Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Závazkové právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2023

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.12.2023
9.00 - cca 16.00
    —
23249

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům stěžejní judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu) ve vybraných oblastech závazkového práva – a to jak ve fázi před uzavřením smlouvy, v procesu jejího uzavírání, tak po jejím uzavření.

Seminář se bude zabývat:

 • rozhodnutími vydanými za účinnosti staré právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu
 • rozhodnutími vydanými za účinnosti nové právní úpravy ve vztahu ke staré právní úpravě, avšak použitelnými i na novou právní úpravu
 • rozhodnutími zabývajícími se přímo výkladem ustanovení (nového) občanského zákoníku. Výklad bude učiněn skrze jednotlivé instituty závazkového práva.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z obsahu semináře (výběrově) – významná judikatura z následujících oblastí:

 • vybrané zásady závazkového práva (pacta sunt servanda, autonomie vůle, poctivost, zákaz zneužití práva, ochrana spotřebitele a další)
 • k některým otázkám výkladu právního jednání
 • k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv
  • zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí statutárními orgány, překročení pravomocí
  • zákonné zastoupení podnikatele včetně řešení otázky souběhu postavení statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele
  • smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc
 • předsmluvní odpovědnost
 • inominátní smlouvy
 • označování smluvních stran a důsledky nesprávností
 • kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a řada dalších otázek)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • předmět smlouvy
 • obchodní podmínky (lze odkázat na webové stránky?, důkazní břemeno, obsahová specifika u spotřebitelských smluv a další otázky)
 • doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení)
 • termín plnění (včetně fixního termínu)
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • způsoby stanovení ceny ve smlouvě
 • úrok z prodlení, úrok u zápůjčky či úvěru
 • utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • vybrané zajišťovací instituty
 • vybrané otázky změny a zániku závazků
 • další aktuální otázky vyplývající z judikatury

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit