Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
28.02.2017 Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře
01.03.2017 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu v roce 2017
01.03.2017 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
02.03.2017 Odstraňování černých staveb
02.03.2017 Valné hromady a.s. a s.r.o.
02.03.2017 Nájem bytu a domu v novém občanském zákoníku
06.03.2017 Stylistika současné češtiny
06.03.2017 DPH 2017 - porovnání a rozdíly české a slovenské úpravy
07.03.2017 Zadávání veřejných zakázek: Krok za krokem a prakticky podle nového zákona
07.03.2017 Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
07.03.2017 Smlouvy a software
08.03.2017 MS Excel - analýza dat
08.03.2017 O katastru nemovitostí a nemovitých věcí vůbec (aktuálně a přehledně)
08.03.2017 Změny zákona o DPH v roce 2017 a další aktuální problémy uplatňování DPH
09.03.2017 Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury a schválené novely insolvenčního zákona (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
10.03.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
13.03.2017 MS Excel - funkce
13.03.2017 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016 - Úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
13.03.2017 Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost
13.03.2017 Český pravopis: jistoty a novinky
14.03.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
14.03.2017 Daňové a účetní novinky roku 2017 - komplexní pohled
15.03.2017 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
15.03.2017 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
16.03.2017 Výkonný a pohodový tým
16.03.2017 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci
16.03.2017 Komplikované mzdové výpočty a opravy chyb ve mzdové účtárně
20.03.2017 Ukončování pracovních poměrů včetně judikatury pro "neprávníky"
20.03.2017 Výplata vlastního kapitálu z obchodní korporace v účetních a daňových souvislostech
21.03.2017 Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti
21.03.2017 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě
21.03.2017 Jak na Google Analytics a výkonnostní marketing
22.03.2017 Vybrané otázky omezení vlastnického práva (sousedská práva, určování hranic pozemků, nezbytná cesta) z pohledu koncepčního pojetí nové právní úpravy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
22.03.2017 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
22.03.2017 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
22.03.2017 Timemanagement s využitím myšlenkových map
23.03.2017 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
23.03.2017 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
27.03.2017 Nové, související a prováděcí předpisy k zákoníku práce
27.03.2017 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
28.03.2017 Aktuální problémy bytového spoluvlastnictví v praxi - společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o novelizacích OBČZ
28.03.2017 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
29.03.2017 Insolvenční správa majetku a její změny de lege ferenda
30.03.2017 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
30.03.2017 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona
30.03.2017 Vysílání a pronájem zaměstnanců
30.03.2017 Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku
31.03.2017 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
31.03.2017 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
03.04.2017 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
03.04.2017 Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví
03.04.2017 Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi
04.04.2017 Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách
04.04.2017 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec
04.04.2017 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář vybraných ustanovení, použitelná judikatura, praktické postupy I. část
05.04.2017 Finanční plán v příkladech
05.04.2017 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
05.04.2017 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
05.04.2017 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
06.04.2017 Stavební zákon na úseku územního rozhodování ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona
06.04.2017 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně novely účinné od 28. 2. 2017
06.04.2017 Poznámka v katastru nemovitostí
07.04.2017 Zákon o státní službě v praxi
10.04.2017 Elektronická evidence tržeb v praxi
10.04.2017 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
10.04.2017 Kurz české interpunkce
11.04.2017 Náhrada škody v podnikatelských vztazích
11.04.2017 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář vybraných ustanovení, použitelná judikatura, praktické postupy II. část
11.04.2017 Právní vztahy k dřevinám a porostům ve správní i soudní praxi
11.04.2017 Soudní obrana proti správním aktům a jiným formám činnosti veřejné správy
12.04.2017 Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci
12.04.2017 Nehmotný majetek - k čemu je a jakou má hodnotu
12.04.2017 MS Excel - analýza dat
13.04.2017 A není to náhodou korupce? Aneb na co si musím dávat pozor, aby nebylo moje jednání označeno za korupční
18.04.2017 Vybrané otázky pracovního práva - praktický průvodce (mateřská a rodičovská dovolená a návraty z nich, odměňování zaměstnanců, homeoffice a další flexibilní úvazky)
19.04.2017 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
19.04.2017 Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a zaměstnavatele a změny v této oblasti
19.04.2017 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
20.04.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
20.04.2017 Stavební zákon na úseku stavebního řádu ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona
20.04.2017 Změny zákona o DPH v roce 2017 a další aktuální problémy uplatňování DPH
24.04.2017 Flexibilní formy zaměstnávání podle novely zákoníku práce
24.04.2017 Zánik závazku v novém občanském zákoníku
24.04.2017 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
25.04.2017 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, novela
25.04.2017 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení včetně informací o schvalované novele správního řádu
25.04.2017 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
26.04.2017 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
26.04.2017 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
26.04.2017 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
26.04.2017 Formální úprava textů aneb základy typografie
27.04.2017 Rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů
27.04.2017 Podílové spoluvlastnictví v NOZ a v judikatuře Nejvyššího soudu
27.04.2017 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
28.04.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
03.05.2017 MS Excel - analýza dat
04.05.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
09.05.2017 Jméno a příjmení
09.05.2017 Vzor smlouvy o nájmu bytu, jednotlivé náležitosti smlouvy, služby spojené s bydlením
10.05.2017 MS POWERPOINT - pro pokročilé
10.05.2017 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
11.05.2017 Námitky sousedů proti stavbě
11.05.2017 Jak na veřejnou podporu - aneb praktická aplikace pravidel
11.05.2017 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni včetně informací o schvalované novele správního řádu
15.05.2017 Český pravopis: jistoty a novinky
15.05.2017 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
16.05.2017 Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku 2017
16.05.2017 Vybrané otázky medicínského práva
16.05.2017 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a změna souvisejících zákonů
17.05.2017 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017
17.05.2017 Nekalá soutěž podle aktuální judikatury a praxe
17.05.2017 Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)
17.05.2017 MS Excel - funkce
18.05.2017 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
18.05.2017 Akciová společnost pod "drobnohledem"
18.05.2017 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nových EU předpisů
18.05.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
18.05.2017 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
22.05.2017 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
22.05.2017 Zákoník práce a pracovní právo prakticky včetně informací o novele ZP 2017
23.05.2017 Smlouva o dílo ve výstavbě
23.05.2017 Nájem a nájem prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
24.05.2017 Výkladové problémy práva ochodních korporací a jejich řešení v projednávané novele zákona o obchodních korporacích a judikatuře Nejvyššího soudu ČR
24.05.2017 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
24.05.2017 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
24.05.2017 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
25.05.2017 Stavby, pozemky a nemovitosti v novém občanském zákoníku (vybrané aktuální otázky)
25.05.2017 Námitky sousedů proti stavbě - část II. - příklady a cvičení
25.05.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
25.05.2017 Zákon o majetku státu po významné novele
29.05.2017 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce
29.05.2017 DPH v roce 2017 ve vazbě na předpisy EU
29.05.2017 Spotřebitelské insolvenční právo a jeho změny de lege ferenda (osud nároků vzešlých ze spotřebitelských smluv v insolvenčním řízení a jejich řešení v rámci incidenčních sporů)
30.05.2017 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
30.05.2017 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
30.05.2017 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
30.05.2017 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
31.05.2017 Exekuce stále novelizované
01.06.2017 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
01.06.2017 Místní poplatky - stanovení, placení a vymáhání - krok za krokem
01.06.2017 Určování rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I)
02.06.2017 Opravné prostředky ve správním řízení
05.06.2017 Náhrada škody v podnikání
05.06.2017 Účetnictví pro manažery aneb jak číst informace z účetnictví?
06.06.2017 Diskusní seminář formou kulatého stolu - zadávání veřejných zakázek - co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
06.06.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
06.06.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.06.2017 MS Word - pro pokročilé
07.06.2017 Změny zákona o DPH v roce 2017 a další aktuální problémy uplatňování DPH
07.06.2017 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
07.06.2017 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
08.06.2017 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
08.06.2017 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
09.06.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12.06.2017 Nové dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
13.06.2017 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizaci v roce 2015 a 2017
13.06.2017 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
14.06.2017 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
14.06.2017 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
14.06.2017 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
15.06.2017 Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů
15.06.2017 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2017
16.06.2017 Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek s důrazem na aktuální judikaturu
20.06.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na očekávanou další tzv. velkou novelu
21.06.2017 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
27.06.2017 Promlčení práva
29.06.2017 Věcná práva v poměrech NOZ a rozbor relevantní judikatury Nejvyššího soudu

Nalezeno celkem 167 seminářů na 12 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit