Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

KURZ PRO PŘÍPRAVU CELNÍCH AGENTŮ (DEKLARANTŮ) - kompletní kurz

Finanční právo (kurz)

Lektor/lektoři

JUDr. Vladimír Hyška

přední odborník v oblasti celního tarifu

Ing. Ivona Klabouchová

Významná odbornice na celní problematiku, věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku.

JUDr. Otakar Krátký

spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

JUDr. Karel Neubauer

přední odborník v oblasti celního tarifu

JUDr. Pavel Polák

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

PhDr. Adolf Šalek

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

Odborný program

Na základě mnohaletých zkušeností v této oblasti jsme ve spolupráci se špičkovými odborníky a v oboru celního práva, celní politiky a celního tarifu nejuznávanějšími kapacitami u nás, připravili kurz, který svojí obsahovou i proporční náplní plně odpovídá požadavkům praxe i vysokým nárokům kladeným na současné celní deklaranty.

 • I. část (4 dny) - Celní legislativa
 • II. část (2 dny) - Preferenční obchod a celní politika
 • III. část (6 dnů) - Celní sazebník a celní zbožíznalství

Z kurzu se můžete zúčastnit kterékoliv části samostatně dle vašeho výběru (celý kurz i jednotlivé části jsou samostané položky v tomto online katalogu).

Pokud se zúčastníte všech tří částí a poté složíte zkoušku před komisí, získáte osvědčení s celostátní platností podle akreditace Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy. Termín zkoušek bude stanoven po dohodě lektorů s účastníky - a to na I. polovinu ledna r. 2003.

Část I. CELNÍ LEGISLATIVA (s přihlédnutím k rozsáhlým novelizacím účinným od 1. 7. 2002) VČETNĚ CEL A DANÍ VYBÍRANÝCH PŘI DOVOZU A VÝVOZU A PŘEDKLÁDÁNÍ CELNÍCH DOKLADŮ A UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO CELNÍCH PROHLÁŠENÍ (zejména JCD, T1 atd.)

31. října - 3. listopadu 2002 - čtvrtek-neděle, hotel Bezděz - Staré Splavy

Tato část kurzu je určena nejen pro ty, kteří se v celní problematice začínají orientovat (zejména pověřené pracovníky jednotlivých exportních a importních firem), ale i pro zájemce, kteří se uvedenou problematikou zabývají již dlouho. Velký prostor bude věnován diskusi, při níž budou moci účastníci s lektorem konzultovat i své konkrétní dotazy (pokračování diskuse i ve večerních hodinách).
Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky praktickou formou v maximálně krátké době s vybranými ustanoveními základních právních předpisů v oblasti celnictví. Kurz je určen pro zájemce o provozování činnosti celních agentů, kteří potřebují získat informace a přehled o celní problematice. Po absolvování tohoto kurzu mohou profesionálně působit v celních agenturách nebo v exportních a importních společnostech jako celní deklaranti apod.

Odborný program (části I.):

 • Seznámení se základními a pro průběh celního řízení a celního dohledu nezbytnými ustanoveními celního zákona (ve znění zákona č. 1/2002 Sb.) a prováděcích vyhlášek k němu účinných od 1. 7. 2002.
 • Přehled dalších právních předpisů, které se dotýkají celní problematiky a znalost jejich ustanovení je potřebná pro činnost deklarantů a jejich zástupců.
 • Vyhotovování a předkládání celních prohlášení celním úřadům, zejména Jednotných celních deklarací a jejich příloh, jako jsou Deklarace údajů o celní hodnotě a další doklady potřebné k propuštění zboží do celního režimu, včetně národního nebo společného tranzitu a k ukončení vybraných režimů.
 • Informace o způsobu vyměřování a vybírání cla, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, dovozních kvótách a o zákazech a omezeních při dovozech a vývozech zboží, které má obchodní charakter.
 • Další nezbytné informace nutné pro výkon činnosti celních agentů a deklarantů.

Přednáší a na dotazy odpovídá: JUDr. Otakar KRÁTKÝ

Část II. PREFERENČNÍ OBCHOD A CELNÍ POLITIKA

11. - 12. listopadu 2002 - pondělí, úterý - ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

V této části kurzu bude složitá problematika podána účastníkům v co možná nejširší podobě a s uvedením řady příkladů. Tato dvoudenní část je určena pro začátečníky i pro pokročilé, kteří si zde své znalosti doplní a zaktualizují.

Odborný program (části II.):

 • Přehled mezinárodních dohod a národních předpisů, které upravují preferenční obchod (zóny volného obchodu, celní unie se Slovenskem, obchod s rozvojovými zeměmi)
 • Výklad pravidel původu zboží včetně novinek platných od 1. ledna 2003
 • Praktické příklady určování země původu
 • Evropská kumulace původu zboží a příklady jejího využití
 • Způsoby prokazování původu zboží pro účely celních preferencí, používané doklady, jejich forma a náležitosti
 • Zjednodušené postupy prokazování původu - schválení vývozci
 • Závazné informace o původu zboží
 • Diskuse k aktuálním otázkám a problémům souvisejícím s pravidly původu a preferenčním obchodem

Přednáší a na dotazy odpovídá: Ing. Ivona KLABOUCHOVÁ

Část III. CELNÍ SAZEBNÍK A CELNÍ ZBOŽÍZNALSTVÍ

24. října 2002 - čtvrtek - ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
18.-20. listopadu 2002 - pondělí-středa - ČS VTS, Novotného lávka 5
27.-28. listopadu 2002 - středa, čtvrtek - ČS VTS, Novotného lávka 5

Úvodní přednáška této části (24. 10.) je záměrně časově předsunuta před části I. a II.

Přednášky z celního sazebníku jsou určeny pro širokou uživatelskou veřejnost, zejména pro obchodníky, dovozce a vývozce zboží, celní deklaranty, speditéry, přepravce, ale i výrobce, plátce daně z přidané hodnoty a další profese. Obsahově doplňují přednášky předchozích částí I. a II., Tím je problematika potřebná k získání osvědčení s celostátní působností pro vykonávání funkce celní deklarant ucelená.
Účastníci zbožíznaleckých přednášek se seznámí s problematikou Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, se zařazováním výrobků do podpoložek Kombinované nomenklatury Evropské unie, se základy zbožíznalství a praktickým používáním celního sazebníku, včetně využití Českého integrovaného tarifu při celním, daňovém nebo licenčním řízení.

ÚVOD DO CELNÍHO SAZEBNÍKU A ČESKÉHO INTEGROVANÉHO TARIFU
Vstupní přednáška (24. října) do problematiky celně tarifního systému ČR, který je založen na celním sazebníku používaným nejen pro celní účely, ale i pro stanovení daňových sazeb i provedení některých obchodně politických opatření a mezinárodních smluv. Posluchači se seznámí s jeho strukturou a základními pravidly jeho používání.

 • Právní aspekty klasifikace zboží a její praktický význam na cla, daně a ostatní předpisy
 • Struktura celního sazebníku a ČIT
 • Konstrukce číselných kódů (nomenklatury a doplňkových kódů)
 • Všeobecná pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému
 • Základy zbožíznalství ve vztahu k tarifování zboží
 • Praktické příklady sazebního zařazování zboží
 • Praktické příklady využití ČIT

Na přednáškách v dalších třech částech se účastníci podrobně seznámí s tříděním zboží, zejména s kritérii podle nichž je uvedené zboží v celním sazebníku utříděno, se zvláštním zaměřením na odlišnosti v pojmosloví, které celní sazebník užívá odlišně od tuzemských pravidel.

2. ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z KŮŽÍ, DŘEVA, PAPÍRU A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ

 • Živočišné produkty
 • Rostlinné produkty
 • Tuky a oleje, výrobky vzniklé jejich štěpením, upravené jedlé živočišné tuky nebo vosky
 • Výrobky potravinářského průmyslu, nápoje, lihové tekutiny, ocet, tabák a vyrobené tabákové náhražky
 • Krmiva
 • Kůže a kožešiny a výrobky z nich
 • Dřevo a dřevěné výrobky
 • Papír a výrobky z papíru
 • Polygrafické výrobky
 • Textilní materiály a výrobky
 • Obuv

3. CHEMICKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z KERAMIKY A SKLA

 • Chemicky čisté anorganické látky
 • Chemicky čisté organické látky
 • Chemické směsi a chemické výrobky, filmy apod.
 • Zařazování jedů a zdraví škodlivých látek
 • Výrobky plastikářského a gumárenského průmyslu
 • Výrobky z nerostných hmot
 • Keramické a sklářské výrobky

4. DRAHÉ A OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z NICH, STROJE, PŘÍSTROJE A DOPRAVNÍ PROSTRĚDKY

 • Drahé kovy a výrobky z nich
 • Obecné kovy a výrobky z nich
 • Hutní materiál a jeho zařazování
 • Nástroje a nářadí, jejich rozdělení a tarifování
 • Stroje pohonné a pracovní
 • Výpočetní a kancelářská technika
 • Elektrické přístroje a zařízení, sdělovací technika
 • Dopravní prostředky železniční, silniční, letecké a vodní
 • Přístroje a nástroje optické, navigační, lékařské, zkušební, měřící a analýzní

POZOR: Účastníci této III. části si s sebou na výuku přinesou Celní sazebník, nebo Český integrovaný tarif.

Přednášejí a na dotazy odpovídají: JUDr. Pavel POLÁK, PhDr. Adolf ŠALEK, JUDr. Vladimír HYŠKA, JUDr. Karel NEUBAUER

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit