Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
17.10.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
17.10.2017 Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novelizacích OBČZ a dalších souvisejících předpisů
17.10.2017 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata)
17.10.2017 Právo na informace podle zákona č. 123/1998 Sb. a podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací ze správních spisů, zneužití práva na informace (šikanózní žádosti)
17.10.2017 Náhrada škody v podnikatelských vztazích
18.10.2017 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
18.10.2017 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2017
18.10.2017 Preferenční obchod Evropské unie
18.10.2017 Novinky v daňovém řádu 2017 a nejaktuálnější problémy při správě daní
18.10.2017 Jak analyzovat data - teorie
19.10.2017 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
19.10.2017 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
19.10.2017 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
19.10.2017 Český pravopis: jistoty a novinky
20.10.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
20.10.2017 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
23.10.2017 Zajištění a utvrzení dluhu
23.10.2017 Vazby zákona o DPH na účetnictví
23.10.2017 Zákoník práce z pohledu personalisty a mzdové účetní
24.10.2017 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
24.10.2017 Spory s cizím prvkem - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis
24.10.2017 Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí
24.10.2017 Výkonný a pohodový tým
24.10.2017 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
25.10.2017 Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a zaměstnavatele a změny v této oblasti
25.10.2017 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
25.10.2017 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
25.10.2017 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
27.10.2017 Zákon o státní službě v praxi včetně novely
30.10.2017 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
30.10.2017 Umění pracovněprávní kontraktace od A do Z aneb tipy a triky při uzavírání pracovních vztahů
31.10.2017 Smlouvy a software
31.10.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
31.10.2017 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
31.10.2017 Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti
31.10.2017 Územní plánování po velké novele stavebního zákona aneb jak postupovat na úseku územního plánování po novele v praxi
01.11.2017 Insolvenční řízení po novele provedené zákonem č. 64/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 291/2017 Sb., účinným od 1. 12. 2017 - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování)
01.11.2017 Převodní ceny - aktuální výzva v přímých daních
01.11.2017 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
01.11.2017 Jak správně vyplnit celní prohlášení
01.11.2017 MS EXCEL - analýza dat
02.11.2017 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
02.11.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - dvoudenní přípravný kurz
02.11.2017 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
02.11.2017 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
02.11.2017 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
03.11.2017 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
06.11.2017 Vznik pracovněprávního vztahu, pracovní smlouvy a dohody bez chyb a omylů
06.11.2017 DPH v roce 2017
06.11.2017 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
06.11.2017 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
07.11.2017 Akcie a podíly
07.11.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
07.11.2017 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2017
07.11.2017 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
07.11.2017 Účetní a daňové novinky roku 2017 a 2018 - komplexní pohled
08.11.2017 Celní klasifikace zboží v roce 2017 a 2018 - prakticky stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
08.11.2017 Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)
08.11.2017 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
08.11.2017 MS EXCEL - funkce
08.11.2017 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
09.11.2017 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely z roku 2017
09.11.2017 Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením
09.11.2017 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni včetně novely správního řádu
09.11.2017 Kurz české interpunkce
09.11.2017 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě
10.11.2017 Zákoník práce a pracovní právo prakticky
13.11.2017 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
13.11.2017 Manželské majetkové právo v insolvenčních a exekučních souvislostech - ve světle posledních změn insolvenčního zákona - se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů
13.11.2017 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
14.11.2017 Právo na informace vs. ochrana osobních údajů s přihlédnutím k novému evropskému nařízení GDPR
14.11.2017 Stanovy akciové společnosti
14.11.2017 Zadávání veřejných zakázek: předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, mimořádně nízká nabídková cena + diskuse (volná témata)
14.11.2017 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2018
15.11.2017 Zdravotní pojištění a související zákony ve mzdové účtárně 2018- změny + příklady
15.11.2017 Daňový systém a správa daní v praxi
15.11.2017 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
16.11.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
16.11.2017 Jméno a příjmení v matriční praxi
16.11.2017 MS Excel - efektivně
16.11.2017 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
20.11.2017 Chyby a omyly v personální práci
20.11.2017 Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu
20.11.2017 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
21.11.2017 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018 s aktuálními příklady zdanění
21.11.2017 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
21.11.2017 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizaci v roce 2015 a 2017
21.11.2017 Zákon o sociálních službách - výklad zákona na příkladech z praxe
21.11.2017 Smlouvy příkazního typu
22.11.2017 Pracovní právo pohledem judikatury soudů
22.11.2017 MS EXCEL - analýza dat pro pokročilé
22.11.2017 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2018
22.11.2017 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2017
22.11.2017 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
22.11.2017 Formální úprava textů aneb základy typografie
23.11.2017 Věcná práva - aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ve vybraných oblastech věcných práv
23.11.2017 Místní poplatky - aktuálně po změnách s účinností od 1. 7. 2017
23.11.2017 Důsledky porušení smlouvy
23.11.2017 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny
23.11.2017 Rozúčtování nákladů na teplo a na teplou vodu při užívání bytů a nebytových prostorů
24.11.2017 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018
24.11.2017 Přijímání a propouštění zaměstnanců
24.11.2017 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě po novele
24.11.2017 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
27.11.2017 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
27.11.2017 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
27.11.2017 Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva První změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
27.11.2017 Účetní a daňové novinky roku 2017 a 2018 - komplexní pohled
28.11.2017 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
28.11.2017 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
28.11.2017 Zadávání veřejných zakázek: horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení a jednotlivé kroky zadavatele, námitky a řízení o nich + diskuse (volná témata)
28.11.2017 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
29.11.2017 Služební vozidla a home office v praxi
29.11.2017 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018
29.11.2017 Timemanagement s využitím myšlenkových map
29.11.2017 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
29.11.2017 Stylistika současné češtiny
29.11.2017 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
30.11.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
30.11.2017 Účetnictví a daň z příjmů včetně novinek pro rok 2017 a od roku 2018 pro nestátní neziskové organizace
30.11.2017 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
30.11.2017 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
30.11.2017 Kapitálové obchodní společnosti - čtyři roky poté
30.11.2017 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
01.12.2017 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
01.12.2017 Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře
01.12.2017 Odměňování členů zastupitelstev, úředníků a zaměstnanců veřejné správy, pracovněprávní souvislosti
01.12.2017 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
04.12.2017 Vybrané otázky medicínského práva
04.12.2017 DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018
04.12.2017 MS EXCEL - funkce
05.12.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
05.12.2017 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
05.12.2017 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata)
05.12.2017 Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z
05.12.2017 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
06.12.2017 Insolvenční řízení po novele provedené zákonem č. 64/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 291/2017 Sb., účinným od 1. 12. 2017 - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2017 MS EXCEL - analýza dat
06.12.2017 Daň z nemovitých věcí pro rok 2018 včetně daňového přiznání
06.12.2017 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2017 a novinky v daňové legislativě
06.12.2017 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
06.12.2017 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
07.12.2017 Aktuální problémy exekučního řízení
07.12.2017 Zákon o majetku státu
07.12.2017 Účetní závěrka za rok 2017 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek
07.12.2017 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o velké novele stavebního zákona
07.12.2017 Český pravopis: jistoty a novinky
08.12.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
08.12.2017 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2018
08.12.2017 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
11.12.2017 MIFID 2: směrnice o trzích finančních nástrojů - poslední zprávy o stavu světa v nové regulaci
11.12.2017 Vzory písemností, smluv a dohod, které vydává zaměstnavatel, aktuality pro rok 2018
11.12.2017 Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a od roku 2018 (s přihlédnutím k přechodným ustanovením)
12.12.2017 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
12.12.2017 Smlouva o dílo ve výstavbě
12.12.2017 Velká novela stavebního zákona
12.12.2017 Náhrada škody v podnikání
12.12.2017 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2018
13.12.2017 Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
13.12.2017 Věcná práva aktuálně - držba a její ochrana, nabývání a ochrana vlastnictví, imise z úředně povoleného zařízení, stavební činnost na pozemku, věcná břemena
13.12.2017 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2018
13.12.2017 DPH ve vazbě na předpisy EU
13.12.2017 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
14.12.2017 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018
14.12.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.12.2017 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.12.2017 Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
14.12.2017 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
15.12.2017 Novinky ve zdaňování mezd
15.12.2017 Opravné prostředky ve správním řízení
15.12.2017 Účetní a daňové novinky roku 2017 a 2018 - komplexní pohled
18.12.2017 DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018
18.12.2017 Promlčení práva
19.12.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další velkou novelu
19.12.2017 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace
29.01.2018 Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)

Nalezeno celkem 176 seminářů na 12 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit