Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní a závazkové právo

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.10.2023, 20.10.2023, 21.10.2023, 22.10.2023
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
23229

Pinia Hotel & Resort (dříve Clarion Hotel)
Labská 111, Špindlerův Mlýn

Detaily/doprava
50°42'53.025"N, 15°34'40.592"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Cena

Vložné: 13360 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Ubytování: 5040 Kč/osobu 1 lůžk. pokoj včetně snídaně, vstupu do wellness s bazénem(6480,-2lůžk. pokoj) (cena včetně 10% DPH)

Stravování: 3000 Kč/osobu – 4 obědy, 3 večeře - snídaně, obědy i večeře jsou formou bufetu (cena včetně 10% DPH)

Odborný program

Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky novou právní úpravou smluv a závazků a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektoři úvodem rozeberou související otázky týkající se dispozitivity a kogentnosti nového civilního práva, jak se podává z posledního vývoje v teorii či judikatuře, ale i obecně právních jednání a předpokladů jejich existence, platnosti a účinnosti, vždy v míře nezbytné a relevantní pro smluvní a závazkovou praxi. Zmapují poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení, především však přiblíží stěžejní soudní rozhodnutí z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Zvláštní pozornost lektoři zaměří na tzv. spotřebitelskou novelu občanského zákoníku (zákon č. 374/2022 Sb.), která nabyla účinnosti 6. ledna 2023 a do našeho práva promítla požadavky nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, zvláště pokud jde o pravidla týkající se odpovědnosti za vady a ochrany spotřebitele. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v právní úpravě a zvláště v judikatuře. Na své si tedy přijdou nejen účastníci, kteří se jej zúčastní poprvé, ale i ti, kteří jej absolvovali v minulosti.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • obecné limity smluvní volnosti
  • dispozitivita / kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu
  • veřejný pořádek, dobré mravy – pojem, význam (která pravidla tvoří dle aktuální rozhodovací praxe soudů součást veřejného pořádku, kdy jsou dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoké, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva) a kdy je rozpor s nimi „zjevný“
  • ochrana spotřebitele
  • ochrana slabší strany
 • smlouva jako právní jednání – existence, platnost a účinnost
  • zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
  • stěžejní rozhodnutí k náležitostem a (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
  • relativní / absolutní / částečná neplatnost – pojem, důvody a důsledky (včetně poslední judikatury k významu doktríny favor negotii, k neplatnosti pro rozpor se zákonem či jeho obcházení anebo počáteční nemožnost plnění)
  • přípustnost „smluvní pokuty“ za výkon práva a dalších nepojmenovaných ujednání
  • forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, dodržení formy v digitálním světě – obyčejný e-mail coby písemná forma?)
  • omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášením druhé strany ve smlouvě)
  • účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody)
  • relativní neúčinnost právního jednání (stěžejní rizika a úskalí plynoucí z poslední judikatury)
 • vznik smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • kdy mlčení znamená souhlas
  • adhesní smlouvy
  • (všeobecné) obchodní podmínky (a jejich následné změny)
 • obsah smlouvy
  • výklad právního jednání (k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)
  • mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
  • lichva, neúměrné zkrácení
 • změna účastníka závazku
  • postoupení pohledávky
   – které pohledávky (ne)lze postoupit
   – zákaz postoupení, jeho možné podoby a důsledky porušení
   – dohoda o postoupení, její náležitosti a vady
   – právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
   – bona fide (ne)nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
   – postavení / námitky dlužníka před / po účinnosti cesse (včetně započtení)
   – uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
   – odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
   – subrogace, výkup pohledávek
  • postoupení smlouvy
  • převzetí dluhu / přechod dluhů s (bytovou) jednotkou
  • přistoupení k dluhu / převzetí majetku
  • (ne)přechod dluhů se závodem a osud jejich zajištění
 • vady plnění a jejich důsledky (s důrazem na aktuální judikaturu)
  • limity autonomie vůle a možnosti i úskalí jejich využití (prodej nemovitosti „jak stojí a leží“?)
  • okruh nároků nabyvatele, souběh s obecnou úpravou omylu či neúměrného zkrácení
  • vědomé a nevědomé vady a jejich praktické dopady na reklamační lhůty
  • nesnáze spojené s vymezením lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady
  • podrobně ke změnám, jež přinesla tzv. spotřebitelská novela občanského zákoníku (zákon č. 374/2022 Sb.)
 • splnění
  • pravidla pro započítávání obdržených plateb
  • plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
  • právní význam a rizika kvitancí
 • započtení
  • předpoklady započtení
  • právní účinky započtení
  • započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)
  • úskalí spojená se zápočtem pohledávky nejisté a neurčité
 • odstoupení od smlouvy
  • obecně k důvodům odstoupení
  • právní důsledky odstoupení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit