Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě (v obcích a krajích) - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-772/2023 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jeho opravy a technické zhodnocení ve veřejné správě

Odborný program

Seminář je zaměřen na problematiku dlouhodobého majetku u obcí a krajů. Poskytuje ucelený obraz o nakládání s hmotným a nehmotným majetkem u účetních jednotek účtujících podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Výklad bude soustředěn na znění právních předpisů platných pro rok 2023 a 2024. V případě, že do termínu konání semináře bude schválena případná změna některého dotčeného právního předpisů, bude aktuálně do programu zařazena.

Podstatnou součástí výkladu jsou názorné příklady plynoucí z praktických zkušeností.

Odborný program semináře:

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
 • Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  • Dlouhodobý hmotný nemovitý majetek – pozemky, stavby, nemovité kulturní památky byty, jednotky, nebytové prostory (definice dle občanského zákoníku, dle účetních předpisů)
  • Dlouhodobý hmotný movitý majetek (samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí)
 • Pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku (definice dle občanského zákoníku, definice dle účetních předpisů)
 • Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, náklady na pořízení dlouhodobého majetku, uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
 • Účetní odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný
 • Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
 • Definice opravy majetku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
 • Rezervy
 • Technické zhodnocení hmotného majetku dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  • Definice pojmů dle stavebního zákona (stavba, změna dokončené stavby, výrobek plnící funkci stavby, terénní úpravy, předčasné užívání stavby, zkušební provoz, změny v užívání stavby)
  • Rekonstrukce, modernizace hmotného majetku
  • Technické zhodnocení, které lze realizovat z nákladů
  • Technické zhodnocení na nemovité kulturní památce – problematika nemovitých kulturních památek
  • Technické zhodnocení hmotného majetku ve spoluvlastnictví
 • Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
  • Nájemné hrazené formou oprav či formou technického zhodnocení provedeného nájemcem
  • Technické zhodnocení provedenému osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)
 • Pokyn GFŘ D-59 – nedílná součást budovy a stavby, zařízení a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou
 • Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
  • definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
  • údržba dlouhodobého nehmotného majetku
  • technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku dle účetních předpisů
 • Judikatura NSS

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit