Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÉ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ [1/3]
(1. ČÁST CYKLU SEMINÁŘŮ)

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.04.2004
9.00 - cca 16.00
    —
40701

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Po vstupu České republiky do Evropské unie bude české právo obchodních společností ovlivňováno komunitárním právem ještě více, než je tomu dnes. Řada evropských předpisů bude bezprostředně závazná a aplikovatelná na našem území; české soudy budou povinny rozhodovat podle nich. V případě rozporu českého práva s právem komunitárním bude možné domáhat se práva před příslušnými orgány Evropské unie. Výklad těch ustanovení českého práva, která mají původ v sekundárních komunitárních předpisech, bude muset respektovat obsah a účel komunitární úpravy.

Tuzemští podnikatelé budou mít k dispozici nové formy podnikání, upravené přímo komunitárním právem. Navíc se jim otevřou právní řády ostatních členských států. Též čeští občané tak budou moci volit, zda své podnikání nezorganizují v některé z nadnárodních forem upravených komunitárním právem, resp. ve které členské jurisdikci založí společnost, kterým právem se tedy budou řídit vnitřní poměry takové společnosti. Existující společnosti budou moci zvažovat, zda své sídlo nepřemístí do jiného státu, jehož právo lépe reflektuje potřeby podnikatelů. To vše na pozadí zásadní reformy evropského práva společností, k níž v posledních letech dochází.

Cílem cyklu seminářů je seznámit účastníky se základními prameny evropského práva obchodních společností, charakterizovat jejich obsah, stav souladu českého práva s komunitárním právem, objasnit perspektivy dalšího vývoje evropského práva obchodních společností a možnosti právní ochrany před orgány Evropské unie. Zvláštní pozornost bude věnována nadnárodním formám podnikání či podpory podnikání, jejichž úprava plyne přímo z komunitárního práva, jakož i navazujícím otázkám volného pohybu osob, kapitálu, svobody usazování se, korporátní mobility a migrace (problém konkurence národních úprav společností) na pozadí nedávných průlomových rozsudků Evropského soudního dvora, to vše napříč jednotným trhem, resp. Evropským hospodářským prostorem.

(Poznámka: Zúčastnit se můžete celého cyklu, nebo pouze jednotlivých seminářů. Celý cyklus i jednotlivé semináře cyklu jsou samostatnými položkami tohoto objednávkového katalogu.)

1. SEMINÁŘ: SYSTÉM KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY SPOLEČNOSTÍ A PERSPEKTIVY JEJÍHO DALŠÍHO VÝVOJE

 • směrnice a nařízení jako prameny evropského práva obchodních společností,
 • interpretace a aplikace komunitárního práva obchodních společností,
 • charakteristika První směrnice (o publicitě) a její novely z roku 2003,
 • charakteristika Druhé směrnice (o zachování základního kapitálu) a úvah o její novelizaci,
 • charakteristika Třetí a Šesté směrnice (o fúzích a rozdělení),
 • charakteristika Dvanácté směrnice (o jednočlenné s.r.o.)
 • charakteristika nařízení a směrnic týkajících se vedení účetnictví ve světle posledního legislativního vývoje,
 • charakteristika Jedenácté směrnice (o publicitě organizačních složek podniku zahraničních podnikatelů),
 • charakteristika návrhu Desáté (o přeshraničních fúzích) a Čtrnácté (o přemístění sídla do zahraničí) směrnice,
 • charakteristika návrhu Třinácté směrnice (o nabídkách převzetí) a sporů o její podobu a přijetí,
 • seznámení s vybranou problematikou Evropského soudního dvora ve věcech evropského práva obchodních společností,
 • reforma komunitárního práva společností a corporate governance, její důvody, kontext, směry a stěžejní projekty,
 • vybrané otázky z problematiky volného pohybu osob, kapitálu, svobody usazování se, korporátní mobility a migrace napříč Evropským hospodářským prostorem

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit