Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

Jakkoliv se na první pohled může zdát, že problematika vzniku a zániku funkce ve volených orgánech obchodních korporací není složitá, opak je pravdou. Její úprava skrývá řadu sporných otázek, jejichž řešení má značný praktický význam. Počínaje ne vždy bezproblémově nastavenými předpoklady výkonu funkce, přes nejasnosti související s okamžikem vzniku a zániku funkce či s možností odchýlit se od zákonem nastavené působnosti konkrétních orgánů volit a odvolávat členy jiného orgánu, až po spory ohledně důsledků odstoupení v nevhodnou dobu, sistace hlasovacích práv při odvolávání členů orgánů, kteří jsou současně i společníky, či možnosti omezení důvodů pro odvolání. Nemluvě o (v českém právním prostředí novém) institutu vyloučení z výkonu funkce.

Jaké důsledky má pro vznik či zánik funkce skutečnost, že se smlouva o výkonu funkce (či souběžně uzavíraná manažerská smlouva) řídí (má řídit) zákoníkem práce? Je odstoupení člena orgánu, učiněné v nevhodné době, neplatné (s důsledkem trvání funkce a povinnosti ji vykonávat)? Kdy může do složení (statutárního) orgánu či do jeho činnosti zasáhnout soud? Jak se vypořádat s velmi problematickou úpravou povinné participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností? A může mít akciová společnost s monistickým systémem vnitřní struktury více než jednoho statutárního ředitele? To jsou jen některé z otázek, jejichž řešení bude seminář věnován.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se problematikou obchodních korporací zabývají.

Seminář se zaměří zejména na:

 • předpoklady výkonu funkce
  • obecné
  • zvláštní (zejména překážky provozování živnosti a inkompatibilita funkcí v představenstvu a dozorčí radě)
  • důsledky jejich absence
 • vznik funkce
  • jmenování (volba), včetně úpravy působnosti orgánů jmenovat či volit a možnosti odchylných ujednání v zakladatelských právních jednáních
  • specifika při jmenování jediným společníkem/akcionářem
  • kooptace, náhradníci (předpoklady, jak a kdy vzniká funkce, délka funkčního období)
  • volba členů dozorčí rady v akciové společnosti (povinná participace)
  • volba (jmenování) statutárního ředitele (více statutárních ředitelů?)
  • jmenování členů statutárního orgánu soudem
  • některé otázky související se jmenováním opatrovníka
 • zánik funkce
  • odvolání (kdo může odvolat, úprava sistace hlasovacích práv a její důsledky, limitace důvodů pro odvolání, vliv „podřízení“ smlouvy o výkonu funkce zákoníku práce)
  • odstoupení (komu a jak se doručuje odstoupení, kdy začíná běžet doba jednoho měsíce, jaké jsou důsledky odstoupení v nevhodné době)
  • uplynutí funkčního období (funkční období na dobu neurčitou?)
  • vyloučení z výkonu funkce (předpoklady, vztah k přechodným ustanovením, procesní úprava, důsledky soudního rozhodnutí a jeho případného nerespektování)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit