Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní a závazkové právo

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky novou právní úpravou smluv a závazků a jejími četnými výhodami i výkladovými úskalími. Lektoři úvodem rozeberou související otázky týkající se dispozitivity a kogentnosti nového civilního práva, jak se podává z posledního vývoje v teorii či judikatuře, ale i obecně právních jednání a předpokladů jejich existence, platnosti a účinnosti, vždy v míře nezbytné a relevantní pro smluvní a závazkovou praxi. Zmapují poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení, především však přiblíží stěžejní soudní rozhodnutí z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. Zvláštní pozornost lektoři zaměří na projednávanou transpozici nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží do občanského zákoníku a další změny, jež tato transpozice přinese (nejen) v úpravě odpovědnosti za vady a ochraně spotřebitele. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v právní úpravě a zvláště v judikatuře. Na své si tedy přijdou nejen účastníci, kteří se jej zúčastní poprvé, ale i ti, kteří jej absolvovali v minulosti.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • obecné limity smluvní volnosti
  • dispozitivita / kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu
  • veřejný pořádek, dobré mravy – pojem, význam (která pravidla tvoří dle aktuální rozhodovací praxe soudů součást veřejného pořádku, kdy jsou dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoké, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva) a kdy je rozpor s nimi „zjevný“
  • ochrana spotřebitele
  • ochrana slabší strany
 • smlouva jako právní jednání – existence, platnost a účinnost
  • zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
  • stěžejní rozhodnutí k náležitostem a (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
  • relativní / absolutní / částečná neplatnost – pojem, důvody a důsledky (včetně poslední judikatury k významu doktríny favor negotii, k neplatnosti pro rozpor se zákonem či jeho obcházení anebo počáteční nemožnost plnění)
  • přípustnost „smluvní pokuty“ za výkon práva a dalších nepojmenovaných ujednání
  • forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, dodržení formy v digitálním světě – obyčejný e-mail coby písemná forma?)
  • omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášením druhé strany ve smlouvě)
  • účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody)
  • relativní neúčinnost právního jednání (stěžejní rizika a úskalí plynoucí z poslední judikatury)
 • vznik smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí, veřejná nabídka
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • kdy mlčení znamená souhlas
  • adhesní smlouvy
  • (všeobecné) obchodní podmínky (a jejich následné změny)
 • obsah smlouvy
  • výklad právního jednání (k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)
  • mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
  • lichva, neúměrné zkrácení
 • změna účastníka závazku
  • postoupení pohledávky
   – které pohledávky (ne)lze postoupit
   – zákaz postoupení, jeho možné podoby a důsledky porušení
   – dohoda o postoupení, její náležitosti a vady
   – právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
   – bona fide (ne)nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
   – postavení / námitky dlužníka před / po účinnosti cesse (včetně započtení)
   – uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
   – odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
   – subrogace, výkup pohledávek
  • postoupení smlouvy
  • převzetí dluhu / přechod dluhů s (bytovou) jednotkou
  • přistoupení k dluhu / převzetí majetku
  • (ne)přechod dluhů se závodem a osud jejich zajištění
 • vady plnění a jejich důsledky (s důrazem na aktuální judikaturu)
  • limity autonomie vůle a možnosti i úskalí jejich využití (prodej nemovitosti „jak stojí a leží“?)
  • okruh nároků nabyvatele, souběh s obecnou úpravou omylu či neúměrného zkrácení
  • vědomé a nevědomé vady a jejich praktické dopady na reklamační lhůty
  • nesnáze spojené s vymezením lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady
  • změny v souvislosti s transpozicí nové směrnice EU 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží do občanského zákoníku
 • splnění
  • pravidla pro započítávání obdržených plateb
  • plnění na jiný účet než uvedený ve smlouvě
  • právní význam a rizika kvitancí
 • započtení
  • předpoklady započtení
  • právní účinky započtení
  • započtení bez ohledu na vzájemnost (ex personae tertii)
  • úskalí spojená se zápočtem pohledávky nejisté a neurčité
 • odstoupení od smlouvy
  • obecně k důvodům odstoupení
  • právní důsledky odstoupení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit