Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Příprava ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti:
SPRÁVNÍ ČINNOST PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ A PŘI ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A VYVLASTNĚNÍ

Příprava ke zkouškám ZOZ (přípravný kurz ZOZ)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.10.2004, -22.10.2004; 1.-5.11.2004; 10.-12.11.2004
19.-22.10. (út-pá, obecná část); 1.-5.11. (po-pá, zvláštní část); 10.-12.11. (st-pá, dokončení zvláštní části)
    —
44004

Budova Hospodářské komory ČR
Freyova 27, Praha 9

Doprava na místo
Metro trasa B, výstup stanice Vysočanská.

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Marie Alsterová

JUDr. Miroslav Brůna

Doc. JUDr. Zdeněk Červený

(správní řád)

stav. Jiří Doležal

dlouholetý vedoucí pracovník Ministerstva pro místní rozvoj, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra

JUDr. Václava Koukalová

členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, emeritní ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj

JUDr. Vladimíra Sedláčková

zástupce ředitele odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Ing. Jitka Víchová

JUDr. Zdeňka Vobrátilová

spoluautorka nového stavebního zákona a prováděcích vyhlášek k němu

JUDr. Svatava Vronská

v době, kdy lektorsky vedla semináře pro naši společnost - odbor legislativy Ministerstva vnitra, spoluautorka zákona o přestupcích i všech jeho významných novel

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Odborný program

Územní samosprávný celek je povinen přihlásit úředníka, který vykonává správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem, k vykonání zkoušky do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka k územnímu samosprávnému celku nebo do 3 měsíců ode dne, kdy úředník začal vykonávat správní činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením. Úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.

Obsah tohoto vzdělávacího programu vychází z požadavků MV ČR na úspěšné vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a je určen akreditovaným vzdělávacím programem v rozsahu celkem 94 vyučovacích hodin (34 hodin obecná část a 60 hodin zvláštní část). Vzdělávání je zajištěno prezenční formou.

OBECNÁ ČÁST

1. Veřejná správa

2. Obecní zřízení

3. Krajské zřízení

4. Hlavní město Praha

5. Správní řízení (správní řád)

ZVLÁŠTNÍ (ODBORNÁ) ČÁST

1. Základní právní předpisy na úseku územního plánování a stavebního řádu, vztah SZ ke správnímu řádu a zvláštním předpisům upravujícím povolování speciálních staveb

2. Územní řízení a rozhodování

3. Obecné technické požadavky na výstavbu, technická normalizace ve výstavbě

4. Vybrané činnosti ve výstavbě, provádění staveb, výrobky pro stavbu

5. Povolování a ohlašování staveb, jejich změn, udržovacích prací. Terénní úpravy, těžební práce, informační, reklamní a propagační zařízení

6. Kolaudace, změny v užívání stavby, údržba staveb

7. Nezbytné stavební úpravy, zabezpečovací práce, odstraňování staveb

8. Přestupky a jiné správní delikty ve výstavbě

9. Soustava stavebních úřadů, působnosti a pravomoci obcí, které nejsou stavebním úřadem. Státní stavební dohled

10. Vyvlastnění

11. Vstup na cizí pozemky, stavby a do staveb, opatření na sousedních pozemcích a stavbách, vyklizení stavby

12. Řešení rozporů, občanskoprávní a jiné námitky, součinnost s dotčenými orgány státní správy

13. Ochrana veřejných zájmů ve výstavbě, právní úprava výkonu státní správy v souvisejících odvětvích

Další podrobnosti o tomto kurzu najdete na stránkách Příprava ke zkouškám ZOZ.

UBYTOVÁNÍ

Pro zájemce je zajištěno ubytování v hotelu Pivovar, Freyova 12/1, Praha 9, cca 150 metrů od místa konání. Cena ubytování cca 500 - 850 Kč za noc včetně snídaně v podobě švédských stolů. Cena za ubytování není zahrnuta v ceně kurzu, úhradu provedou účastníci přímo na recepci hotelu.

Pozn.: Číslo akreditace kurzu: AK II./ZOZ-130/2003

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit