Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023 - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.12.2023
9.00 - cca 16.00
    —
209202

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům stěžejní judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) ve vybraných oblastech závazkového práva – a to jak ve fázi před uzavřením smlouvy, v procesu jejího uzavírání, tak po jejím uzavření.

Seminář se bude zabývat:

 • rozhodnutími vydanými za účinnosti staré právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu
 • rozhodnutími vydanými za účinnosti nové právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu
 • rozhodnutími zabývajícími se přímo výkladem ustanovení (nového) občanského zákoníku.

Výklad bude učiněn skrze jednotlivé instituty závazkového práva.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí:

 • vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další)
 • k některým otázkám výkladu právního jednání
 • k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv
  • zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí statutárními orgány, překročení pravomocí
  • zákonné zastoupení podnikatele včetně řešení otázky souběhu postavení statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele
  • smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc
 • předsmluvní odpovědnost
 • inominátní smlouvy
 • označování smluvních stran a důsledky nesprávností
 • kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a řada dalších otázek)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • předmět smlouvy
 • obchodní podmínky (lze odkázat na webové stránky?, důkazní břemeno, obsahová specifika u spotřebitelských smluv a další otázky)
 • doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení)
 • termín plnění (včetně fixního termínu)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • způsoby stanovení ceny ve smlouvě
 • úrok z prodlení, úrok u zápůjčky či úvěru
 • utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • vybrané zajišťovací instituty
 • vybrané otázky změny a zániku závazků
 • další aktuální otázky vyplývající z judikatury

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit