Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

Pravidlo čtyř očí patří v poměrech České republiky mezi často volené způsoby zastupování obchodních korporací členy statutárních orgánů. Ne vždy však společníci/akcionáři dohlédnou důsledky této volby zejména v podobě limitů, které vytváří pro jednání členů statutárního orgánu, a následků porušení takto nastaveného pravidla zastupování. Velmi spornou je pak otázka, zda lze jednání jediného člena statutárního orgánu v situaci, kdy korporace uplatňuje pravidlo čtyř očí, dodatečně schválit (ratihabovat), a pokud ano, jak a podle jakých pravidel.

Seminář podrobně zmapuje problematiku volby způsobu zastupování členy statutárních orgánů, vhodnost, rizika a výhody s tím spojené, různé varianty přicházející v úvahu, důsledky jeho porušení, včetně možnosti dodatečného schválení (ratihabice), jakož i další praktické otázky, které zastupování členy statutárního orgánu aktuálně vyvolává.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

  • povaha pravidel (způsobu) zastupování
  • jak se lze od zákonného pravidla odchýlit (možnosti a limity)
  • výhody a nevýhody pravidla čtyř očí a dalších způsobů zastupování
  • možné varianty pravidla čtyř očí
  • zda a kdy zavazuje korporaci jednání jediného člena statutárního orgánu (individuální v. generální plná moc, kombinace se zástupčím právem dle § 431 OZ atd.)
  • porušení pravidla čtyř očí (kdo může nedodržení pravidla namítat, důsledky porušení pravidla, včetně dopadů na samotného jednajícího člena statutárního orgánu atd.)
  • možnost dodatečného schválení jednání jediného člena statutárního orgánu (ratihabice – zda vůbec přichází v úvahu, kdo a jak může jednání jediného člena statutárního orgánu dodatečně schválit, jaká pravidla se uplatní atd.)
  • přičitatelnost projevu vůle člena statutárního orgánu zastoupené korporaci
  • limity zástupčího oprávnění (souhlas valné hromady či jiného orgánu; konflikt zájmů, jeho řešení a důsledky)
  • další aktuální otázky zastupování členy statutárních orgánů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit