Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.12.2022
9.00 - cca 16.00
    —
22381

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti zejména s přihlédnutím k posledním změnám zákona o daních z příjmů, zejména k zákonu č. 299/2020 Sb. zákonu č. 609/2020 Sb. a zákonu č. 39/2021 Sb.

Program semináře:

 • STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním
 • POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik
 • POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  • Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
  • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ......
  • definice osob spojených, ceny obvyklé
  • tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů,
 • ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
  • příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek,
  • náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
  • příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
  • příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
  • cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám
  • finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
  • propagační předměty, dary, reprezentace
  • finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále
  • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
  • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
  • úpravy do finančního leasingu
  • náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
  • důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, účinnost novely v praxi
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
  • rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost
  • tvorba daňových opravných položek
 • OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
  • z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech
  • licenčních poplatků plynoucích do zahraničí
  • z bezúplatného příjmu
 • NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
 • ZMĚNY NASTAVENÉ ZÁKONEM Č. 609/2020 Sb:
  • změny v úročení dluhopisů
  • peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců
  • stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů
  • uplatnění darů poskytnutých v souvislosti s výskytem SARS – CoV-2 do základu daně z příjmů,
 • NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a  dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a  dobrovolných svazků obcí
 • SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK – úprava do zdanitelných příjmů společenství
 • HMOTNÝ MAJETEK
  • odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku
  • nehmotný majetek (software), změny v režimu nehmotného majetku
  • vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky
  • odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku)
  • majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny
 • MIMOŘÁDNÁ POZORNOST BUDE VĚNOVÁNA POSLEDNÍM LEGISLATIVNÍM ZMĚNÁM ÚČINNÝM V ROCE 2020 A 2021
  • zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
  • nové zavedení mimořádných odpisů majetku
  • zkrácený finanční leasing
  • zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky
 • SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
  • odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty - novela zákona č. 299/2020 Sb.“
  • uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně
  • možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky – vliv na prekluzi k vyměření a doměření daně z příjmů
  • vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů
  • úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce
  • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
  • odpočet na odborné vzdělávání
  • snižující položka na dary a limit pro její uplatnění (viz zákon č. 39/2021 Sb.),
  • NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA POMOC UKRAJINĚ
  • Nepeněžní plnění jako daňově účinný náklad
  • Dary jako snižující položka od základu daně: zvýšení sazby pro výpočet, rozšíření příjemců a  účelu darů, rozšíření poskytovatelů darů, .
  • snižující položky u neziskových subjektů
 • PŘÍJMY ZDANĚNÉ ZVLÁŠTNÍ SAZBOU DANĚ
  • postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci
  • zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku

V případě, že bude vydán nový pokyn GFŔ D–?? ( novela Pokynu D-22) , bude výklad věnován i změnám, které tato změna přinesla.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit