Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
27.03.2017 Nové, související a prováděcí předpisy k zákoníku práce
27.03.2017 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
28.03.2017 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
28.03.2017 Aktuální problémy bytového spoluvlastnictví v praxi - společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o novelizacích OBČZ
29.03.2017 Insolvenční správa majetku a její změny v poslední novele insolvenčního zákona
30.03.2017 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o projednávané velké novele stavebního zákona
30.03.2017 Vysílání a pronájem zaměstnanců
30.03.2017 Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku
30.03.2017 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
31.03.2017 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
31.03.2017 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
03.04.2017 Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví
03.04.2017 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
03.04.2017 Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi
04.04.2017 Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách
04.04.2017 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář vybraných ustanovení, použitelná judikatura, praktické postupy I. část
04.04.2017 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec
05.04.2017 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
05.04.2017 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
05.04.2017 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
05.04.2017 Finanční plán v příkladech
06.04.2017 Stavební zákon na úseku územního rozhodování ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona
06.04.2017 Poznámka v katastru nemovitostí
06.04.2017 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně novely účinné od 28. 2. 2017
07.04.2017 Zákon o státní službě v praxi
10.04.2017 Elektronická evidence tržeb v praxi
10.04.2017 Kurz české interpunkce
10.04.2017 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
11.04.2017 Právní vztahy k dřevinám a porostům ve správní i soudní praxi
11.04.2017 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář vybraných ustanovení, použitelná judikatura, praktické postupy II. část
11.04.2017 Soudní obrana proti správním aktům a jiným formám činnosti veřejné správy
11.04.2017 Náhrada škody v podnikatelských vztazích
12.04.2017 MS Excel - analýza dat
12.04.2017 Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci
12.04.2017 Nehmotný majetek - k čemu je a jakou má hodnotu
13.04.2017 A není to náhodou korupce? Aneb na co si musím dávat pozor, aby nebylo moje jednání označeno za korupční
18.04.2017 Vybrané otázky pracovního práva - praktický průvodce (mateřská a rodičovská dovolená a návraty z nich, odměňování zaměstnanců, homeoffice a další flexibilní úvazky)
19.04.2017 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
19.04.2017 Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance a zaměstnavatele a změny v této oblasti
19.04.2017 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
20.04.2017 Stavební zákon na úseku stavebního řádu ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona
20.04.2017 Změny zákona o DPH v roce 2017 a další aktuální problémy uplatňování DPH
20.04.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
21.04.2017 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
21.04.2017 Zákon o státní službě v praxi
24.04.2017 Zánik závazku v novém občanském zákoníku
24.04.2017 Flexibilní formy zaměstnávání podle novely zákoníku práce
24.04.2017 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
25.04.2017 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
25.04.2017 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, novela
25.04.2017 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení včetně informací o schvalované novele správního řádu
26.04.2017 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
26.04.2017 Formální úprava textů aneb základy typografie
26.04.2017 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
26.04.2017 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
27.04.2017 Podílové spoluvlastnictví v NOZ a v judikatuře Nejvyššího soudu
27.04.2017 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
27.04.2017 Rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů
28.04.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
02.05.2017 MS Excel 2016 - novinky
03.05.2017 MS Excel - analýza dat
04.05.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
09.05.2017 Jméno a příjmení
09.05.2017 Vzor smlouvy o nájmu bytu, jednotlivé náležitosti smlouvy, služby spojené s bydlením
10.05.2017 MS POWERPOINT - pro pokročilé
10.05.2017 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
11.05.2017 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni včetně informací o schvalované novele správního řádu
11.05.2017 Jak na veřejnou podporu - aneb praktická aplikace pravidel
11.05.2017 Námitky sousedů proti stavbě
15.05.2017 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
15.05.2017 Český pravopis: jistoty a novinky
16.05.2017 Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od A do Z včetně novinek od roku 2017
16.05.2017 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a změna souvisejících zákonů
16.05.2017 Vybrané otázky medicínského práva
17.05.2017 Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)
17.05.2017 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2016 a novinky od roku 2017
17.05.2017 Nekalá soutěž podle aktuální judikatury a praxe
17.05.2017 MS Excel - funkce
18.05.2017 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nových EU předpisů
18.05.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
18.05.2017 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
18.05.2017 Akciová společnost pod "drobnohledem"
18.05.2017 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
22.05.2017 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
22.05.2017 Zákoník práce a pracovní právo prakticky včetně informací o novele ZP 2017
23.05.2017 Nájem a nájem prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
23.05.2017 Smlouva o dílo ve výstavbě
24.05.2017 Výkladové problémy práva ochodních korporací a jejich řešení v projednávané novele zákona o obchodních korporacích a judikatuře Nejvyššího soudu ČR
24.05.2017 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
24.05.2017 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
24.05.2017 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
25.05.2017 Stavby, pozemky a nemovitosti v novém občanském zákoníku (vybrané aktuální otázky)
25.05.2017 Námitky sousedů proti stavbě - část II. - příklady a cvičení
25.05.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
25.05.2017 Zákon o majetku státu po významné novele
29.05.2017 Spotřebitelské insolvenční právo a jeho změny v poslední novele insolvenčního zákona (osud nároků vzešlých ze spotřebitelských smluv v insolvenčním řízení a jejich řešení v rámci incidenčních sporů)
29.05.2017 Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce
29.05.2017 DPH v roce 2017 ve vazbě na předpisy EU
30.05.2017 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
30.05.2017 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
30.05.2017 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
30.05.2017 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
31.05.2017 Exekuce stále novelizované
01.06.2017 Místní poplatky - stanovení, placení a vymáhání - krok za krokem
01.06.2017 Určování rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I)
01.06.2017 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
02.06.2017 Opravné prostředky ve správním řízení
05.06.2017 Náhrada škody v podnikání
05.06.2017 Český pravopis: jistoty a novinky
05.06.2017 Účetnictví pro manažery aneb jak číst informace z účetnictví?
06.06.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
06.06.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
06.06.2017 Diskusní seminář formou kulatého stolu - zadávání veřejných zakázek - co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
07.06.2017 MS Word - pro pokročilé
07.06.2017 Změny zákona o DPH v roce 2017 a další aktuální problémy uplatňování DPH
07.06.2017 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
07.06.2017 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
08.06.2017 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
08.06.2017 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
09.06.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12.06.2017 Nové dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
12.06.2017 Insolvenční řízení po významné novele účinné od 1. 7. 2017
13.06.2017 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
13.06.2017 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizaci v roce 2015 a 2017
14.06.2017 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
14.06.2017 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
14.06.2017 Novela zákoníku práce - klíčové změny pracovního práva od roku 2017
15.06.2017 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2017
15.06.2017 Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů
16.06.2017 Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek s důrazem na aktuální judikaturu
20.06.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na očekávanou další tzv. velkou novelu
21.06.2017 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
27.06.2017 Promlčení práva
29.06.2017 Věcná práva v poměrech NOZ a rozbor relevantní judikatury Nejvyššího soudu

Nalezeno celkem 134 seminářů na 9 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit