Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.09.2021
9.00 - cca 16.00
    —
207392

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek, ať už z důvodu nedostatečně pojaté či zajištěné smlouvy, nebo z důvodu „nespolupráce“ dlužníka, a co dělat, když dlužník své závazky neplní, resp. jak tyto efektivně vymáhat. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady a doporučení a aktuální judikaturu českých soudů.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a následným vymáháním pohledávek z těchto smluv vyplývajících, a to jak cestou mimosoudní (alternativní), soudní nebo prostřednictvím rozhodčího řízení. Seminář je určen jak právníkům (advokátům, podnikovým právníkům i jiným), tak neprávníkům.


Z obsahu semináře:

Vymezení základních pojmů

 • pohledávka, splatnost pohledávky – smlouva vs. zákon, relevantní údaje na faktuře, právní povaha faktury, výzva k plnění, platební morálka, třídění pohledávek, podřízená pohledávka, příslušenství pohledávky a důsledky kvalifikace, prodlení dlužníka a věřitele a vztah k běhu lhůt

1. Fáze uzavírání smlouvy aneb nezbytné znalosti budoucího věřitele z oblasti smluvního práva

 • informace o smluvním partnerovi
 • důsledky vadného právního jednání
 • forma smlouva – e-mail (prokazování jeho pravosti)
 • kvalitní smlouva – smluvní ošetření ceny, způsobu jejího placení a splatnosti, okamžik přechodu vlastnického práva, kumulace smluvních sankcí (úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení?, smluvní pokuta, závdavek, paušál 1.200 Kč) a jejich vzájemné vztahy, zajištění a utvrzení závazků (kdy zvolit jaký zajišťovací či utvrzovací institut), sjednání možnosti zániku závazku, (ne)výhody využití (blanko)směnky
 • informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli
 • využití různých doložek ve smlouvě – např. doložka o řešení sporů, volbě práva, sudiště, mediační doložka a další
 • doručování (fikce doručení sjednané stranami, nemožnost doručení pro nevyzvednutí zásilky, nezdržování se na místě doručení, doručování datovou schránkou apod.)

2. Fáze po uzavření smlouvy aneb snahy o mimosoudní řešení sporu a další informace nezbytné pro věřitele

 • kvalifikace tzv. problematické pohledávky
 • možné způsoby řešení problematické pohledávky jinak než soudní cestou (změny na straně dlužníka, věřitele a jiné)
 • odpovědnost dědiců zemřelého dlužníka
 • odpovědnost za škodu včetně její limitace, odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
 • faktoring a fortaiting
 • uznání dluhu dlužníkem, jiný dlužní úpis, kvitance o zaplacení dluhu, tzv. náhradní splnění, umoření cenného papíru
 • specifika závazků ve vztahu ke společnému jmění manželů
 • zvláštní povinnosti organizačních složek státu při vymáhání pohledávek
 • tzv. paušální částka 1.200 Kč
 • náhrada za najmutí tzv. inkasní společnost?
 • promlčení pohledávky
 • tzv. alternativní způsoby řešení sporu – základní i hybridní metody, mediace, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 • tzv. Solvit systém
 • upomínka pro neplnění závazku, návrh splátkového kalendáře, tzv. předžalobní upomínka s výpočtem nároků věřitele (včetně problémových otázek)

3. Fáze soudního řešení sporu (řešení sporu cestou rozhodčího řízení)

 • řešení sporu před rozhodcem/rozhodčím soudem/senátem ad hoc – výhody, nevýhody, úloha obecných soudů v rozhodčím řízení, problematické otázky spojené s rozhodčími doložkami/smlouvami (zejména formulační), aktuální judikatura
 • řešení sporu před obecnými soudy (příslušnost soudů, předběžné opatření, žaloba x návrh na vydání platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, poučovací povinnost soudu, koncentrace řízení, dokazování – zejména znalecké posudky, nahrávky na telefonech či diktafonech, odklony od judikatury, petit, náklady řízení – soudní poplatek, náklady právního zastoupení apod.)
 • další související otázky.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit