Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Řízení a správa akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným v soudní judikatuře a v právní praxi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.11.2008, 28.11.2008, 29.11.2008, 30.11.2008
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
8189

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je podrobně rozebrat aktuální praktické problémy týkající se řízení a správy akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a zmapovat průlomovou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která řadu těchto problémů řeší.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

Valná hromada

 • působnost (psaná, nepsaná, zásadní otázky další existence a činnosti společnosti, prodej podniku a jeho části) a důsledky jejího nerespektování pro jednání jménem společnosti (neplatnost / neúčinnost / žádné)
 • přípustné a nepřípustné pokyny, instukce, zásahy do jednatelských oprávnění
 • svolání valné hromady, obvyklé vady a jejich právní důsledky, právní povaha pozvánky / oznámení o konání valné hromady
 • datum / čas / místo / pořad jednání a jejich změny
 • orgány valné hromady a jejich působnost
 • jednací řád, jeho přípustný obsah, praktická relevance a způsob přijetí
 • práva akcionáře / společníka na valné hromadě, jejich výkon, obvyklé případy porušení těchto práv ze strany společnosti či dalších osob, právní důsledky takových porušení
 • dohody mezi akcionáři / společníky, jejich právní důsledky a odraz v řízení a správě společnosti
 • zneužití práva na valné hromadě i mimo ni, protiprávní, nemravný výkon hlasovacího práva, zákaz výkonu hlasovacího práva
 • usnesení valné hromady, jeho náležitosti
 • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
 • vady zápisu a jejich důsledky
 • specifika společnosti o jediném akcionáři / společníkovi, zejména je-li tímto akcionářem / společníkem jiná akciová společnost / společnost s ručením omezeným / obec / zahraniční právnická osoba
 • specifika společnosti s kótovanými akciemi
 • akcionářské žaloby ingerující do vnitřních záležitostí společnosti

Představenstvo / jednatel / dozorčí rada / další orgány

 • obchodní vedení a jeho význam
 • kontrolní pravomoci (jednotlivých) členů dozorčí rady, otázky subordinace zaměstnanců společnosti dozorčí radě
 • delegace „působnosti“ uvnitř či vně společnosti
 • exekutivní výbor, výbory dozorčí rady, další orgány společnosti, tajemník
 • pravidla jednání představenstva / dozorčí rady / rozhodování více jednatelů, hlasování v nepřítomnosti, distančně
 • zápis, jeho náležitosti a vady
 • neplatnost / nicotnost / neúčinnost usnesení představenstva / dozorčí rady / rozhodnutí více jednatelů, právní důsledky a možnosti soudní ochrany
 • jednání jménem společnosti a typy omezení (způsob jednání, jednání „pověřených“ členů představenstva, plné moci mezi členy představenstva / jednateli, problémy samokontraktace, vnitřní omezení jednatelského oprávnění)
 • transakce mezi společností a osobami blízkými (§ 135 odst. 2, § 196a ObchZ)
 • vznik a zánik funkce (odstoupení, zkrácení / prodloužení funkčního období, neodvolatelnost jednatele - společníka)
 • odměňování
 • souběh funkce člena představenstva / jednatele / člena dozorčí rady a zaměstnaneckého poměru, popř. funkce prokuristy
 • péče řádného hospodáře / odborná péče / loajalita
 • přímá odpovědnost vůči třetím osobám (např. za nepodaný návrh na konkurs)
 • postavení faktických vedoucích, jejich povinnosti a odpovědnost
 • specifika společnosti s kótovanými akciemi

Aktuální otázky koncernového práva s důrazem na faktický koncern:

 • povinnosti a odpovědnost ovládající a ovládané osoby (pojem, meze a právní důsledky „využití vlivu“)
 • přeshraniční souvislosti (aplikace na zahraniční ovládající, popř. ovládané subjekty)
 • náležitosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • znalecký přezkum zprávy o vztazích (důvody pro jmenování znalce, účastenství společnosti v řízení o jmenování, povinnost součinnosti znalci atd.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit