Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Akciová společnost v judikatuře i v praxi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.05.2009, 22.5.2009, 23.5.2009, 24.5.2009
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
9059

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Cílem semináře je podrobně rozebrat aktuální praktické problémy týkající se zejména řízení a správy akciové společnosti a zmapovat judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která řadu těchto problémů řeší.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

akcionář a jeho právní postavení

 • povinnost loajality a její konkrétní projevy i důsledky porušení
 • specifika právního postavení jediného akcionáře (faktického vedoucího)
 • prodej a převod akcií
  • použitelná úprava, vztahy s mezinárodním
  • souhlas orgánu společnosti
  • předkupní právo
  • finanční asistence společnosti
  • převod bez souhlasu manžela, převod mezi manžely
  • odpovědnost za vady akcií, odstoupení od smlouvy
  • nabytí akcií od neakcionáře
  • změny v seznamu akcionářů
  • aktuální problémy rubopisace a předání akcií
  • „krátké“ prodeje akcií na českém kapitálovém trhu
 • zánik účasti ve společnosti jinak než převodem
  • kaduční řízení
  • vytěsnění
  • převod jmění na hlavního akcionáře
 • akcionářské žaloby ingerující do vnitřních záležitostí společnosti
 • dohody mezi akcionáři, jejich právní důsledky a odraz v řízení a správě společnosti
 • škoda na „akcii“, její likvidace a okruh odpovědných osob

valná hromada

 • působnost (psaná, nepsaná, zásadní otázky další existence a činnosti společnosti, prodej podniku a jeho části) a důsledky jejího nerespektování pro jednání jménem společnosti (neplatnost / neúčinnost / žádné)
 • přípustné a nepřípustné pokyny, instrukce, zásahy do jednatelských oprávnění
 • svolání valné hromady, obvyklé vady a jejich právní důsledky, právní povaha pozvánky / oznámení o konání valné hromady
 • svolání valné hromady na žádost minoritních akcionářů / minoritními akcionáři na základě zmocnění soudu; konkurence více žádostí s různým či obdobným programem
 • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
 • orgány valné hromady a jejich působnost
 • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
 • práva akcionáře na valné hromadě, jejich výkon, obvyklé případy porušení těchto práv ze strany společnosti či dalších osob, právní důsledky takových porušení
 • zneužití práva na valné hromadě i mimo ni, protiprávní, nemravný výkon hlasovacího práva, zákaz výkonu hlasovacího práva
 • usnesení valné hromady, jeho náležitosti
 • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
 • vady zápisu a jejich důsledky
 • specifika společnosti o jediném akcionáři, zejména je-li jím jiná akciová společnost / společnost s ručením omezeným / obec / zahraniční právnická osoba
 • specifika společnosti s kótovanými akciemi – důsledky transpozice transparenční směrnice do českého práva
 • směrnice o akcionářských právech a její (připravované) promítnutí do obchodního zákoníku (distanční hlasování, kybernetická valná hromada a další převratné změny a novinky)

představenstvo / dozorčí rada / další orgány

 • obchodní vedení a jeho význam
 • kontrolní pravomoci (jednotlivých) členů dozorčí rady, otázky subordinace zaměstnanců společnosti dozorčí radě
 • delegace „působnosti“ uvnitř či vně společnosti
 • exekutivní výbor, výbory dozorčí rady, další orgány společnosti, tajemník
 • pravidla jednání představenstva / dozorčí rady, hlasování v nepřítomnosti, distančně
 • zápis, jeho náležitosti a vady
 • neplatnost / nicotnost / neúčinnost usnesení představenstva / dozorčí rady, právní důsledky a možnosti soudní ochrany
 • jednání jménem společnosti a typy omezení (způsob jednání, jednání „pověřených“ členů představenstva, plné moci mezi členy představenstva, problémy samokontraktace, vnitřní omezení jednatelského oprávnění)
 • transakce mezi společností a osobami blízkými (§ 196a ObchZ)
 • vznik a zánik funkce (odstoupení, zkrácení / prodloužení funkčního období)
 • odměňování
 • souběh funkce člena představenstva / člena dozorčí rady a zaměstnaneckého poměru, popř. funkce prokuristy
 • souběh funkce člena představenstva a dalších obchodněprávních vztahů (poradenství a jiné služby)
 • péče řádného hospodáře / odborná péče / loajalita
 • přímá odpovědnost vůči třetím osobám (např. za nepodaný návrh na konkurs)
 • postavení faktických vedoucích, jejich povinnosti a odpovědnost
 • specifika společnosti s kótovanými akciemi

aktuální otázky koncernového práva s důrazem na faktický koncern

 • povinnosti a odpovědnost ovládající a ovládané osoby (pojem, meze a právní důsledky „využití vlivu“)
 • přeshraniční souvislosti (aplikace na zahraniční ovládající, popř. ovládané subjekty)
 • náležitosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • znalecký přezkum zprávy o vztazích (důvody pro jmenování znalce, účastenství společnosti v řízení o jmenování, povinnost součinnosti znalci atd.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit