Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v části územní plánování a jeho uplatňování v praxi

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, člen zkušební komise ČKAIT pro obor městské inženýrství, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP. Dlouholetý zástupce ředitele a ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-589/2021 - Územní plánování

Odborný program

Dne 5. 6. 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 152/2023 Sb., kterým došlo k podstatné novele zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (tzv. nového stavebního zákona). Nový stavební zákon není reálné do detailu nastudovat hned na počátku jeho účinnosti v celém rozsahu a znalosti o něm se budou prohlubovat postupně při jeho uplatňování. Některé části zákona bude ale nutné na úseku územního plánování plně aplikovat již po nabytí jeho účinnosti. Proto je obsah semináře po úvodním stručném přehledu o znění zákona po poslední velké věcné novele provedené zákonem č. 152/2023 Sb. a změnách, které přináší oproti současnému stavu, zaměřen právě na činnosti, které bude nutné v praxi zajišťovat již v prvním období po nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., např. jak dál pokračovat při pořizování dosud nevydaných územních plánů a jejich změn, jak se vypořádat s novým pojetím zastavěného území, které části dosud platných územních plánů se nepoužijí atd. U vybraných činností budou prezentovány i praktické ukázky. Na závěr bude ponechán dostatečný čas na odpovědi na dotazy.

Program:

 • Přehledná informace o novém stavebním zákonu na úseku územního plánování se zaměřením na změny oproti dosud platnému stavebnímu zákonu.
 • Postupné nabývání účinnosti nového stavebního zákona; zejména jak bude aplikován § 334a nového stavebního zákona.
 • Informace k již účinným částem nového stavebního zákona na úseku územního plánování a jak je aplikovat.
 • Postup orgánů územního plánování v přechodném období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, jak to bude s uplatňováním závazných stanovisek orgánů územního plánování.
 • Doba a rozsah platnosti územně plánovací dokumentace obcí schválené nebo vydané před nabytím účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., možnosti pořizování změn této územně plánovací dokumentace.
 • Obsah a struktura územního plánu podle nového stavebního zákona, srovnání s obsahem a strukturou územního plánu podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., dovození, které části dosud platné ÚPD obcí se nepoužijí.
 • Příslušnost k pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování po 30. 6. 2024.
 • Jak procesně postupovat při pořizování a vydání územních plánů, jejichž pořízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona (s přihlédnutím k § 334a nového stavebního zákona).
 • Nové pojetí vztahu pořizovatele a určeného zastupitele a nové možnosti vstupu zastupitelstva obce do procesu pořizování územního plánu a územní studie.
 • Které nyní platné právní předpisy na úseku územního plánování budou dočasně účinné i po nabytí účinnosti nového stavebního zákona, informace o přípravě nových prováděcích vyhlášek.
 • Informace o národním geoportálu územního plánování a dalších činnostech spojených s digitalizací územního plánování.
 • Informace o změně souvisejících zákonů novelizovaných zákonem č. 152/2023 Sb., s důrazem na změnu kompetencí některých dotčených orgánů.
 • Věcné změny při vymezování zastavěného území, doba platnosti dosud vymezených zastavěných území a lhůty pro nové vymezení zastavěných území.
 • Velký blok otázek a odpovědí na dotazy.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit