Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVINKA - Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.05.2022
9.00 - cca 15.30
    —
208183

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, má číslo 284/2021 Sb. Přijetí těchto nových norem znamená naprosto zásadní změnu ve všech oblastech této právní úpravy – organizace veřejné správy, postupů územního plánování i povolování staveb i hmotného práva. Lze dokonce hovořit o nejradikálnější změně českého veřejného stavebního práva od roku 1989. To s sebou přinese samozřejmě též značnou míru právní nejistoty a výkladových problémů.

Ani takto rozsáhlá a v mnoha aspektech koncepční změna právní úpravy neznamená, že pro její výklad nebude využitelná dosavadní bohatá judikatura správních soudů na čele s Nejvyšším správním soudem a Ústavního soudu.

Nelze ostatně přehlédnout, že právě dosavadní judikatura byla v mnoha případech inspirací nové právní úpravy a je textem nových zákonů následována, nebo naopak (neméně často) „inspirací ke změně“ a nová právní úprava se vůči ní výslovně vymezuje. V dalších případech byly dosavadní judikaturní závěry důvodem k hledání koncepčně nových řešení.

Na novou právní úpravu nepochybně časem naváže i rozhodovací činnost soudů přinášející její novodobou interpretaci. I ta se však bude muset, vedle zákonného textu, vyrovnat s dosavadní judikaturou k činnosti orgánů územního plánování, stavebních úřadů a veřejné správy vůbec.

Právě vztahu dosavadní judikatury správních soudů a Ústavního soudu na jedné straně a nové právní úpravy stavebního práva na straně druhé je věnován tento seminář.

Na příkladech konkrétních soudních rozhodnutí je podávána analýza nejvýznamnějších ustanovení nových stavebních předpisů. Pozornost bude přitom věnována všem oblastem nového stavebního práva, tedy územnímu plánování, povolování staveb i výkonu stavebního dozoru, a to jak z hlediska organizačního, procesního tak hmotněprávního.

Samostatně se bude seminář věnovat problematice soudního přezkumu činnosti a výstupů veřejné správy a úseku stavebním. I ta dozná řady změn – není bez zajímavosti, že nová právní úprava přináší jak zvláštní úpravu soudního přezkumu ve věcech stavebních (v novém stavebním zákonu), tak přímou novelu soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.), upravujícího obecně výkon správního soudnictví.

Pro pochopení obecného významu judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva je zařazena úvodní část semináře. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Základní témata semináře:

 • využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
 • zásady práce s judikaturou správních soudů
 • nové stavební právo a judikatura správních soudů
  • organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, systémová podjatost aj. otázky)
  • územní plánování
  • povolování staveb (zejména integrace řízení, fiktivní rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů aj.)
 • soudní přezkum v oblasti územního plánování
 • soudní přezkum činnosti a rozhodnutí stavebních úřadů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit