Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
19.03.2018 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 - Úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
19.03.2018 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
19.03.2018 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
20.03.2018 Velká novela stavebního zákona
20.03.2018 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
20.03.2018 Neplatnost a zdánlivost usnesení valné hromady
21.03.2018 MS Word - pro pokročilé
21.03.2018 Novinky z pracovněprávní legislativy a judikatury
21.03.2018 Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika
22.03.2018 Likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR (podrobný výklad) a vybrané otázky správy společné věci (exkurs)
22.03.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
22.03.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
22.03.2018 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
26.03.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.03.2018 Kurz české interpunkce
27.03.2018 Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí
27.03.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
27.03.2018 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci
28.03.2018 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
28.03.2018 Timemanagement s využitím myšlenkových map
04.04.2018 Stavby a pozemky z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu (a Ústavního soudu) ČR
04.04.2018 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
04.04.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
05.04.2018 Veřejné zakázky a dotace
05.04.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
06.04.2018 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů
09.04.2018 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
09.04.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
10.04.2018 Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný nájem bytu manželů, jeho vznik a zánik, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením
10.04.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
10.04.2018 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
10.04.2018 Úprava úředních písemností
11.04.2018 MS Word - pro pokročilé
11.04.2018 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
11.04.2018 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
11.04.2018 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
12.04.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
12.04.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
12.04.2018 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018
12.04.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
16.04.2018 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
16.04.2018 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
16.04.2018 Valné hromady a.s. a s.r.o.
17.04.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
17.04.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
17.04.2018 Velká novela stavebního zákona
17.04.2018 Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci
17.04.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
18.04.2018 DPH v roce 2018
18.04.2018 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
18.04.2018 Pracovněprávní minimum pro manažery
18.04.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
19.04.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
19.04.2018 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
19.04.2018 Smlouvy a software
19.04.2018 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
19.04.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
23.04.2018 Právní jednání zaměstnavatele, jeho závaznost, neplatnost a neúčinnost
23.04.2018 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
24.04.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
24.04.2018 Stylistika současné češtiny
24.04.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
24.04.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
25.04.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
25.04.2018 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
26.04.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
26.04.2018 Daňový režim zaměstnaneckých benefitů nejen v roce 2018
09.05.2018 MS Word - efektivně
10.05.2018 Ochrana životního prostředí a nový občanský zákoník
14.05.2018 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů
14.05.2018 Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích
14.05.2018 Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku
14.05.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
15.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
15.05.2018 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
15.05.2018 Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
16.05.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
16.05.2018 Autorský zákon - aktuálně
16.05.2018 MS Excel - efektivně
16.05.2018 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018
17.05.2018 Věcný záměr nového civilního řádu soudního
17.05.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
17.05.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
17.05.2018 Akciová společnost pod drobnohledem
17.05.2018 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace
17.05.2018 Veřejná podpora v praktických příkladech
18.05.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
21.05.2018 Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva
21.05.2018 Opravy a technické zhodnocení hmotného nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
21.05.2018 Vybrané otázky medicínského práva
22.05.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
22.05.2018 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
22.05.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
23.05.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
23.05.2018 MS Excel - funkce
24.05.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
24.05.2018 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.05.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
24.05.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe
28.05.2018 DPH v roce 2018 ve vazbě na předpisy EU
28.05.2018 Zákoník práce a pracovní právo prakticky
28.05.2018 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
29.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
29.05.2018 Zákon o majetku státu
29.05.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
30.05.2018 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
30.05.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
30.05.2018 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
31.05.2018 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
31.05.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
31.05.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2018 Pracovní právo v personální praxi
01.06.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
04.06.2018 Náhrada škody v podnikání
05.06.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
05.06.2018 Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
05.06.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.06.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
06.06.2018 DPH v roce 2018
06.06.2018 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
06.06.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
06.06.2018 Služební vozidla a home office v praxi
07.06.2018 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
07.06.2018 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
07.06.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
08.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
11.06.2018 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
11.06.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
12.06.2018 Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
12.06.2018 Zákon o státní službě
13.06.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel
13.06.2018 MS Excel - analýza dat
14.06.2018 Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.06.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
20.06.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
20.06.2018 MS Powerpoint - pro pokročilé
27.06.2018 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
27.06.2018 Promlčení práva
22.08.2018 MS Excel - úvod do programování

Nalezeno celkem 142 seminářů na 10 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit