědnosti za přestupek
  • materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči trestnému činu
  • vývojová stádia přestupku a jejich trestnost, přestupky pokračující, trvající, hromadné
  • odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek (objektivní, s možností prokázání liberačního důvodu)
  • odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného subjektu/ů (zadavatele díla apod.)
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce (PO a PFO); vztah k ustanovením dosavadních zákonů o lhůtách pro uložení pokuty/pro zahájení řízení o pokutě
  • správní tresty a jejich ukládání; vztah k ustanovením dosavadních zákonů o kritériích pro stanovení výše pokuty, k judikatuře o likvidačním charakteru pokuty, osobních a majetkových poměrech pachatele, profesionální povaze subjektu atd.
  • obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu
  • souběhy deliktů, zásada ne bis in idem, totožnost skutku
 • 4. Řízení o přestupcích
  • věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku
  • doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení
  • účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.)
  • postupy před zahájením řízení (nově: usnesení o odložení věci), řízení navazující na kontrolu
  • zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení
  • společné řízení, porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy
  • zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok)
  • řízení o náhradě škody
  • náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta pro vydání rozhodnutí
  • odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení - specifika oproti správnímu řádu
  • přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO
 • 5. Evidence vybraných přestupků
 • 6. Přechodná ustanovení
  • skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017; požadavky na oprávněnou úřední osobu do 31. 12. 2022 a po tomto datu
 • 7. Změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)
  • nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty)
 • 8. Přestupky podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí
  • skutkové podstaty ohrožující a poškozující, dokazování znaků přestupku, jednání, následek, příčinná souvislost atd., praxe, judikatura

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit