Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.03.2022
9.00 - cca 16.00
    —
208056

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Obsah semináře bude zaměřen na vzájemný vztah jednotlivých ustanovení zákona č. 500/ 2004 Sb., správního řádu, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Soustředí se zejména na zvýšení potřebných znalostí obou předpisů a jejich aplikaci úředníky územních samosprávných celků a správních úřadů. Zaměří se na jednotlivé kroky v řízení o přestupcích při rozhodování o vině a trestu v první instanci a v odvolacím řízení. Cílem bude i zobecnit některé zkušenosti z dosavadní praxe. Obsahem semináře budou i ustanovení novely zákona č. 250/2016 Sb. Může být v části přestupků i přípravou oprávněných úředních osob na zkoušku odborné způsobilosti dle ustanovení § 111 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Program semináře:

 • Východiska řízení o přestupcích
  • základní formy činnosti správních úřadů
  • zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích)
  • definice správních orgánů
 • Řízení před orgánem I. stupně
  • oznamování přestupků
   – přijímání podnětů
  • úkony před zahájením řízení
   – věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost
   – předání věci
   – odložení věci
  • účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD
   – účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO)
   – osoba přímo postižená spácháním přestupku
   – zákonný zástupce mladistvého obviněného
   – OSPOD
  • překážky v řízení
  • průběh řízení
  • zahájení řízení z moci úřední
   – zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
  • řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení
  • právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí
  • ústní jednání
  • dokazování
  • zajištění průběhu řízení
   – záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby
  • přerušení řízení
  • zastavení řízení
  • rozhodnutí, narovnání
   – výroková část rozhodnutí o přestupku
  • zvláštní druhy řízení
   – společné řízení
   – řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení
   – příkaz, příkaz na místě
 • Odvolací řízení
  • osoby oprávněné podat odvolání
  • odvolání a postup orgánu prvního stupně
  • řízení u odvolacího správního orgánu
 • Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
  • nové rozhodnutí
  • přezkumné řízení
  • přezkum příkazu na místě
  • přechod pokuty na právního nástupce PO
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
  • výkon působnosti
  • evidence přestupků (zápis do evidence, námitkové řízení)
  • využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
  • přehled přestupků
  • přechodná ustanovení
 • Informace o novele zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit