Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy práva obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.11.2010, 5.11.2010, 6.11.2010, 7.11.2010
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
10206

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Pro velký úspěch opět zařazujeme intenzivní čtyřdenní seminář, jehož cílem je podrobně rozebrat aktuální otázky a problémy závazkového práva, které mají zásadní význam pro výkon podnikatelské praxe. Hlavní náplň výkladu bude tvořit problematika obchodních závazkových vztahů. Stranou však nezůstanou ani ty instituty obecné úpravy v občanském zákoníku, které se často uplatňují při podnikání. Důraz bude kladen na zmapování bohaté (a mnohdy průlomové) judikatury, zvláště z posledních let, která se váže ke každé z probíraných otázek a jejíž objem každý měsíc narůstá, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro právní a podnikatelskou praxi.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • použití obchodního zákoníku na závazkové vztahy
  • relativní, absolutní, smluvené obchody
  • právní režim smluv týkajících se nemovitostí v podnikatelské praxi
  • obchodní závazkové vztahy s nepodnikateli, ochrana „spotřebitele“ v obchodním právu
 • jednání podnikatele
  • jednání statutárního orgánu, resp. „pověřených“ členů
  • statutární orgán a současně zástupce společnosti?
  • statutární orgán, jehož zájmy kolidují se zájmy společnosti
  • překročení (vnitřních) omezení, zákonné působnosti orgánu
  • zákonné zastoupení podnikatele pověřenými osobami (§ 15 ObchZ)
  • prokura
 • právní úkon v obchodním právu
  • forma (písemná, ústní, kombinovaná, „elektronická“)
  • účinnost (zpětná, odložená, podmínky, doručení)
  • určitost, vážnost (simulace / disimulace, vnitřní výhrada, nejasný účel)
  • srozumitelnost (úkon učiněný v cizím jazyce)
  • svoboda projevu vůle (bezprávná výhružka v obchodním právu)
  • předpoklady a důsledky „omluvitelného“ omylu
  • neplatnost pro rozpor se zákonem
  • dobré mravy, zásady poctivého obchodního styku
  • zvláštnosti interpretace
 • zajištění v podnikatelské praxi
  • smluvní pokuta
  • ručení, bankovní záruka
  • zástavní právo, zajišťovací převod
  • výhrada vlastnictví (a nabytí od nevlastníka)
  • uznání závazku
 • změna obchodního závazku
  • privativní vs. kumulativní novace, dohoda o narovnání
  • posunutí splatnosti / dohoda o splátkovém kalendáři po nastalém prodlení
  • změna neplatného / splněného závazku
  • prodlení dlužníka
  • postoupení pohledávky
 • zánik obchodního závazku
  • splnění
  • započtení
  • nemožnost plnění
  • (částečné) vzdání se práv
  • odstoupení od smlouvy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit