Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
03.10.2016 Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví
04.10.2016 Zákon o vodovodech a kanalizacích takřka tři roky od účinnosti velké novely
04.10.2016 Jak správně vyplnit celní prohlášení
04.10.2016 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
04.10.2016 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi územních samosprávných celků
05.10.2016 MS Excel - analýza dat
05.10.2016 Exekuce stále novelizované
05.10.2016 Kurz české interpunkce
05.10.2016 O katastru nemovitostí a nemovitých věcí vůbec (aktuálně a přehledně)
06.10.2016 Veřejná podpora v aktuální rozhodovací praxi orgánů EU
06.10.2016 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
06.10.2016 Jak jednat za obchodní společnosti
06.10.2016 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
07.10.2016 Opatření obecné povahy
10.10.2016 MS Excel - funkce
10.10.2016 Promlčení práva
11.10.2016 Aktuální soukromoprávní otázky IT práva
11.10.2016 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - část I.
11.10.2016 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
11.10.2016 Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek - I. část
11.10.2016 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
12.10.2016 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
12.10.2016 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
12.10.2016 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
13.10.2016 Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku se zaměřením na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu v oblasti sousedských práv, určování hranic pozemků a nezbytné cesty
13.10.2016 Stavební zákon na úseku územního rozhodování ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona
13.10.2016 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
13.10.2016 Právní vztahy k dřevinám a porostům ve správní i soudní praxi
14.10.2016 Právní a daňový pohled na některé instituty nového občanského zákoníku - aktuálně a přehledně
14.10.2016 Jak na Google Analytics a výkonnostní marketing
17.10.2016 Manželské majetkové právo v insolvenčních a exekučních souvislostech, se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů
17.10.2016 Timemanagement s využitím myšlenkových map
17.10.2016 Velká novela zákona o účetnictví v praxi roku 2016 očima auditora pro daňové a účetní specialisty
17.10.2016 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
18.10.2016 Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí
18.10.2016 Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek - II. část
18.10.2016 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec
18.10.2016 Odstraňování černých staveb
19.10.2016 Preferenční obchod Evropské unie
19.10.2016 Vazby zákona o DPH na účetnictví
19.10.2016 Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby
19.10.2016 Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)
20.10.2016 Novinky v místních poplatcích (novela zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2017)
20.10.2016 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
20.10.2016 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
20.10.2016 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele
21.10.2016 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
24.10.2016 MS Excel - analýza dat
24.10.2016 Formální úprava textů aneb základy typografie
24.10.2016 Novelizovaný zákoník práce v roce 2017 z pohledu mzdové účetní
24.10.2016 Zajištění a utvrzení dluhu
25.10.2016 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
25.10.2016 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
25.10.2016 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - část II.
25.10.2016 Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení
25.10.2016 Zástavní právo v novém občanském zákoníku a v judikatuře a soudní praxi
26.10.2016 Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a zaměstnavatele a změny v této oblasti
26.10.2016 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
26.10.2016 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
31.10.2016 Převodní ceny - aktuální výzva v přímých daních
31.10.2016 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
31.10.2016 Český pravopis: jistoty a novinky
01.11.2016 Zástavní právo k podílům v korporaci a cenným papírům
01.11.2016 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
01.11.2016 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v praxi
01.11.2016 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely
01.11.2016 Zástavní právo k podílům v korporaci a cenným papírům a opatrovnictví obchodních korporací
01.11.2016 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
01.11.2016 Opatrovnictví obchodních korporací
02.11.2016 Elektronická evidence tržeb
02.11.2016 Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury a připravované novely insolvenčního zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
02.11.2016 DPH v roce 2016 a změny od roku 2017
02.11.2016 Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně vy(zne)užívat směnku s důrazem na aktuální judikaturu
02.11.2016 Pracovní smlouvy - jak jim porozumět a nechybovat v nich v kontextu nového občanského zákoníku
03.11.2016 Stavební zákon na úseku stavebního řádu ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona
03.11.2016 Základy konsolidace dceřiných, přidružených a společných podniků podle české legislativy
03.11.2016 Zápisy do obchodního rejstříku
03.11.2016 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
03.11.2016 Rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů
04.11.2016 Zákon o státní službě
07.11.2016 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
07.11.2016 Výkonný a pohodový tým
07.11.2016 Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu Vaše podnikání? - dark pools a algoritmické obchodování
07.11.2016 Náhrada škody a bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře
07.11.2016 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
08.11.2016 Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře
08.11.2016 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
08.11.2016 Stavba a pozemek v katastru nemovitostí
08.11.2016 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2016
09.11.2016 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
09.11.2016 MS Excel - analýza dat
09.11.2016 Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy - zkušenosti s jejich aplikací
09.11.2016 Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)
09.11.2016 Celní klasifikace zboží v roce 2017 - prakticky Stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
10.11.2016 Podílové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku v právní praxi se zaměřením na rozhodovací činnost Nejvyššího soudu
10.11.2016 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017
10.11.2016 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
10.11.2016 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů po novele zákona v praxi - problémy, otázky, nejasnosti
10.11.2016 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni včetně informací o schvalované novele správního řádu
11.11.2016 Služební vozidla v praxi
11.11.2016 Konsolidace pro pokročilé
14.11.2016 Institut náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, aktuální insolvenční a konkursní judikatura
14.11.2016 MS Word - pro pokročilé
14.11.2016 Bytové spoluvlastnictví v katastrální praxi
14.11.2016 Chyby a nedostatky při vzniku a skončení pracovního poměru ve vazbě na novelu zákoníku práce v roce 2017
15.11.2016 Transfery a jejich časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek
15.11.2016 Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích se zaměřením na kapitálové korporace
21.11.2016 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
21.11.2016 Daňové a účetní novinky roku 2017 - komplexní pohled
21.11.2016 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2017
21.11.2016 Firemní e-mail: dobrý styl a forma
22.11.2016 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
22.11.2016 Daň z nemovitých věcí v roce 2017 s konkrétními příklady zdanění
22.11.2016 Velká novela zákona o účetnictví a její uplatnění v praxi
22.11.2016 Praktické problémy spojené s nájmem bytu a dalších prostor, služby spojené s bydlením
23.11.2016 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
23.11.2016 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
23.11.2016 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
23.11.2016 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017
23.11.2016 Chemické látky a směsi z oblasti dovozu a vývozu z/do třetích zemí vztahující se k celnímu řízení
24.11.2016 Přechodná ustanovení věcných práv v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu a vybrané otázky ochrany vlastnického práva
24.11.2016 Námitky sousedů proti stavbě
24.11.2016 Nad výkladovými problémy vybraných institutů závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
24.11.2016 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě
25.11.2016 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2016 a změny od roku 2017
28.11.2016 Neziskové organizace (spolky, nadace, nadační fondy, ústavy) po třech letech účinnosti nového občanského zákoníku - první zkušenosti, interpretační problémy, soudní rozhodnutí
28.11.2016 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
28.11.2016 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
28.11.2016 Český pravopis: jistoty a novinky
28.11.2016 Nové dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
28.11.2016 Zdravotní pojištění v roce 2017 v praxi aneb co se nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně
29.11.2016 Novinky v místních poplatcích (novela zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2017)
29.11.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v podrobnostech a souvislostech - I. část
29.11.2016 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
29.11.2016 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
30.11.2016 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
30.11.2016 Mezinárodní daňové vztahy v oblasti daně z příjmů a změny v této oblasti od roku 2017
30.11.2016 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2017
30.11.2016 Zákoník práce a pracovní právo prakticky
01.12.2016 Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury a připravované novely insolvenčního zákona (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
01.12.2016 Právo kapitálových obchodních společností - tři roky poté
01.12.2016 Námitky sousedů proti stavbě - část II. - Příklady a cvičení
01.12.2016 Smlouva o dílo ve výstavbě
02.12.2016 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
05.12.2016 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
05.12.2016 MS Excel - úvod do programování
05.12.2016 Změny v uplatňování DPH od roku 2017
05.12.2016 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
05.12.2016 Vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů z pohledu soudní praxe a připravovaná novela zákoníku práce
06.12.2016 Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku 2017
06.12.2016 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
06.12.2016 Územní plánování - aktuální problémy a jak je řešit
06.12.2016 Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře
06.12.2016 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
07.12.2016 Daňové a účetní novinky roku 2017 - komplexní pohled
07.12.2016 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
07.12.2016 Exekuce stále novelizované
07.12.2016 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců
08.12.2016 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a změna souvisejících zákonů
08.12.2016 Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku
08.12.2016 Obchodní společnosti před soudem (ingerence soudů do vnitřních poměrů obchodních společností)
08.12.2016 Změny zákona o DPH od roku 2017 ve vazbě na předpisy EU a další změny zákona o DPH od roku 2017
08.12.2016 Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
09.12.2016 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
09.12.2016 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017
09.12.2016 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
09.12.2016 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12.12.2016 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2017
12.12.2016 Daň z příjmů právnických osob za rok 2016 a změny od roku 2017
12.12.2016 Daň z nemovitých věcí pro rok 2017 včetně daňového přiznání
12.12.2016 Povinnosti zaměstnavatelů podle nových pracovněprávních předpisů v roce 2017
13.12.2016 Náhrada škody v podnikání
13.12.2016 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v podrobnostech a souvislostech - II. část
13.12.2016 Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů
13.12.2016 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2017
14.12.2016 Novinky v daňové legislativě od roku 2017 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2016
14.12.2016 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2017
14.12.2016 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
14.12.2016 Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu - aktuální právní úprava a novela zákona v roce 2016
14.12.2016 Volené orgány kapitálových společností
15.12.2016 Stavby, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v novém občanském zákoníku
15.12.2016 Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu
15.12.2016 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ)
15.12.2016 Zákon o majetku státu z hlediska změn s účinností od 1. března 2016
16.12.2016 Opravné prostředky ve správním řízení
16.12.2016 Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi
19.12.2016 Změny v uplatňování DPH od roku 2017
19.12.2016 Novinky ve zdaňování mezd od 1. 1. 2017 a aktuální problémy v dané oblasti
20.12.2016 Účetní závěrka za rok 2016 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek a informace o novinkách od roku 2017

Nalezeno celkem 189 seminářů na 13 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit