Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
30.08.2016 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
07.09.2016 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
07.09.2016 Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům
07.09.2016 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
08.09.2016 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
08.09.2016 Spory s cizím prvkem - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis
12.09.2016 MS Excel - analýza dat
12.09.2016 Výkonný a pohodový tým
12.09.2016 Náhrada škody v podnikatelských vztazích
13.09.2016 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona
13.09.2016 Nový registr smluv v praxi - jeho aplikace od 1. 7. 2016 a legislativní změny
14.09.2016 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
14.09.2016 Základní otázky schvalované novely zákoníku práce od roku 2017
15.09.2016 Závazkové právo pohledem judikatury použitelné po rekodifikaci podle stavu k září 2016
15.09.2016 Společné jmění manželů se zaměřením zejména na vypořádání společného jmění z pohledu soudní praxe
15.09.2016 Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty
19.09.2016 Koncepční novela zákoníku práce v roce 2017
19.09.2016 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
19.09.2016 Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi
20.09.2016 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
20.09.2016 Veřejná prostranství
20.09.2016 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení včetně informací o schvalované novele správního řádu
20.09.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - otázky a pokusy o odpovědi
21.09.2016 Švarcsystém a další formy nelegálního zaměstnávání, kontroly inspektorátů
21.09.2016 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
21.09.2016 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
21.09.2016 DPH v roce 2016 a změny od roku 2017
22.09.2016 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu včetně novinek od roku 2016
22.09.2016 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
22.09.2016 Elektronická evidence tržeb
26.09.2016 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
03.10.2016 Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví
04.10.2016 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
04.10.2016 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi územních samosprávných celků
04.10.2016 Zákon o vodovodech a kanalizacích takřka tři roky od účinnosti velké novely
04.10.2016 Jak správně vyplnit celní prohlášení
05.10.2016 MS Excel - analýza dat
05.10.2016 Exekuce stále novelizované
05.10.2016 O katastru nemovitostí a nemovitých věcí vůbec (aktuálně a přehledně)
05.10.2016 Kurz české interpunkce
06.10.2016 Veřejná podpora v aktuální rozhodovací praxi orgánů EU
06.10.2016 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
06.10.2016 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
06.10.2016 Jak jednat za obchodní společnosti
07.10.2016 Opatření obecné povahy
10.10.2016 Promlčení práva
10.10.2016 MS Excel - funkce
11.10.2016 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
11.10.2016 Aktuální soukromoprávní otázky IT práva
11.10.2016 Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek - I. část
11.10.2016 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - část I.
11.10.2016 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
12.10.2016 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
12.10.2016 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
12.10.2016 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
13.10.2016 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
13.10.2016 Právní vztahy k dřevinám a porostům ve správní i soudní praxi
13.10.2016 Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku se zaměřením na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu v oblasti sousedských práv, určování hranic pozemků a nezbytné cesty
13.10.2016 Stavební zákon na úseku územního rozhodování ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona
14.10.2016 Právní a daňový pohled na některé instituty nového občanského zákoníku - aktuálně a přehledně
14.10.2016 Jak na Google Analytics a výkonnostní marketing
17.10.2016 Manželské majetkové právo v insolvenčních a exekučních souvislostech, se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů
17.10.2016 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
17.10.2016 Timemanagement s využitím myšlenkových map
17.10.2016 Velká novela zákona o účetnictví v praxi roku 2016 očima auditora pro daňové a účetní specialisty
18.10.2016 Odstraňování černých staveb
18.10.2016 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec
18.10.2016 Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí
18.10.2016 Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek - II. část
19.10.2016 Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby
19.10.2016 Vazby zákona o DPH na účetnictví
19.10.2016 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
19.10.2016 Preferenční obchod Evropské unie
20.10.2016 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
20.10.2016 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele
20.10.2016 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
20.10.2016 Novinky v místních poplatcích (novela zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2017)
21.10.2016 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
24.10.2016 Formální úprava textů aneb základy typografie
24.10.2016 Novelizovaný zákoník práce v roce 2017 z pohledu mzdové účetní
24.10.2016 MS Excel - analýza dat
24.10.2016 Zajištění a utvrzení dluhu
25.10.2016 Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení
25.10.2016 Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v judikatuře a soudní praxi
25.10.2016 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
25.10.2016 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - část II.
25.10.2016 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
26.10.2016 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
26.10.2016 Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a zaměstnavatele a změny v této oblasti
26.10.2016 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
31.10.2016 Český pravopis: jistoty a novinky
31.10.2016 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
31.10.2016 Převodní ceny - aktuální výzva v přímých daních
01.11.2016 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely
01.11.2016 Zástavní právo k podílům v korporaci a cenným papírům a opatrovnictví obchodních korporací
01.11.2016 Opatrovnictví obchodních korporací
01.11.2016 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi
01.11.2016 Zástavní právo k podílům v korporaci a cenným papírům
01.11.2016 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
01.11.2016 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. částí - vznik a užívání veřejných cest
02.11.2016 Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku s důrazem na aktuální judikaturu
02.11.2016 Pracovní smlouvy - jak jim porozumět a nechybovat v nich v kontextu nového občanského zákoníku
02.11.2016 Elektronická evidence tržeb
02.11.2016 DPH v roce 2016 a změny od roku 2017
02.11.2016 Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
03.11.2016 Rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů
03.11.2016 Zápisy do obchodního rejstříku
03.11.2016 Stavební zákon na úseku stavebního řádu ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona
03.11.2016 Základy konsolidace dceřiných, přidružených a společných podniků podle české legislativy
03.11.2016 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
04.11.2016 Zákon o státní službě
07.11.2016 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
07.11.2016 Náhrada škody a bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře
07.11.2016 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
07.11.2016 Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu Vaše podnikání? - dark pools a algoritmické obchodování
08.11.2016 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2016
08.11.2016 Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře
08.11.2016 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
08.11.2016 Stavba a pozemek v katastru nemovitostí
09.11.2016 MS Excel - analýza dat
09.11.2016 Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí předpiy - zkušenosti s jejich aplikací
09.11.2016 Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)
09.11.2016 Celní klasifikace zboží v roce 2017 - prakticky Stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
09.11.2016 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
10.11.2016 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů po novele zákona v praxi - problémy, otázky, nejasnosti
10.11.2016 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
10.11.2016 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
10.11.2016 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017
10.11.2016 Podílové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku v právní praxi se zaměřením na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu
11.11.2016 Služební vozidla v praxi
11.11.2016 Konsolidace pro pokročilé
14.11.2016 Bytové spoluvlastnictví v katastrální praxi
14.11.2016 Chyby a nedostatky při vzniku a skončení pracovního poměru ve vazbě na novelu zákoníku práce v roce 2017
14.11.2016 MS Word - pro pokročilé
14.11.2016 Institut náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, aktuální insolvenční a konkursní judikatura
15.11.2016 Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace
15.11.2016 Transfery a jejich časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek
21.11.2016 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2017
21.11.2016 Firemní e-mail: dobrý styl a forma
21.11.2016 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
21.11.2016 Daňové a účetní novinky roku 2017 - komplexní pohled
22.11.2016 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
22.11.2016 Daň z nemovitých věcí v roce 2017 s konkrétními příklady zdanění
22.11.2016 Velká novela zákona o účetnictví a její uplatnění v praxi
22.11.2016 Praktické problémy spojené s nájmem bytu a dalších prostor, služby spojené s bydlením
23.11.2016 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
23.11.2016 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017
23.11.2016 Chemické látky a směsi z oblasti dovozu a vývozu z/do třetích zemí vztahující se k celnímu řízení
23.11.2016 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
23.11.2016 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
24.11.2016 Námitky sousedů proti stavbě
24.11.2016 Nad výkladovými problémy vybraných institutů závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
24.11.2016 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě
24.11.2016 Přechodná ustanovení věcných práv v rohodovací činnosti Nejvyššího soudu a vybrané otázky ochrany vlastnického práva
25.11.2016 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2016 a změny od roku 2017
28.11.2016 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
28.11.2016 Nové dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
28.11.2016 Neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy) po třech letech účinnosti nového občanského zákoníku - první zkušenosti, interpretační problémy, soudní rozhodnutí
28.11.2016 Zdravotní pojištění v roce 2017 v praxi aneb co se nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně
28.11.2016 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
29.11.2016 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
29.11.2016 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
29.11.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v podrobnostech a souvislostech - I. část
29.11.2016 Novinky v místních poplatcích (novela zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2017)
30.11.2016 Zákoník práce a pracovní právo prakticky
30.11.2016 Mezinárodní daňové vztahy v oblasti daně z příjmů a změny v této oblasti od roku 2017
30.11.2016 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
30.11.2016 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2017
01.12.2016 Námitky sousedů proti stavbě - část II. - Příklady a cvičení
01.12.2016 Právo kapitálových obchodních společností - tři roky poté
01.12.2016 Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
01.12.2016 Smlouva o dílo ve výstavbě
02.12.2016 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
05.12.2016 Vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů z pohledu soudní praxe a připravovaná novela zákoníku práce
05.12.2016 Změny v uplatňování DPH od roku 2017
05.12.2016 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
05.12.2016 MS Excel - úvod do programování
05.12.2016 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
06.12.2016 Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře
06.12.2016 Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku 2017
06.12.2016 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
06.12.2016 Územní plánování - aktuální problémy a jak je řešit
06.12.2016 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
07.12.2016 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců
07.12.2016 Exekuce stále novelizované
07.12.2016 Daňové a účetní novinky roku 2017 - komplexní pohled
07.12.2016 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
08.12.2016 Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
08.12.2016 Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku
08.12.2016 Změny zákona o DPH od roku 2017 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH od roku 2017
08.12.2016 Obchodní společnosti před soudem (ingerence soudů do vnitřních poměrů obchodních společností)
08.12.2016 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a změna souvisejících zákonů
09.12.2016 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
09.12.2016 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
09.12.2016 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017
09.12.2016 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12.12.2016 Povinnosti zaměstnavatelů podle nových pracovněprávních předpisů v roce 2017
12.12.2016 Daň z příjmů právnických osob za rok 2016 a změny od roku 2017
12.12.2016 Daň z nemovitých věcí pro rok 2017 včetně daňového přiznání
12.12.2016 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2017
13.12.2016 Náhrada škody v podnikání
13.12.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v podrobnostech a souvislostech - II. část
13.12.2016 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2017
13.12.2016 Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů
14.12.2016 Novinky v daňové legislativě od roku 2017 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2016
14.12.2016 Volené orgány kapitálových společností
14.12.2016 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
14.12.2016 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2017
14.12.2016 Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu - aktuální právní úprava zákona v roce 2016
15.12.2016 Zákon o majetku státu z hlediska změn s účinností od 1. března 2016
15.12.2016 Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu
15.12.2016 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ)
15.12.2016 Stavby, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v novém občanském zákoníku
16.12.2016 Opravné prostředky ve správním řízení
19.12.2016 Změny v uplatňování DPH od roku 2017
19.12.2016 Novinky ve zdaňování mezd od 1. 1. 2017 a aktuální problémy v dané oblasti
20.12.2016 Účetní závěrka za rok 2016 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek a informace o novinkách od roku 2017

Nalezeno celkem 217 seminářů na 15 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit