Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy práva obchodních závazkových vztahů v soudní judikatuře a v právní praxi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.11.2009, 6.11.2009, 7.11.2009, 8.11.2009
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
9211

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Pro velký úspěch opět zařazujeme intenzivní čtyřdenní seminář, jehož cílem je podrobně rozebrat aktuální otázky a problémy závazkového práva, které mají zásadní význam pro výkon podnikatelské praxe. Hlavní náplň výkladu bude tvořit problematika obchodních závazkových vztahů. Stranou však nezůstanou ani ty instituty obecné úpravy v občanském zákoníku, které se často uplatňují při podnikání. Důraz bude kladen na zmapování bohaté (a mnohdy průlomové) judikatury, zvláště z posledních let, která se váže ke každé z probíraných otázek a jejíž objem každý měsíc narůstá, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro právní a podnikatelskou praxi.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • použití obchodního zákoníku na závazkové vztahy
  • relativní, absolutní, smluvené obchody
  • právní režim smluv týkajících se nemovitostí v podnikatelské praxi
  • zajištění, deliktní odpovědnost, bezdůvodné obohacení
  • obchodní závazkové vztahy s nepodnikateli, ochrana „spotřebitele“ v obchodním právu
 • jednání podnikatele
  • jednání statutárního orgánu, resp. „pověřených“ členů
  • statutární orgán a současně zástupce společnosti?
  • statutární orgán, jehož zájmy kolidují se zájmy společnosti
  • překročení (vnitřních) omezení, zákonné působnosti orgánu
  • zákonné zastoupení podnikatele pověřenými osobami (§ 15 ObchZ)
  • prokura
 • právní úkon v obchodním právu
  • náležitosti
  • forma (písemná, ústní, kombinovaná, „elektronická“)
  • účinnost (zpětná, odložená, podmínky, doručení)
  • určitost, vážnost (simulace / disimulace, vnitřní výhrada, nejasný účel)
  • srozumitelnost (úkon učiněný v cizím jazyce)
  • neplatnost pro rozpor se zákonem
  • dobré mravy, zásady poctivého obchodního styku
  • zvláštnosti interpretace
 • zajištění v podnikatelské praxi
  • smluvní pokuta, její přiměřenost, vztah k úroku z prodlení
  • ručení, bankovní záruka
  • zástavní právo, zajišťovací převod
  • výhrada vlastnictví (a nabytí od nevlastníka)
  • uznání závazku
  • rozvazovací podmínka (včasného) nesplnění
  • problémy s pluralitou zajišťovacích nástrojů a s pořadím jejich uplatnění
 • změna obchodního závazku
  • privativní vs. kumulativní novace, dohoda o narovnání
  • posunutí splatnosti / dohoda o splátkovém kalendáři po nastalém prodlení
  • změna neplatného / splněného závazku
  • prodlení dlužníka
  • prodlení věřitele
  • postoupení pohledávky, globální cesse, faktoring
 • zánik obchodního závazku
  • splnění
  • započtení
  • nemožnost plnění
  • (částečné) vzdání se práv
  • výpověď
  • odstoupení od smlouvy
 • odpovědnost za škodu v obchodním právu
  • obecné předpoklady
  • smluvní limitace
  • před-smluvní odpovědnost (culpa in contrahendo)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit