Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů (účinná od 1. října 2022) - další milník v permanentní reformě evidence - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.08.2022
9.00 - cca 12.00
    —
208212

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

21.09.2022
9.00 - cca 12.00
    —
208375

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Původní úprava evidence skutečných majitelů právnických osob, jež byla zřízena k 1. lednu 2018, vyvolávala řadu (hmotněprávních i procesních) nejasností. Než se ale uživatelé stihli vypořádat s jejími dopady, přijal unijní zákonodárce směrnici č. 2018/843 (tzv. V. směrnici AML), která pravidla pro evidenci dál velmi významně proměnila a zpřísnila. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který požadavky této směrnice promítl do našeho právního řádu, nabyl účinnosti 1. června 2021, a spolu s ním též rozsáhlá novelizace souvisejících předpisů provedená zákonem č. 527/2020 Sb. V návaznosti na ně vydalo Ministerstvo spravedlnosti významnou prováděcí vyhlášku č. 180/2021 Sb. Citovaná úprava přinesla řadu zásadních změn. Vývoj právní úpravy tím bohužel neskončil. Sotva půlroku od účinnosti zákona o evidenci Evropská komise identifikovala závažné nedostatky v transpozici V. AML směrnice do českého práva a jejich urychleným odstraněním podmínila České republice čerpání z fondů Plánu národní obnovy. Tím odstartovala proces zkráceného projednávání velké novely zákona o evidenci, o jejímž přijetí (10. srpna 2022 byla novela schválena Senátem PČR, nyní putuje k podpisu prezidentovi ČR) a nabytí účinnosti k stanovenému datu 1. října 2022 nelze pochybovat.

Cílem semináře je seznámit posluchače s důvody a pozadím novely, především ale podrobně analyzovat změny, které přináší a které zásadně dopadnou nejen na evidující osoby, ale také všechny povinné osoby (včetně finančních institucí, advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů, účetních a mnoha dalších profesí), jež mají povinnost rozkrývat skutečné majitele svých klientů a oznamovat rejstříkovému soudu veškeré nesrovnalosti mezi údaji zapsanými v evidenci a realitou, na které při své práci pro klienta narazí. Novela především rozšiřuje okruh evidujících osob, ale také jejich skutečných majitelů. Po 1. říjnu 2022 se tak jako skuteční majitelé kvalifikují i četné další osoby, které jimi dosud nebyly. Nebudou-li včas zapsány do evidence, dopadnou i na ně (jakož i všechny subjekty, ve kterých jsou rovněž skutečnými majiteli) citelné sankce (zákaz výplat podílů na zisku, sistace hlasovacích práv, pokuty za přestupky apod.). Seminář naváže na předchozí školení k problematice a doplní a aktualizuje jejich obsah tak, aby odpovídal stavu právní úpravy po 1. říjnu 2022.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky dotčené novelou:

  • kontext, důvody a pozadí novely
  • změny v okruhu evidujících osob (bez skutečného majitele) – materiálně i procesně
  • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
  • změny v automatickém průpisu skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob
  • přechodná ustanovení k novele (do kdy zapsat nové skutečnosti požadované novelou a odkdy se prosadí sankce za porušení této povinnosti)
  • další relevantní změny

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit