Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
28.05.2018 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
28.05.2018 Zákoník práce a pracovní právo prakticky
28.05.2018 DPH v roce 2018 ve vazbě na předpisy EU
29.05.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
29.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
29.05.2018 Zákon o majetku státu
30.05.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
30.05.2018 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
30.05.2018 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
31.05.2018 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
31.05.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
31.05.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2018 Pracovní právo v personální praxi
01.06.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
04.06.2018 Náhrada škody v podnikání
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.06.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.06.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
05.06.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
05.06.2018 Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
06.06.2018 Služební vozidla a home office v praxi
06.06.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
06.06.2018 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
06.06.2018 DPH v roce 2018
07.06.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
07.06.2018 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
07.06.2018 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
08.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
11.06.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
11.06.2018 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
12.06.2018 Zákon o státní službě
12.06.2018 Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
13.06.2018 Nová právní úprava soutěžního práva: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinesl nový zákon?
13.06.2018 MS Excel - analýza dat
13.06.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.06.2018 Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí
15.06.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
18.06.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
18.06.2018 Náhrada škody v podnikání
19.06.2018 Úprava úředních písemností
20.06.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
20.06.2018 MS Excel - efektivně
22.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
27.06.2018 Promlčení práva
27.06.2018 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
22.08.2018 MS Excel - úvod do programování
05.09.2018 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
10.09.2018 Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2018
11.09.2018 Spory s cizím prvkem - (mezinárodní příslušnost soudů podle nařízení Brusel I BIS
11.09.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
12.09.2018 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
12.09.2018 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
12.09.2018 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
17.09.2018 Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty
18.09.2018 Veřejná prostranství
18.09.2018 Stylistika současné češtiny
19.09.2018 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
19.09.2018 MS Excel - analýza dat
19.09.2018 DPH v roce 2018
20.09.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
20.09.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
21.09.2018 Opatření obecné povahy
24.09.2018 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
25.09.2018 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
25.09.2018 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky
26.09.2018 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
26.09.2018 MS Word - pro pokročilé
02.10.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
03.10.2018 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
03.10.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
04.10.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
04.10.2018 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
08.10.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
08.10.2018 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů
09.10.2018 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2018
09.10.2018 Zadávání veřejných zakázek: předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse (volná témata)
10.10.2018 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
10.10.2018 MS Excel - analýza dat
11.10.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
11.10.2018 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
16.10.2018 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
16.10.2018 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
16.10.2018 Smlouvy a software
17.10.2018 MS Word - efektivně
17.10.2018 Preferenční obchod Evropské unie
17.10.2018 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
18.10.2018 Kurz české interpunkce
18.10.2018 Smluvní a závazkové právo
18.10.2018 Rodinné právo v praxi matrik
18.10.2018 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
18.10.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
19.10.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
22.10.2018 Vazby zákona o DPH na účetnictví
23.10.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
23.10.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
23.10.2018 Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách
23.10.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
24.10.2018 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
24.10.2018 MS Excel - funkce
24.10.2018 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
25.10.2018 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
25.10.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
25.10.2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
25.10.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
26.10.2018 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
29.10.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
29.10.2018 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
30.10.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
31.10.2018 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
31.10.2018 MS Excel - analýza dat
31.10.2018 Nová legislativa platebního styku v roce 2018
31.10.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018
01.11.2018 Úprava úředních písemností
01.11.2018 Veřejné zakázky a dotace
01.11.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
05.11.2018 Význam času v právu, promlčení
05.11.2018 DPH v roce 2018
06.11.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
06.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
06.11.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
06.11.2018 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
07.11.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
07.11.2018 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
07.11.2018 Celní klasifikace zboží v roce 2018 prakticky - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
07.11.2018 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
08.11.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
08.11.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
08.11.2018 Veřejná podpora - jak řešit sporné otázky při aplikaci pravidel
09.11.2018 Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce
12.11.2018 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
13.11.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
13.11.2018 Zákon o přeměnách a jeho desetileté výročí: aktuální otázky přeměn obchodních korporací
13.11.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
13.11.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
14.11.2018 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
14.11.2018 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019
14.11.2018 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
14.11.2018 MS Excel - efektivně
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
15.11.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
15.11.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
19.11.2018 Mezinárodní obchod z pohledu cel a dph
19.11.2018 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
19.11.2018 Stylistika současné češtiny
19.11.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
20.11.2018 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 s aktuálními příklady zdanění
21.11.2018 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019
21.11.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
21.11.2018 Timemanagement s využitím myšlenkových map
22.11.2018 Rozúčtování nákladů na teplo a na teplou vodu při užívání bytů a nebytových prostorů
22.11.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
22.11.2018 Daně a účetnictví včetně novinek od roku 2019 a účetní závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace
23.11.2018 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
23.11.2018 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018
26.11.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.11.2018 Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně - změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 - problémové situace z praxe a jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby
26.11.2018 Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu
27.11.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
28.11.2018 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
28.11.2018 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
28.11.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
29.11.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
29.11.2018 Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
29.11.2018 Místní poplatky - nejčastější nesprávnosti v daňovém řízení
29.11.2018 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
30.11.2018 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
03.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
04.12.2018 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
05.12.2018 Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2018 a co očekávat od roku 2019
05.12.2018 MS Excel - funkce
05.12.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
06.12.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.12.2018 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019
10.12.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
10.12.2018 Úprava úředních písemností
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
11.12.2018 Výkladové problémy a jejich řešení v projednávané velké novele zákona o obchodních korporacích
12.12.2018 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2019
12.12.2018 DPH v roce 2019 ve vazbě na předpisy EU
12.12.2018 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
12.12.2018 MS Excel - analýza dat
12.12.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
13.12.2018 Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 a od roku 2019
14.12.2018 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
14.12.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
18.12.2018 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2019
18.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
19.12.2018 MS Word - efektivně
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)

Nalezeno celkem 209 seminářů na 14 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit