Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
19.03.2018 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
19.03.2018 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
20.03.2018 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
20.03.2018 Neplatnost a zdánlivost usnesení valné hromady
22.03.2018 Likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR (podrobný výklad) a vybrané otázky správy společné věci (exkurs)
22.03.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
26.03.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
27.03.2018 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci
28.03.2018 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
04.04.2018 Stavby a pozemky z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu (a Ústavního soudu) ČR
04.04.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
05.04.2018 Veřejné zakázky a dotace
06.04.2018 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů
09.04.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
10.04.2018 Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný nájem bytu manželů, jeho vznik a zánik, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením
11.04.2018 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
12.04.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
16.04.2018 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
16.04.2018 Valné hromady a.s. a s.r.o.
17.04.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
17.04.2018 Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci
18.04.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
19.04.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
19.04.2018 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
19.04.2018 Smlouvy a software
23.04.2018 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
24.04.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
25.04.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
26.04.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.05.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
14.05.2018 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů
16.05.2018 Autorský zákon - aktuálně
16.05.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
17.05.2018 Veřejná podpora v praktických příkladech
17.05.2018 Akciová společnost pod drobnohledem
17.05.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
17.05.2018 Věcný záměr nového civilního řádu soudního
21.05.2018 Vybrané otázky medicínského práva
21.05.2018 Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva
22.05.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
23.05.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
24.05.2018 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.05.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
28.05.2018 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
29.05.2018 Zákon o majetku státu
30.05.2018 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
31.05.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
04.06.2018 Náhrada škody v podnikání
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.06.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.06.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
05.06.2018 Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
06.06.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
07.06.2018 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
07.06.2018 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
11.06.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
11.06.2018 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
12.06.2018 Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
18.06.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
20.06.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.06.2018 Promlčení práva

Nalezeno celkem 63 seminářů na 5 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit