Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

KURZ PRO PŘÍPRAVU CELNÍCH AGENTŮ (DEKLARANTŮ) S DŮRAZEM NA LEGISLATIVU UPLATŇOVANOU PO VSTUPU DO EU
(Celý cyklus)

Finanční právo (kurz)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.11.2003, 6.11.2003; 20.-24.11.2003; 22.10.2003, 12.-13.11.2003, 25.-27.11.2003

    —
3160

Vícedílný kurz

Detaily/doprava
Místa konání jednotlivých částí kurzu podle rozpisu v programu.

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Vladimír Hyška

přední odborník v oblasti celního tarifu

Ing. Ivona Klabouchová

Významná odbornice na celní problematiku, věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku.

JUDr. Otakar Krátký

spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

JUDr. Karel Neubauer

přední odborník v oblasti celního tarifu

JUDr. Pavel Polák

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

PhDr. Adolf Šalek

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

Odborný program

Informace o kurzu

Na základě mnohaletých zkušeností v této oblasti jsme ve spolupráci se špičkovými odborníky a v oboru celního práva, celní politiky a celního tarifu nejuznávanějšími kapacitami u nás, připravili kurz, který svojí obsahovou i proporční náplní plně odpovídá požadavkům praxe i vysokým nárokům kladeným na současné celní deklaranty. Obsah celého kurzu je zaměřen na perspektivu dalšího vývoje v této oblasti po vstupu ČR do EU.

 • I. část (2 dny) - Preferenční obchod před a po vstupu ČR do EU
 • II. část (4 dny) - Celní legislativa
 • III. část (6 dnů) - Celní tarify ČR a EU

Z kurzu se můžete zúčastnit kterékoliv části samostatně (dle vašeho výběru). Pokud se zúčastníte všech tří částí a poté složíte zkoušku před komisí, získáte osvědčení s celostátní platností podle akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V tomto on-line katalogu jsou uvedeny jednak všechny tři části jednotlivě, jednak celý cyklus dohromady jako samostatné položky k objednání (jednotlivé části mají jinou cenu a variabilní symbol než celý cyklus).

Část I: PREFERENČNÍ OBCHOD PŘED A PO VSTUPU ČR DO EU

5.-6. listopadu 2003 - středa, čtvrtek - ČS VTS, Novotného lávka 5
9.00 - cca 15.00 hod. po oba dny

Během dvoudenní části kurzu se posluchači podrobně seznámí s možnostmi preferenčního obchodu a podmínkami jeho využití. S ohledem na blížící se vstup ČR do EU bude věnována pozornost nejen současným preferenčním ujednáním, ale také změnám, ke kterým dojde po začlenění ČR do Evropské unie.

Seminář bude zaměřen na tyto oblasti:

Odborný program části I:

 • přehled preferenčních dohod a autonomních opatření
 • pravidla původu a jejich praktické použití (včetně příkladů)
 • kumulace původu
 • teritoriální požadavky
 • prokazování původu pro účely získání preferenčních výhod
 • přechodná období definovaná Dohodou o přístupu k EU

Přednáší a na dotazy odpovídá: Ing. Ivona KLABOUCHOVÁ

Část II: CELNÍ LEGISLATIVA, VČETNĚ CEL A DANÍ VYBÍRANÝCH PŘI DOVOZU A VÝVOZU A PŘEDKLÁDÁNÍ CELNÍCH DOKLADŮ (zejména JCD, T1, karnety) A UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO NICH + INFORMACE O CELNÍ PROBLEMATICE PO VSTUPU DO EU A O INTRASTATU

20.-24. listopadu 2003 - čtvrtek až neděle - hotel Bezděz, Staré Splavy

Tato část kurzu je určena nejen pro ty, kteří jsou začátečníky ve znalosti celní problematiky a zajímají se o činnost celních agentů (celních deklarantů), ale i pro pracovníky jednotlivých exportních a importních firem, kteří přicházejí do kontaktu s celními orgány a je pro ně nezbytná dobrá znalost celních předpisů a hlavně rychlá orientace v nich. Protože velký prostor bude v kurzu věnován diskusi, při níž budou moci účastníci s lektorem konzultovat i své konkrétní dotazy ( možnost pokračování diskuse i ve večerních hodinách), je též výhodný i pro zájemce, kteří se uvedenou problematikou zabývají již dlouho.

Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky praktickou formou v maximálně krátké době s vybranými aktuálními ustanoveními základních právních předpisů v oblasti celnictví a poskytnout jim návod jak se v nich dobře orientovat. Absolventi tohoto kurzu mohou profesionálně působit v celních agenturách nebo v exportních a importních společnostech jako celní deklaranti apod.

V průběhu kurzu budou též podány informace o změnách, které do oblasti celnictví přinese vstup České republiky do Evropské unie.

Odborný program části II:

 • Seznámení se základními a pro průběh celního řízení a celního dohledu nezbytnými ustanoveními celního zákona ( ve znění zákona č. 1/2002 Sb.) a nových prováděcích vyhlášek k němu účinných od 1. 7. 2002.
 • Přehled dalších právních předpisů, které se dotýkají celní problematiky a znalost jejich ustanovení je potřebná pro činnost deklarantů a jejich zástupců.
 • Vyhotovování a předkládání celních prohlášení celním úřadům, zejména Jednotných celních deklarací a jejich příloh, jako jsou Deklarace údajů o celní hodnotě a další doklady potřebné k propuštění zboží do celního režimu, včetně národního nebo společného tranzitu a k ukončení vybraných režimů.
 • Informace o způsobu vyměřování a vybírání cla, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, dovozních kvótách a o zákazech a omezeních při dovozech a vývozech zboží, které má obchodní charakter.
 • Další nezbytné informace nutné pro výkon činnosti celních agentů a deklarantů (například o komputerizovaném systému společného tranzitu a systému Intrastat).

Přednáší a na dotazy odpovídá: JUDr. Otakar KRÁTKÝ

Část III: CELNÍ TARIFY ČR A EU: NOMENKLATURNÍ ČÁST CELNÍHO SAZEBNÍKU ČR A EU - ZÁKLADY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ZBOŽÍZNALSTVÍ

22. října 2003 (vstupní přednáška) - středa - ČS VTS, Novotného lávka 5
12.-13. listopadu 2003 - středa, čtvrtek - ČS VTS, Novotného lávka 5
25.-27. listopadu 2003 - úterý, středa, čtvrtek - ČS VTS, Novotného lávka 5
9.00 - cca 16.00 hod. po všech 6 dnů

Pozn: Úvodní přednáška této části (22.10.) je záměrně předsunuta před části I. a II.

Tato třetí část je určena široké uživatelské veřejnosti, zejména pro obchodníky, dovozce a vývozce zboží, celní deklaranty, speditéry, přepravce , ale i výrobce, plátce DPH a další profese.

Výuka je zaměřena na získání základních informací o současném stavu této problematiky s důrazem na perspektivu vývoje po vstupu ČR do EU. Osnova obsahuje látku a informace, které zůstanou platné v každém případě i po vstupu do EU, včetně nomenklatury HS/KN, která bude používána pro statistiku intrakomunitárního obchodu (INTRASTAT) a jejíž použití se tak rozšíří i na ostatní subjekty, tedy i ty, které dosud neprovozovaly zahraniční obchod.

Odborný program části III:

1. ÚVOD DO CELNÍCH SAZEBNÍKŮ ČR A EU (VSTUPNÍ PŘEDNÁŠKA)
Vstupní přednáška 22. října uvede účastníky kurzu do problematiky celně tarifních systémů ČR a EU, které jsou oba založeny na nomenklatuře Harmonizovaného systému (HS) popisu a číselného označování zboží rozšířeného o Kombinovanou nomenklaturu (KN) EU.

 • Právní aspekty klasifikace zboží a její význam na cla, daně a ostatní celní předpisy
 • Konstrukce položky celního sazebníku (nomenklatury):
  vývoj celních nomenklatur - BTN, NRCS, HS, KN; skladba číselného kódu (čísla HS, položky HS, podpoložky KN); význam a struktura poznámek ke třídám a kapitolám (poznámky k HS, doplňkové poznámky ke KN, interpretační poznámky)
 • Všeobecná pravidla pro interpretaci HS:
  význam, závaznost, posloupnost; výklad jednotlivých pravidel a příklady jejich aplikace
 • Principy tarifování zboží
 • Třídění a popis zboží pro účely sazebního zařazení
 • Základní zásady posuzování a popisu zboží (postup při sazebním zařazování zboží)
 • Celní sazby:
  vývoj a druhy celních sazeb (specifické, valorické, kombinované); členění celních sazeb (všeobecné, smluvní, preferenční); všeobecná pravidla pro interpretaci celních sazeb
 • Český integrovaný tarif nyní a po vstupu do EU
  Český integrovaný tarif - základní informace; význam, funkce, formy (databáze, tištěná forma, pomůcka); úvodní část ČIT a jeho popis; nomenklaturní část - doplňkové kódy; tarifní část - preferenční celní sazby, preferenční snížení cla, DPH, SPD; předpisová část, způsob kódování informací, druhy odkazů
 • Celní sazebník EU (po vstupu do EU)
  založen na Kombinované nomenklatuře; jiná struktura a výše sazeb
 • Uživatelský společný integrovaný tarif EU - TARIC
  princip, konstrukce, formy TARICu; druhy opatření EU při dovozu a vývozu zboží zapracované v TARICu - (kvóty, licence, stropy, CITES, Dual use goods); principy fungování

Na dalších přednáškách se účastníci podrobně seznámí s tříděním zboží, zejména s kritérii, podle nichž je uvedené zboží v celním sazebníku utříděno, se zvláštním zaměřením na odlišnosti v pojmosloví, které celní sazebník užívá odlišně od tuzemských pravidel.

2. ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z KŮŽÍ, DŘEVA, PAPÍRU A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ

 • Živočišné produkty
 • Rostlinné produkty
 • Tuky a oleje, výrobky vzniklé jejich štěpením, upravené jedlé živočišné tuky nebo vosky
 • Výrobky potravinářského průmyslu, nápoje, lihové tekutiny, ocet, tabák a vyrobené tabákové náhražky
 • Krmiva
 • Kůže a kožešiny a výrobky z nich
 • Dřevo a dřevěné výrobky
 • Papír a výrobky z papíru
 • Polygrafické výrobky
 • Textilní materiály a výrobky
 • Obuv

3. CHEMICKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z KERAMIKY A SKLA

 • Chemicky čisté anorganické látky
 • Chemicky čisté organické látky
 • Chemické směsi a chemické výrobky, filmy apod.
 • Zařazování jedů a zdraví škodlivých látek
 • Výrobky plastikářského a gumárenského průmyslu
 • Výrobky z nerostných hmot
 • Keramické a sklářské výrobky

4.DRAHÉ A OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z NICH, STROJE, PŘÍSTROJE A DOPRAVNÍ PROSTRĚDKY

 • Drahé kovy a výrobky z nich
 • Obecné kovy a výrobky z nich
 • Hutní materiál a jeho zařazování
 • Nástroje a nářadí, jejich rozdělení a tarifování
 • Stroje pohonné a pracovní
 • Výpočetní a kancelářská technika
 • Elektrické přístroje a zařízení, sdělovací technika
 • Dopravní prostředky železniční, silniční, letecké a vodní
 • Přístroje a nástroje optické, navigační, lékařské, zkušební, měřící a analýzní

Přednášejí a na dotazy odpovídají: JUDr. Pavel POLÁK, PhDr. Adolf ŠALEK, JUDr. Vladimír HYŠKA, JUDr. Karel NEUBAUER

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit