Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 a od roku 2024 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.12.2023
9.00 - cca 16:00
    —
209277

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti zejména s přihlédnutím k posledním změnám zákona o daních z příjmů s účinností 2023. V případě, že do termínu konání semináře bude schválena případná další změna zákona, bude aktuálně do programu zařazena.

Program semináře:

 • STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním
 • POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik
 • POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  • Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
  • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
  • tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů,
 • DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, daňové dopady převodních cen,
 • ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
  • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
  • příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
  • příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
  • cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
  • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
  • propagační předměty, dary, reprezentace
  • finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
  • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
  • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
  • úpravy do finančního leasingu
  • peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
  • stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
  • rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost
  • tvorba daňových opravných položek
 • OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
  • z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
  • licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
  • z bezúplatného příjmu
  • z bezúplatného nabytí nemovitého majetku (pozemku) bytových družstev od obcí
 • NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
 • NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a  dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a  dobrovolných svazků obcí
 • HMOTNÝ MAJETEK
  • odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
  • nehmotný majetek (software), změny v režimu nehmotného majetku
  • vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
  • odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
  • majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
  • pokračování v zavedení mimořádných odpisů majetku, zkrácený finanční leasing,
  • nehmotný majetek a jeho promítnutí do základu daně z příjmů
  • problematika nemovitých kulturních památek
 • POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
  • odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty (uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně, možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky, vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů, úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce)
  • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
  • odpočet na odborné vzdělávání
 • POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ
  • Dary jako snižující položka od základu daně:
  • snižující položky u neziskových subjektů

Obdobně bude výklad věnován i změnám, které přinesl nový Pokyn GFŘ D-59 (novela předchozího Pokynu GFŔ D-22).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit