Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI/Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI/Wolters Kluwer, podzim 2018). Lektorka je rovněž spoluatorka publikace: Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-288/2017

Odborný program

Seminář poskytne kompletní přehled o právních vztazích k dřevinám rostoucím mimo les, z pohledu veřejnoprávních předpisů a nového občanského zákoníku, z pohledu orgánů státní správy, vlastníků a správců, obecních samospráv i ekologických spolků.

V občanskoprávní části budou objasněna ustanovení nového občanského zákoníku o stromech v rámci sousedského práva a jejich vztah k veřejnoprávním předpisům, zejména kompetencím orgánů ochrany přírody. Dále budou prezentovány zkušenosti z judikatury civilních soudů i vlastních kauz přednášejících k frekventovanému tématu odpovědnosti vlastníka za škodu způsobenou pádem stromu či větví, včetně odpovědnosti vlastníka lesa vůči návštěvníkům a vlastníkům nemovitostí ohrožených vlivy z lesa.

Významný prostor je věnován povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, což je nejfrekventovanější agenda v oblasti ochrany přírody, se kterou se potýkají i nejmenší obecní úřady, a která přitom nezřídka vede až k soudním sporům. Zvláštní pozornost vyžaduje novela kácení pro účely stavebních záměrů provedená spolu s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., jež představuje největší změnu v právní úpravě ochrany dřevin rostoucích mimo les za celých více než 25 let zákona o ochraně přírody a krajiny. Význam změny zesiluje vyloučení účasti ekologických spolků z územních řízení, nejde-li o řízení navazující na EIA.

Seminář vysvětluje i právně nejobtížnější vztahy ochrany dřevin rostoucích mimo les zakotvené v zákonu o ochraně přírody a krajiny k jiným právním předpisům práva veřejného (zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, vodní zákon, energetický zákon, zákon o státní památkové péči aj.), příp. technickým normám (např. ve vztahu k výsadbě dřevin).

Seminář je určen:

 • Úředníkům orgánů ochrany přírody, kteří vykonávají státní správu dřevin rostoucích mimo les včetně památných stromů (ať již v prvním stupni, nebo jako odvolací orgány), včetně dozoru (obecní/městské úřady, krajské úřady, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí), vzhledem k novele kácení pro účely stavebních záměrům též úředníkům stavebních úřadů
 • Vlastníkům a správcům mimolesních dřevin (zejména obce, města), příp. vlastníkům lesních porostů v souvislosti s otázkami odpovědnosti za škodu
 • Subjektům, které vykonávají správu dřevin v souvislosti se zájmy chráněnými zvláštními zákony: správci vodních toků (zejména s.p. Povodí), vlastníci vodních děl, provozovatelé zařízení podle energetického zákona (ČEZ, ČEPS, e.on atd.), správci pozemních komunikací (ŘSD ČR, krajské SÚS), Správa železniční dopravní cesty atd.
 • Ekologickým spolkům, poradnám a občanům zapojujícím se do ochrany dřevin
 • Krajinářským architektům a projektantům, odborným zahradnických firmám, dendrologům, znalcům, kteří potřebují znát právní rámec zásahů do dřevin

Program:

 • Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les, ochrana dřevin x ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - odlišné principy, prameny, vztahy
 • Dřeviny z pohledu občanského práva - sousedské právo: stínění a další imise spojené s dřevinami, použitelnost judikatury k imisím podle § 127 odst. 1 obč. zák. na imise podle § 1013 odst. 1 o.z., podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, rozhrady
 • Dřeviny z pohledu občanského práva - odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu mimolesního, lesního, odpovědnost vlastníků lesa a odpovědnost vlastníků nemovitostí ohrožených z lesa
 • Dřeviny z pohledu občanského práva - stromy společné, význam pro řízení o povolení kácení aj.
 • Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, metodické materiály MŽP
 • Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození ořezem
 • Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin, silniční vegetace v průjezdních úsecích pozemních komunikací
 • Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny
 • Povolování kácení pro účely stavebních záměrů, nový § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., změna § 70 odst. 3 tohoto zákona, kontrola a vymáhání zavázaných stanovisek orgánů ochrany přírody ke kácení a uložení NV
 • Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení, kácení na předchozí písemné oznámení, kácení v krajní nouzi
 • Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
 • Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les a nejčastější chyby aplikační praxe. Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí
 • Účast veřejnosti, práva ekologických spolků (změna § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinná od 1. 1. 2018), občanů a obcí
 • Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les, omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
 • Zásahy do dřevin z pohledu jiných veřejnoprávních právních předpisů (vodní zákon a energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o státní památkové péči)

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit