Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální problémy závazkového práva v soudní judikatuře a v právní praxi

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.04.2007, 20.4.2007, 21.4.2007, 22.4.2007
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
7058

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem intenzivního čtyřdenního semináře je podrobně rozebrat aktuální otázky a problémy závazkového práva (zejména práva smluvního, ale také právní úpravy odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení), které mají zásadní význam pro výkon podnikatelské činnosti. Hlavní náplň výkladu bude tvořit problematika obchodních závazkových vztahů. Stranou pozornosti však nezůstanou ani ty instituty obecné úpravy v občanském zákoníku, které se často uplatňují při výkonu podnikatelské činnosti, včetně spotřebitelských smluv, právních vztahů k nemovitostem, deliktní odpovědnosti či vybraných zajišťovacích institutů. Důraz bude kladen na seznámení účastníků s bohatou (a mnohdy průlomovou) judikaturou Nejvyššího soudu, Ústavního soudu i Evropského soudního dvora, zvláště z posledních let, která se váže ke každé z probíraných otázek, na analýzu této judikatury a na objasnění jejího významu pro právní a podnikatelskou praxi.

První den semináře se zaměří zejména na následující okruhy: - šíře a zvláštnosti použití obchodního zákoníku na smluvní i mimosmluvní závazkové vztahy (relativní, absolutní obchody, limity smluvní volnosti při volbě obchodního zákoníku, právní režim zajištění těchto vztahů, deliktní odpovědnost, bezdůvodné obohacení, další problematické okruhy) - komunitární souvislosti, judikatura ESD, světové právo mezinárodního obchodu a význam pro tuzemské smluvní právo - dobré mravy, poctivý obchodní styk, loajalita, dobrá víra a další základní principy závazkového práva - předsmluvní odpovědnost (culpa in contrahendo) - právní úkony, jejich doručování, interpretace a neplatnost (včetně odpovědnosti za neplatnost) Druhý den semináře se zaměří zejména na následující okruhy: - adhezní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a jejich kolize - spotřebitelské smlouvy o zneužívající klauzule o kontraktace mimo provozovnu o obchody uzavírané na dálku o nekalé obchodní praktiky dle nové evropské úpravy - smluvní zajištění v podnikatelské praxi o smluvní pokuta a její přiměřenost o ručení a bankovní záruka o zástavní právo (k nemovitosti, k podniku, k cenným papírům, k obchodnímu podílu, k pohledávce) a zajišťovací převod o dohody o finančních zajištěních o další praktické zajišťovací nástroje o problémy s pluralitou zajišťovacích nástrojů a s pořadím jejich uplatnění Třetí den semináře se zaměří zejména na následující okruhy: - splnění závazku - započtení v podnikatelské praxi - možnost přivodit zánik závazku dohodou stran - postoupení pohledávky, zvláštnosti převodu pohledávek v rámci prodeje podniku - promlčení a běh promlčecí doby v obchodním právu - zákonná a záruční odpovědnost podnikatele za vady - smluvní a deliktní odpovědnost podnikatele za škodu (pojem a druhy škody, teorie adekvátní a ekvivalentní příčinnosti a jejich praktické uplatnění, škoda způsobená vadou výrobku, možnosti smluvní limitace odpovědnosti za škodu) - prodlení dlužníka a věřitele a jeho důsledky (včetně prodlení s plněním peněžitého závazku za dodávku zboží či služeb) - vzájemné souběhy nároků z různých typů odpovědnosti (za prodlení, za škodu, za vady, za smluvní pokutu atd.) - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky - bezdůvodné obohacení v obchodním styku Čtvrtý den semináře se zaměří zejména na následující otázky: - kupní smlouva (vč. smlouvy o prodeji podniku či jeho části a o převodu obchodního podílu či akcií) - smlouva o úvěru - smlouva o obchodním zastoupení - další vybrané smluvní typy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit