Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Kateřina Holendová

od roku 2013 pracovnice Povodí Vltavy, s. p., specialistka na vodní právo, v letech 2008 – 2013 pracovala na vodoprávním úřade Krajského úřadu Středočeského kraje.

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

specialistka na vodní právo Povodí Vltavy, s.p., významnou měrou se podílí na legislativní přípravě novel vodního zákona, členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, členka Rozkladové komise ministra zemědělství a ministra životního prostředí, členka zkušební komise a lektorka Institutu pro veřejnou správu MV. Působí rovněž jako konzultant vodoprávních úřadů, je spoluautorkou či autorkou řady publikací a odborných článků.

Odborný program

Významná novela vodního zákona a souvisejících zákonů (ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 113/2018 Sb.) nabývá účinnosti 1. ledna 2019 (s výjimkou ustanovení čl. II bodu 4, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021).

Seminář je určen vodoprávním úřadům, pracovníkům obecních a krajských úřadů, vlastníkům a provozovatelům vodních děl, provozovatelům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, správcům vodních toků a všem, kdo nakládají s povrchovými a podzemními vodami ve vodních dílech.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely vodního zákona. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

 • Nakládání s vodami
 • Problematika odpadních vod
  • čištění a zabezpečení jejich odvádění v souladu s vodním zákonem
  • odpadní vody z odlehčovacích komor jednotné kanalizace
 • Posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů
 • Vodní díla, práva a povinnosti jejich vlastníků
 • Změny v ochraně před povodněmi a stanovování záplavových území
 • Souhlas vodoprávního úřadu a jeho potřeba ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku
 • Vodoprávní dozor a dozor ČIŽP ve vodním zákoně
 • Poplatky za vypouštění odpadních vod, odběr podzemních vod a úprava povinností zpoplatněných subjektů
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit