Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Mgr. Jana Pecková Hodečková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušená lektorka a specialistka na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se právem poskytování dotací prakticky zabývá. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Mgr. David Slováček

právník Kanceláře veřejného ochránce práv, zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv se prakticky zabývá právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Téma právního pozadí nejrůznějších dotačních politik státu není dosud uceleně zpracováno. Právní literatury existuje poskrovnu. Naštěstí však v posledních letech přibývá judikatury Nejvyššího správního soudu, případně Ústavního soudu, která se zabývá právní povahou dotací a možnostmi právní obrany fyzických, avšak častěji právnických osob (včetně obcí a krajů) v případě vzniku sporu mezi státem a osobou v roli příjemce dotace. Nejasným procesním režimům, které ztěžují efektivní právní obranu, se nově podrobněji věnuje také veřejný ochránce práv. Seminář o možnostech právní obrany při poskytování dotací si klade za cíl představit základní teoretická východiska dotačně-právních vztahů a zároveň seznámit účastníky s vybranými praktickými problémy a procesními možnostmi jejich řešení. Snaží se odpovědět na problémy vznikající zčásti kvůli nejasné právní úpravě a zčásti kvůli neochotě jednotlivých aktérů brát v potaz kromě nejrůznějších podmínek jednotlivých dotačních programů či obsáhlých metodik všech úrovní taktéž českou platnou právní úpravu (a šířeji rovněž principy právního demokratického státu). Téma je těžce poznamenáno rovněž opakovanými novelizacemi velkých rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.), které často ad hoc reagují na určité problémy poskytovatelů, aniž by si kladly ambice koncepčnějšího uchopení problému.

Seminář, vedený zkušenými lektory a specialisty na veřejné i soukromé právo, kteří se ve své dosavadní práci pro veřejného ochránce práv právem poskytování dotací prakticky zabývají, je určen všem žadatelům o dotace a reálným příjemcům dotací, kteří se již setkali s problémy v rámci procedur čerpání dotací. Má umožnit zájemcům získat potřebné znalosti, jak se bránit, pokud nesouhlasí se závěry a opatřeními poskytovatelů dotací, či s rozhodnutími správců daně shledávajících u nich porušení rozpočtové kázně. Dále pak jistě zaujme všechny agentury zabývající se dotačním poradenstvím, stejně jako advokáty, jejichž klienti mají, či mohou mít problémy s přiznáním, vyplacením, či vracením finančních prostředků v rámci dotačních vztahů. V neposlední řadě může být přínosem rovněž pro zástupce poskytovatelů a kontrolní orgány, neboť ani pro ně není snadné vyrovnat se s novým judikatorním chápáním dotačního práva.

Z obsahu semináře:

  • Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.)
  • Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace?
  • Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a možná obrana proti němu.)
  • Výzva poskytovatele k nápravnému opatření a výzva k vrácení dotace.
  • Odnětí dotace poskytovatelem a možná obrana proti tomu.
  • Porušení rozpočtové kázně. (Odvod. Penále. Obrana proti platebnímu výměru.)
  • Obecné prostředky právní ochrany v České republice. (stručný přehled: kontrolní činnost, správní řízení, správní žaloby, ústavní stížnost.)

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit