Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zastupování obchodní korporace v judikatuře (způsob zastupování členy statutárního orgánu, význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.04.2022
9.00 - cca 13.00
    —
22064

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Přestože zastupování obchodní korporace představuje jeden ze základních úkolů členů statutárních orgánů, četná judikatura dokládá, že v mnoha případech dochází k (často zbytečným) pochybením, v jejichž důsledku uzavřená smlouva či jiné právní jednání zastoupenou korporaci neváže či trpí (jinými) právními vadami. Tu není dodržen způsob, jakým členové statutárního orgánu mají (podle vůle společníků vtělené do společenské smlouvy/stanov) jednat, jindy není zajištěn potřebný souhlas nejvyššího orgánu či členové statutárního orgánu ignorují svůj konflikt zájmů.

Mezi často volené způsoby zastupování obchodních korporací členy statutárních orgánů patří tzv. pravidlo čtyř očí. Ne vždy však společníci/akcionáři dohlédnou důsledky této volby zejména v podobě limitů, které vytváří pro jednání členů statutárního orgánu, a následků porušení takto nastaveného pravidla zastupování. Jak řešit případné nedodržení nastaveného způsobu zastupování? Lze takové jednání např. dodatečně schválit (ratihabovat), a pokud ano, jak a podle jakých pravidel?

Další, velmi diskutovanou a ne vždy jednoznačně řešenou je otázka vědomosti obchodní korporace o určité skutečnosti, a s tím související dobré či zlé víry. Vědomost (dobrou či zlou víru) kterých fyzických osob přičteme obchodní korporaci? A za jakých podmínek? Seminář podrobně zmapuje problematiku volby způsobu zastupování členy statutárních orgánů, vhodnost, rizika a výhody s tím spojené, různé varianty přicházející v úvahu, důsledky jeho porušení, včetně možnosti dodatečného schválení (ratihabice), jakož i další praktické otázky, které zastupování členy statutárního orgánu aktuálně vyvolává, včetně otázky přičitatelnosti vědomí fyzických osob osobě právnické.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky

 • povaha pravidel (způsobu) zastupování
 • jak se lze od zákonného pravidla odchýlit (možnosti a limity)
 • výhody a nevýhody pravidla čtyř očí a dalších způsobů zastupování
 • možné varianty pravidla čtyř očí
 • zda a kdy zavazuje korporaci jednání jediného člena statutárního orgánu (individuální v. generální plná moc, kombinace se zástupčím právem dle § 431 OZ atd.)
 • porušení pravidla čtyř očí (kdo může nedodržení pravidla namítat, důsledky porušení pravidla, včetně dopadů na samotného jednajícího člena statutárního orgánu atd.)
 • možnost dodatečného schválení jednání jediného člena statutárního orgánu (ratihabice – zda vůbec přichází v úvahu, kdo a jak může jednání jediného člena statutárního orgánu dodatečně schválit, jaká pravidla se uplatní atd.)
 • přičitatelnost projevu vůle člena statutárního orgánu zastoupené korporaci
 • přičitatelnost vědomí fyzických osob obchodní korporaci (dobrá či zlá víra korporace)
 • limity zástupčího oprávnění (souhlas valné hromady či jiného orgánu; konflikt zájmů, jeho řešení a důsledky)
 • další aktuální otázky zastupování členy statutárních orgánů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit