Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Ing. Tomáš Sklenář

spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV - 41/2020 - Nový stavební zákon - webinář

Odborný program

Seminář je určen všem, kteří nechtějí znát jen územní plánování, nebo jen stavební řád, ale i přes náročnost takového semináře se zajímají o celý nový stavební zákon. Je tedy určen pracovníkům stavebních úřadů, orgánů územního plánování včetně pořizovatelů územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování a povolování a odstraňování staveb nějakým způsobem dotýká.

Program:

Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navrhovaných novelách a jejich dopadech.

Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. V době konání semináře lze předpokládat, že bude účinná novela stavebního zákona, která bude řešit zejména posunutí účinnosti vzniku části stavební správy související a pravděpodobně již bude znám i vládní návrh věcné novely stavebního zákona. Komplexní výklad se soustředí jak na měněná ustanovení, tak na ustanovení novelami nezměněná.

Výklad bude vycházet z této osnovy:

 • soustava stavební správy;
 • dotčené orgány v procesech podle stavebního zákona, změny ve způsobu a formě posuzování záměrů;
 • vybrané základní pojmy na úseku územního plánování a stavebního řádu;
 • digitalizace stavební agendy, portál stavebníka, datová uložiště se zaměřením na geoportál územního plánování, standardizace
 • cíle a úkoly územního plánování, nástroje územního plánování, posuzování vlivů;
 • územně analytické podklady a územní studie;
 • Politika územního rozvoje
 • územní rozvojový plán, nové pojetí zásad územního rozvoje, územní plán, regulační plán, jejich obsah, forma vydávání ÚPD a její závaznost;
 • proces pořízení a vydání územně plánovacích dokumentací a jejich změn, posílená úloha určeného zastupitele, novinky ve vyhodnocování připomínek, zrušení námitek, oprávněný pořizovatel, souběžné pořizování územně plánovacích dokumentací;
 • vymezení zastavěného území a proces jeho vydání;
 • Politika architektury a stavební kultury ČR, územní opatření, plánovací smlouvy, náhrady za změnu v území, rozsah vyvlastnění podle ÚPD
 • úkony před zahájením řízení
 • řízení o povolení stavby (žádost o povolení stavby, účastníci řízení, posuzování žádosti, lhůta pro vydání rozhodnutí, platnost povolení), zkrácené řízení, rámcové povolení, řízení o odvolání,
 • změna stavby před jejím dokončením
 • kolaudace
 • odstraňování staveb
 • vybrané činnosti ve výstavbě
 • zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • kontrola
 • soudní přezkum v řízeních o správních žalobách a soudní přezkum územně plánovací dokumentace
 • vybraná přechodná ustanovení

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit