Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy závazkového práva v soudní judikatuře a v právní praxi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.12.2008, 12.12.2008, 13.12.2008, 14.12.2008
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
8195

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Pro velký úspěch opět zařazujeme intenzivní čtyřdenní seminář, jehož cílem je podrobně rozebrat aktuální otázky a problémy závazkového práva, které mají zásadní význam pro výkon podnikatelské praxe. Hlavní náplň výkladu bude tvořit problematika obchodních závazkových vztahů. Stranou však nezůstanou ani ty instituty obecné úpravy v občanském zákoníku, které se často uplatňují při podnikání. Důraz bude kladen na zmapování bohaté (a mnohdy průlomové) judikatury, zvláště z posledních let, která se váže ke každé z probíraných otázek a jejíž objem každý měsíc narůstá, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro právní a podnikatelskou praxi.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

použití obchodního zákoníku na závazkové vztahy

 • relativní, absolutní obchody
 • právní režim smluv týkajících se nemovitostí v podnikatelské praxi
 • limity smluvní volnosti při volbě obchodního zákoníku
 • právní režim zajištění, deliktní odpovědnosti, bezdůvodného obohacení

jednání podnikatele

 • jednání statutárního orgánu, resp. „pověřených“ členů, plné moci mezi členy statutárních orgánů, důsledky překročení způsobu jednání jménem společnosti či vnitřních omezení jednatelského oprávnění
 • zákonné zastoupení podnikatele pověřenými osobami (§ 15 ObchZ)
 • prokura

právní úkon, jeho náležitosti, předpoklady platnosti / účinnosti

 • doručení v civilním právu
 • určitost projevu vůle
 • zvláštnosti interpretace v obchodním právu
 • vážnost projevu vůle (problém simulace / disimulace)
 • neplatnost pro rozpor se zákonem, s dobrými mravy, s poctivým obchodním stykem

zajištění v podnikatelské praxi

 • smluvní pokuta a její přiměřenost
 • ručení
 • zástavní právo
 • zajišťovací převod
 • výhrada vlastnictví (a nabytí od nevlastníka)
 • uznání závazku
 • problémy s pluralitou zajišťovacích nástrojů a s pořadím jejich uplatnění

zánik závazku

 • modality splnění
 • započtení v podnikatelské praxi
 • možnost přivodit zánik závazku dohodou stran
 • odstoupení od smlouvy a jeho důsledky v obchodním právu

postoupení pohledávky

 • předpoklady určitosti smlouvy o postoupení pohledávky
 • postoupení budoucí pohledávky
 • globální cesse, faktoring
 • zvláštnosti převodu pohledávek v rámci prodeje podniku
 • postoupení pohledávky a započtení

odpovědnost za škodu v obchodním právu

 • obecné předpoklady
 • škoda způsobená vadou výrobku
 • smluvní limitace odpovědnosti za škodu
 • před-smluvní odpovědnost (culpa in contrahendo)

prodlení dlužníka a jeho důsledky

 • úrok z prodlení a judikatura k němu
 • právní režim a důsledky odložení splatnosti či dohody o splátkovém kalendáři v době prodlení

vybrané otázky týkající se smluvních typů frekventovaných v podnikatelské praxi

 • smlouva o smlouvě budoucí
 • kupní smlouva
 • smlouva o úvěru
 • leasingová smlouva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit