Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Valná hromada s.r.o. a a.s.

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.03.2010, 17.3.2010
9.00 - cca 16.30 po oba dny
    —
10054

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

K málokteré oblasti právní úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti se váže tolik rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jako k ustanovením obchodního zákoníku o valné hromadě. Mnohá z těchto rozhodnutí byla vynesena i dosti nedávno. Četnost dostupné judikatury dokládá, s kolika problémy se praxe na tomto úseku obchodního práva dodnes potýká. V roce 2010 je situace o to složitější, že nabývá účinnosti zásadní reforma této právní úpravy, která reflektuje požadavky komunitárního práva na modernizaci předpokladů a způsobu výkonu akcionářských práv právě na valné hromadě (moderní metody svolávání, distanční výkon práv atd.). Výklad k valné hromadě se tak již zdaleka nevejde do jediného přednáškového dne. Cílem tentokrát proto dvoudenního semináře je nastínit řešení řady praktických problémů a nejasností týkajících se valné hromady, zmapovat relevantní soudní judikaturu a její dopady do praxe a v čase vrcholících příprav na nadcházející „sezónu valných hromad“ poukázat na možná rizika a úskalí, jichž by se společnosti i jejich právní poradci měli bezpodmínečně vyvarovat.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

působnost valné hromady

 • psaná, nepsaná, zásadní otázky další existence a činnosti společnosti
 • prodej podniku a jeho části
 • určování auditora
 • důsledky nerespektování působnosti pro právní úkony společnosti (neplatnost / neúčinnost / žádné)
 • přípustné a nepřípustné pokyny, instrukce, zásahy do obchodního vedení / jednatelských oprávnění / dalších oblastí rozhodování ostatních orgánů společnosti

svolání valné hromady

 • okruh osob oprávněných svolat / domáhat se svolání
 • svolání na žádost minoritních akcionářů / společníků; konkurence více žádostí s různým či obdobným programem
 • právní povaha pozvánky / oznámení
 • nezbytné / zbytečné náležitosti pozvánky / oznámení
 • způsob svolání a lhůty pro něj
 • obvyklé vady svolání a jejich právní důsledky

organizace valné hromady

 • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
 • orgány valné hromady a jejich působnost (zvláště předsedy)
 • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
 • „procesní“ rozhodnutí valné hromady (schválení přítomnosti hostů, „odročení“ valné hromady aj.)
 • technické zajištění hlasování (modality „tajného“ hlasování)
 • pořizování obrazového / zvukového záznamu z jednání valné hromady (bez souhlasu přítomných) a možnosti jeho dalšího využití

práva akcionáře / společníka na valné hromadě

 • plná moc k účasti na valné hromadě, její náležitosti a právní povaha
 • dohody mezi společníky o výkonu těchto práv a jejich odraz v průběhu / neplatnosti usnesení valné hromady
 • obsah těchto práv a jejich výkon (právo dávat návrhy, protinávrhy, diskutovat, požadovat a dostat vysvětlení aj.)
 • obvyklá porušení ze strany společnosti či dalších osob a jejich právní důsledky
 • zneužití práva na valné hromadě i mimo ni
 • protiprávní, nemravný výkon hlasovacího práva, zákaz výkonu hlasovacího práva

usnesení valné hromady

 • právní povaha
 • náležitosti
 • neplatnost / nicotnost / neúčinnost a procesní prostředky obrany

zápis z jednání valné hromady

 • náležitosti
 • vady a jejich důsledky
 • následná dostupnost

specifika společnosti o jediném akcionáři / společníkovi, zejména je-li jím jiná akciová společnost / společnost s ručením omezeným / obec / zahraniční právnická osoba

směrnice o akcionářských právech a její promítnutí do obchodního zákoníku (distanční hlasování, kybernetická valná hromada a další převratné změny a novinky)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit