Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA CENNÝCH PAPÍRŮ A KAPITÁLOVÉHO TRHU - 1. den semináře 2.6.2004
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZMĚN, NÁVAZNOST NA PRÁVO ES, ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, EVROPSKÁ NAŘÍZENÍ V PRÁVU KAPITÁLOVÉHO TRHU

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.06.2004
9.00 - cca 16.00
    —
41261

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Dne 1. května 2004 nabyla dle očekávání účinnosti nový zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dluhopisech, zákon o kolektivním investování a zákon, kterým se v souvislosti s přijetím předchozích zákonů mění řada předpisů (zákon o cenných papírech, obchodní zákoník aj.). Paralelně s nimi budou publikovány desítky prováděcích předpisů. K témuž dni začnou na našem území platit ustanovení komunitárního práva. Řada jeho norem bude přímo aplikovatelná; české soudy budou povinny rozhodovat podle nich, při tom však budou vázány rozhodnutími Evropského soudního dvora. I výklad a aplikace těch ustanovení českého práva cenných papírů, která mají původ v evropských směrnicích, včetně prováděcích směrnic Evropské komise, se změní. Soudce je bude povinen interpretovat v kontextu komunitární úpravy. Systematika, historie i souvislosti národní úpravy ustoupí do pozadí. Některých ustanovení směrnic bude možné dovolat se přímo, bez ohledu na to, jak byla či nebyla provedena transpozice do českého práva. V některých případech to bude dosti praktické. Uvedené změny přetvoří tuzemskou úpravu cenných papírů a kapitálového trhu. Dosavadní zákony přestanou platit (zákon o burze cenných papírů, o dluhopisech, o investičních společnostech a investičních fondech), z jiných zbude jen torzo (zákon o cenných papírech). Změny se přitom nedotýkají jen úzkého okruhu poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu. Nová úprava centrálního depozitáře, vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a výpisů z ní, převodů těchto cenných papírů, přeměn podob, veřejných dražeb aj. postihne téměř každého emitenta zaknihovaných cenných papírů, jakož i majitele těchto cenných papírů. Jak přijaté zákony mění úpravu cenných papírů a český kapitálový trh? Jaký vliv mají evropské předpisy, ať již přímo či nepřímo aplikovatelné? O které se jedná? Jak se změny dotýkají poskytovatelů služeb na tomto trhu? Jak jejich zákazníků? Jaké nesnáze přinesou emitentům registrovaných či zaknihovaných cenných papírů a majitelům? V čem se nová úprava liší od dosavadní? Jaká jsou její úskalí? Které problémy, s nimiž se trh potýká, zákony neřeší, které naopak vytvářejí? Jak se s nimi vypořádat? Nakolik jsou zákony konkurenceschopné ve vztahu k obdobným úpravám v zahraničí? Zvýhodňují či komplikují postavení našich společností ve srovnání s konkurencí z ostatních členských států, a to i na našem trhu?

I. Vývoj předloh nových zákonů a) účel reformy b) návaznost na rekodifikaci občanského a obchodního práva c) přehled jednotlivých bodů reformy včetně dosud vydaných prováděcích předpisů, které se váží k novým zákonům II. Souvislosti s právem ES a) nový režim vlivu komunitárního práva na tuzemskou úpravu cenných papírů a kapitálového trhu, její interpretaci a aplikaci po 1. květnu 2004 b) přehled a základní charakteristika platných předpisů práva ES v dané oblasti, bezprostředně závazných i působících nepřímo, skrze čl. 10 a 234 SES (včetně prováděcích směrnic Evropské komise) c) informace o probíhající reformě komunitární úpravy a jejím promítnutí do nového českého práva III. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcí předpisy k němu a) změny v úpravě obchodování s cennými papíry a poskytování investičních služeb b) změny ve struktuře a organizaci veřejných trhů a systémů vypořádání c) kótovaný cenný papír a jeho emitent, ostatní emise cenných papírů d) veřejná nabídka a veřejná dražba cenných papírů e) centrální depozitář a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů - podstatné změny v postavení emitentů, investorů a dalších osob f) změny podoby cenného papíru g) nové formy ochrany kapitálového trhu před zneužitím h) volný pohyb investičních a dalších služeb napříč Evropskou unií i) charakteristika vybraných prováděcích předpisů k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu IV. Evropská nařízení ke kapitálovému trhu a) nařízení o mezinárodních účetních standardech b) nařízení o pravidlech pro nabývání vlastních akcií a kurzovou stabilizaci

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit