Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA CENNÝCH PAPÍRŮ A KAPITÁLOVÉHO TRHU

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.11.2004, 05.11.2004, 06.11.2004, 07.11.2004
podle rozpisu mimopražských seminářů
    —
4186

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Dnem 1. května 2004 se od základu změnila tuzemská úprava cenných papírů a kapitálového trhu. Účinnosti nabyly nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dluhopisech, zákon o kolektivním investování a zákon, kterým se v souvislosti s přijetím předchozích zákonů mění řada předpisů (zákon o cenných papírech, obchodní zákoník aj.). Paralelně s nimi bylo publikováno čtrnáct prováděcích předpisů, další se připravují k publikaci v dohledné či pozdější době. Dosavadní předpisy se až na výjimky zrušily. Řada zrušených ustanovení nicméně v důsledku přechodných ustanovení platí dál, přitom se jedná o celé pasáže zákonů. Úprava se tím stala poměrně nepřehlednou.

Změny se přitom nedotýkají jen úzkého okruhu poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu. Nová úprava centrálního depozitáře, vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a výpisů z ní, převodů těchto cenných papírů, přeměn podob, veřejných dražeb aj. postihne téměř každého emitenta zaknihovaných cenných papírů, jakož i majitele těchto cenných papírů.

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s novou právní úpravou v celé její šíři (včetně prováděcích předpisů) i hloubce, detailně analyzovat jednotlivé novinky, ale i problémy, jež přináší, a pokusit se nastínit možná řešení těchto problémů. Součástí výkladu bude také přiblížení obsahu a nového praktického významu komunitární úpravy v této oblasti poté, co Česká republika přistoupila k Evropské unii. Zvláštní důraz bude kladen na přímo aplikovatelná ustanovení, popř. předpisy, které nebyly do českého práva vtěleny správně, anebo vůbec, jež tedy bude třeba v dohledné době implementovat.

Seminář uvede účastníky do problematiky a poskytne jim komplexní informace o přednášené materii a o změnách, jež v dané oblasti nastaly. Jeho rozsah umožní zabývat se také řadou podrobností tak, aby účastníci získali co nejúplnější obraz o jednotlivých tématech.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

I. Vývoj předloh nových zákonů

 • účel reformy a původní představa o její šíři a o jejím obsahu
 • obecná charakteristika výsledku
 • návaznost na rekodifikaci občanského a obchodního práva
 • přehled jednotlivých bodů reformy včetně dosud vydaných prováděcích předpisů, které se váží k novým zákonům

II. Souvislosti s právem ES

 • nový režim vlivu komunitárního práva na tuzemskou úpravu cenných papírů a kapitálového trhu, její interpretaci a aplikaci po 1. květnu 2004
 • přehled a základní charakteristika platných předpisů práva ES v dané oblasti, bezprostředně závazných i působících nepřímo (včetně prováděcích směrnic Evropské komise)
 • informace o probíhající reformě komunitární úpravy a jejím promítnutí do nového českého práva (nová směrnice o nabídkách převzetí, o prospektu, o trzích s finančními instrumenty - ISD2)

III. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcí předpisy k němu

 • změny v úpravě obchodování s cennými papíry a poskytování investičních služeb
 • změny ve struktuře a organizaci veřejných trhů a systémů vypořádání
 • kótovaný cenný papír a jeho emitent, ostatní emise cenných papírů
 • veřejná nabídka a veřejná dražba cenných papírů
 • centrální depozitář a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů - podstatné změny v postavení emitentů, investorů a dalších osob
 • změny podoby cenného papíru
 • nové formy ochrany kapitálového trhu před zneužitím
 • volný pohyb investičních a dalších služeb napříč Evropskou unií
 • charakteristika vybraných prováděcích předpisů k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu

IV. Evropská nařízení ke kapitálovému trhu

 • nařízení o mezinárodních účetních standardech
 • nařízení o pravidlech pro nabývání vlastních akcií a kurzovou stabilizaci
 • nařízení o náležitostech prospektu a dalších otázkách vážících se k nové směrnici o prospektu

V. Změny v zákoně o cenných papírech a v obchodním zákoníku

 • vymezení pojmu cenný papír
 • vydávání cenných papírů
 • smlouvy o cenných papírech
 • zástavní právo k cennému papíru
 • distanční marketing finančních služeb a smlouvy o cenných papírech uzavřené na dálku
 • nedostatečná právní úprava finančních zajištění (financial collaterals)

VI. Zákon o kolektivním investování

 • nová struktura produktů (standardní, speciální fondy)
 • analýza právních a majetkových vztahů mezi investiční společností, depozitářem, podílníky a třetími osobami (odpovědnost, ručení aj.)
 • změny v úpravě investiční společnosti
 • klasifikace fondů kolektivního investování a specifika jejich úpravy
 • modifikace v investiční politice jednotlivých druhů fondů
 • delegace činnosti investiční společnosti na další subjekty
 • vazba na komunitární a zahraniční úpravy
 • volný pohyb služeb kolektivního investování napříč Evropskou unií
 • státní dozor nad kolektivním investováním dle nové úpravy včetně vazeb na volný pohyb služeb

VII. Zákon o dluhopisech

 • změny v právní úpravě dluhopisů jako cenných papírů
 • emise dluhopisů a dluhopisový program a jejich změny
 • sběrný dluhopis
 • novinky v úpravě schůze vlastníků dluhopisu
 • institut společného zástupce vlastníků dluhopisů
 • zvláštní druhy dluhopisů a změny v jejich úpravě s důrazem na hypoteční bankovnictví
 • státní dozor nad vydáváním dluhopisů

VIII. Další změny a novinky

 • zákon o Komisi pro cenné papíry
 • zákon o konkursu a vyrovnání (zejména závěrečné vyrovnání zisků a ztrát)
 • zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním (kolizní normy v oblasti cenných papírů?)
 • ostatní novinky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit