Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Spory s cizím prvkem - mezinárodní příslušnost soudů podle nařízení Brusel I BIS

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

S rostoucím počtem přeshraničních vztahů roste i počet sporů z nich vzniklých. Díky mezinárodnímu prvku přitom nebývá vždy zřejmé, kde (v které zemi a u kterého soudu) lze podat žalobu. Právní úpravu (mezinárodní) příslušnosti soudů nalézáme nejen ve vnitrostátních právních předpisech (zejm. v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém), ale především v předpisech práva Evropské unie a v mezinárodních smlouvách, zejména pak v nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis), které s účinností od 10. ledna 2015 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (Brusel I). Jde přitom o nařízení, které představuje „úhelný kámen“ evropského mezinárodního práva soukromého; bez znalosti jeho pojmů, institutů a systematiky lze jen obtížně porozumět ostatním předpisům unijního práva z této oblasti.

Cílem semináře je poskytnout relativně podrobný výklad úpravy soudní příslušnosti obsažené v nařízení Brusel I bis, vyložit klíčové pojmy, strukturu a jednotlivá pravidla pro určení (mezinárodní) příslušnosti, to vše s využitím dosavadní judikatury Soudního dvora a Nejvyššího soudu.

Seminář bude zaměřen zejména na:

 • působnost nařízení
  • věcná působnost (výklad pojmů „mezinárodní prvek“, „věci občanské a obchodní“, výluky z působnosti)
  • časová působnost
  • teritoriální působnost
  • vztah k jiným předpisům a mezinárodním smlouvám
 • struktura pravidel příslušnosti
 • výlučná příslušnost (článek 24)
  • věcná práva a nájem nemovitostí
  • statusové věci obchodních společností a dalších právnických osob
  • průmyslová práva
  • „výkon rozhodnutí
 • příslušnost založená bezpodmínečným podrobením se jurisdikci procesního soudu (článek 26)
  • způsob a forma založení příslušnosti
  • vztah k ostatním pravidlům příslušnosti a dalším nařízením (např. nařízení o evropském platebním rozkazu)
  • možná obrana žalovaného proti založení příslušnosti podle článku 26
 • prorogace (dohoda o volbě soudu) - článek 25
  • formální požadavky na dohodu
  • materiální platnost dohody
  • důsledky volby soudu, vztah ke třetím osobám
 • obecná příslušnost (články 4 až 6)
  • pojem bydliště fyzické a právnické osoby
  • určení příslušnosti při neznámém bydlišti žalovaného
 • příslušnost na výběr daná (články 7 a 8)
  • smluvní nároky (pojem, určení příslušnosti ve sporech z prodeje zboží a z poskytování služeb, určení příslušnosti u ostatních smluvních nároků)
  • mimosmluvní nároky (pojem, určení místa, kde došlo ke škodné události, včetně škod způsobených prostřednictvím internetu)
  • spory z provozování poboček
  • spojené nároky (výklad pojmu se zdůrazněním judikaturního posunu v posuzování předpokladů pro aplikaci článku 8 odst. 1)
  • intervence, vzájemná žaloba
 • obligatorní příslušnost
  • účel úpravy obligatorní příslušnosti (ochrana slabší strany)
  • pojistné věci
  • spotřebitelské smlouvy (včetně příslušnosti ve sporech ze smluv uzavřených na dálku, a to i prostřednictvím internetu)
  • individuální pracovní smlouvy
 • překážka litispendence, závislá řízení
 • předběžná a zajišťovací opatření
 • přezkum příslušnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit