Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.11.2022
9.00 - cca 16.00
    —
208327

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o účetním i daňovém zachycení nakládání s hmotným a nehmotným majetkem u právnických osob. Výklad bude soustředěn na znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2022.

Odborný program semináře:

 • Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů pro podnikatele
  • Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   – definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
  • Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   – pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové prostory
   – samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
  • Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
  • Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný
 • Hmotný majetek ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vymezení hmotného majetku:
   – Movitý majetek: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí
   – Nemovitý majetek: budovy, stavby, výrobek plnící funkci stavby (i z pohledu stavebního zákona a občanského zákoníku), pozemky, nedílná součást budovy a stavby,
   – pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
  • Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel
  • Daňové odpisování majetku
   – stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
   – úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
   – vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny
  • Metody uplatňování daňových odpisů
   – odpisy rovnoměrné, zrychlené,„ časové měsíční odpisy“, odpisy mimořádné, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
  • fakultativnost uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů,
  • Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
  • Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně, vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody, stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla
  • Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
  • „Podlimitní hmotný“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 02
  • Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného majetku“
  • Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
  • Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
  • Odpisy u majetku ve spoluvlastnictví

Mimořádná pozornost bude věnována posledním legislativním změnám účinným v roce 2021.

 • Zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
 • Nové zavedení mimořádných odpisů majetku
 • Zkrácený finanční leasing
 • Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky v roce 2022

V případě, že bude vydán nový pokyn GFŘ D–?? (novela Pokynu D-22), bude výklad věnován i změnám, které tato změna přinesla.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit