Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA CENNÝCH PAPÍRŮ A KAPITÁLOVÉHO TRHU
(SEMINÁŘ „PRO POKROČILɓ)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.12.2004
9.00 - cca 16.00
    —
4188

Budova Hospodářské komory ČR
Freyova 27, Praha 9

Detaily/doprava
Metro trasa B, výstup stanice Vysočanská.

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je navázat na základní znalosti účastníků o přijatých předpisech a provedených změnách v oblasti cenných papírů a kapitálového trhu, aktualizovat je o nové poznatky z právní úpravy (nové prováděcí předpisy atd.) i praxe (nová stanoviska, postoje) a doplnit o další problémy, popř. zvolená řešení, jež se v průběhu doby objevily, jakož i o výklad relativně podrobných a specializovaných otázek vážících se k jednotlivým okruhům.

Seminář předpokládá základní znalost a orientaci posluchačů v přednášené materii; pomíjí úvody do problematiky a obecné charakteristiky. Soustředí se na vybrané problémy, nicméně zachovává relativní šíři a univerzalitu záběru, tj. pojedná jak o zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, tak o zákonu o dluhopisech i o zákonu o kolektivním investování (a prováděcích předpisech k nim), popř. o vybraných změnách v dalších zákonech (např. o konkurzu a vyrovnání).

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

I. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcí předpisy k němu

 • vybrané otázky z úpravy poskytování investičních služeb, jejich volného pohybu a obchodování s investičními nástroji
 • problémy s aplikací nové úpravy veřejné dražby cenných papírů
 • centrální depozitář a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů - podstatné změny v postavení emitentů, investorů a dalších osob
 • otázky změny podoby cenného papíru
 • problematika insider trading a manipulace kurzem
 • oznamovací povinnost při nabytí kvalifikovaného vlivu na emitenta kótovaných akcií
 • závěrečné vyrovnání zisků a ztrát a jeho promítnutí do konkurzního práva

II. Změny v zákoně o cenných papírech

 • zástavní právo k cennému papíru
 • distanční marketing finančních služeb a smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku
 • chybějící úprava finančních zajištění (financial collaterals)

III. Zákon o kolektivním investování

 • problémy s klasifikací fondů na standardní / speciální a s dalšími pojmy
 • nevyřešené otázky právních a majetkových vztahů mezi investiční společností, depozitářem, podílníky a třetími osobami (odpovědnost, ručení aj.)
 • statut (stanovy) a smluvní podmínky
 • otázky zakládání a právní úpravy investičních fondů
 • volný pohyb služeb kolektivního investování napříč Evropskou unií

IV. Zákon o dluhopisech

 • vymezení působnosti zákona (tuzemské a zahraniční dluhopisy)
 • emisní podmínky, dluhopisový program a jejich změny
 • schůze vlastníků dluhopisu, společný zástupce vlastníků dluhopisů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit