Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÉ TRENDY, OTÁZKY A VÝZVY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLEČNOSTÍ
POZOR - ZMĚNA TERMÍNU - PŮVODNĚ 8.12.2004

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
31.01.2005
9.00 - cca 16.00
    —
4180

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Vstup České republiky do Evropské unie výrazně zvýšil tlak na tuzemského zákonodárce, ale také právní vědu i výkladovou praxi revidovat některé dosavadní přístupy a řešení v právu společností. Seminář přinese kritický pohled na vybrané instituty tuzemského práva společností a nastíní směry jejich žádoucího vývoje v souladu s trendy ve vývoji zahraniční i komunitární reglementace. Současně se lektoři pokusí odhalit nevyužitý potenciál stávající úpravy, jakož i možná rizika její další stagnace. Navzdory polemickému ladění bude seminář zaměřen výrazně prakticky.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • pluralita forem společností (soutěž národních právních řádů i nadnárodní úpravy)
 • problematika faktické společnosti v českém právu
 • společnost - smlouva nebo organizace?
 • společenská smlouva (stanovy) jako smlouva „sui generis“
 • otázky interpretace společenské smlouvy, resp. stanov
 • míra dispozitivity, resp. kogentnosti tuzemské úpravy společností
 • omezení pro smluvní úpravu zvláštních práv společníků a emise dalších druhů akcií výslovně neupravených zákonem (např. problém tzv. tracking stocks)
 • „nekorporátní“ (ryze obligační) klauzule ve stanovách zavazující pouze některé společníky (problém zvláštních práv, ale i povinností společníka, resp. společnosti, smluvní pokuty atd.) a jejich právní režim
 • rozhodčí doložky ve společenských smlouvách, popř. stanovách aneb arbitráž ve věcech statusových (platnost usnesení valné hromady, spory mezi orgány společnosti atd.)
 • corporate governance na prahu 21. století
 • problém vymezení „zájmu“ společnosti jako maximy pro jednání jejích orgánů - shareholder value, nebo samostatný zájem oddělený od zájmů akcionářů a reflektující také další aspekty včetně sociálních (zájmy věřitelů, zaměstnanců aj.)?
 • vymezení a limity odpovědnosti členů orgánů společnosti
 • otázka povinné loajality společníků vůči společnosti, popř. dalším okruhům osob a jejich případné odpovědnosti za porušení této povinnosti
 • distanční výkon práv společníka, virtuální valná hromada
 • hlasování na valné hromadě - právní úkon či nikoliv aneb neblahé důsledky judikatury
 • základní kapitál - ano či ne?
 • další dílčí otázky (např. přípustný okruh vkladů do společnosti a jejich oceňování, nabývání vlastních účastí společností atd.)

Pozn.: Z důvodu pracovní neschopnosti prof. Dědiče je seminář přesunut na nový termín - 31.1.2005.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit