Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023 - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům stěžejní judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) ve vybraných oblastech závazkového práva – a to jak ve fázi před uzavřením smlouvy, v procesu jejího uzavírání, tak po jejím uzavření.

Seminář se bude zabývat:

 • rozhodnutími vydanými za účinnosti staré právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu
 • rozhodnutími vydanými za účinnosti nové právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu
 • rozhodnutími zabývajícími se přímo výkladem ustanovení (nového) občanského zákoníku.

Výklad bude učiněn skrze jednotlivé instituty závazkového práva.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí:

 • vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další)
 • k některým otázkám výkladu právního jednání
 • k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv
  • zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí statutárními orgány, překročení pravomocí
  • zákonné zastoupení podnikatele včetně řešení otázky souběhu postavení statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele
  • smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc
 • předsmluvní odpovědnost
 • inominátní smlouvy
 • označování smluvních stran a důsledky nesprávností
 • kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a řada dalších otázek)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • předmět smlouvy
 • obchodní podmínky (lze odkázat na webové stránky?, důkazní břemeno, obsahová specifika u spotřebitelských smluv a další otázky)
 • doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení)
 • termín plnění (včetně fixního termínu)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • způsoby stanovení ceny ve smlouvě
 • úrok z prodlení, úrok u zápůjčky či úvěru
 • utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • vybrané zajišťovací instituty
 • vybrané otázky změny a zániku závazků
 • další aktuální otázky vyplývající z judikatury

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit