Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2023 a změny související se zavedením jednotného environmentálního stanoviska a nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Petr Slezák

zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-353/2015 - Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí

Odborný program

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) prošel za dobu své účinnosti mnoha novelizacemi.

Nový stavební zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Související změnový zákon, který novelizuje celou řadu dalších předpisů, včetně zákona č. 100/2001 Sb., byl ve Sbírce zákonů publikován pod číslem 284/2021 Sb. Oba tyto zákony prošly v roce 2023 zásadní novelizací, která rovněž odsunula začátek jejich účinnosti na 1. 1. 2024. Změny, které tyto dva zákony po jejich letošní novelizaci přinášejí, mají po nabytí účinnosti ambici částečně reorganizovat státní stavební správu, oblast ochrany mnoha veřejných zájmů a roli dotčených orgánů, a tedy i oblast posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. To vše s cílem urychlit a zjednodušit povolovací procesy při deklarovaném zachování stávající kvality ochrany veřejných zájmů včetně životního prostředí.

Současně byla připravena legislativa, která zavede tzv. jednotné environmentální závazné stanovisko (JES), jehož cílem je integrace mnoha správních aktů vydávaných v oblasti ochrany životního prostředí k jednotlivým záměrům do jediného závazného stanoviska vydávaného pro účely povolování záměrů.

Seminář je zaměřen na rozbor a seznámení účastníků s aktuálními postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí po všech jeho dosavadních účinných novelizacích se zaměřením na změny, které se těchto postupů dotknou v souvislosti s nabytím účinnosti nového stavebního zákona a souvisejícího změnového zákona po jejich letošní novelizaci a rovněž po nabytí účinnosti zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Seminář je určen zejména pracovníkům příslušných úřadů EIA, investorům, pracovníkům úřadů, které vedou navazující řízení, dotčeným orgánům a inženýrským organizacím a autorizovaným osobám v oblasti EIA.

Odborný program semináře:

 • Aktuální postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. včetně zdůraznění případných změn v jednotlivých fázích vyplývajících z nové legislativy:
  • základní pojmy
  • příslušné úřady
  • předmět posuzování
  • oznámení záměru
  • zjišťovací řízení
  • závěr zjišťovacího řízení
  • dokumentace EIA včetně vazby na JES
  • veřejné projednání
  • posudek EIA
  • závazné stanovisko EIA včetně vazby na JES
  • platnost stanoviska EIA a její prodlužování včetně vazby na JES
  • navazující řízení
  • závazné stanovisko k ověření změn záměru
  • problematika autorizací
  • vyjadřování v pochybnostech
  • a další
 • Základní principy v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ve vztahu k novému stavebnímu zákonu
 • Jednotné environmentální závazné stanovisko (rekapitulace základních principů a vazby na EIA)
 • Dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit