Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky v obchodních korporacích

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.08.2021, 20.8.2021, 21.8.2021, 22.8.2021
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
21125

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Cena

Vložné: 9980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Ubytování: 1800 Kč/osobu 3 noci (cena včetně 10% DPH)
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 840 Kč/osobu (cena včetně 10% DPH)

Stravování: 1745 Kč/osobu – 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře (cena včetně 10% DPH)

Odborný program

V letošním roce došlo k řadě změn v právní úpravě obchodních korporací. V účinnost vstoupily rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.) a nový zákon o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.), současně Nejvyšší soud přijal řadu významných rozhodnutí, jež ovlivňují korporátní praxi.

Cílem čtyřdenního semináře je systematicky provést účastníky nejdůležitějšími změnami a novinkami, které letošní rok doposud přinesl, vysvětlit podstatu jednotlivých nově upravených či zavedených institutů, upozornit na úskalí a rizika, jež se s novou právní úpravou pojí, a nastínit řešení nejasností, které vyvolává v praxi.

Zvláštní pozornost budou lektoři věnovat změnám, které se dotýkají společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Seminář je určen všem, kteří s právní úpravou obchodních společností přicházejí do styku, zejména pak odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, advokátům, soudcům, vyšším soudním úředníkům, daňovým poradcům nebo auditorům, kteří se touto oblastí zabývají, jakož i členům orgánů obchodních společností a jejich společníkům (akcionářům).

Seminář se zaměří zejména na změny a novinky v následujících oblastech:

ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

 • základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
 • legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. nevyvratitelná domněnka) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího / koncového vlivu / koncový příjemce, komu a kdy svědčí nevyvratitelná domněnka)
 • obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila nevyvratitelná domněnka ve prospěch osoby ve vrcholném vedení)
 • povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
 • meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
 • okruh zapisovaných skutečností
 • zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
 • přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
 • automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
 • poplatky spojené s návrhem na zápis
 • možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
 • přechodná ustanovení k nové úpravě
 • další aktuální otázky

NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

 • Obchodní korporace obecně:
  • vkladová povinnost
  • dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku
  • vypořádací podíl (obecně)
  • nedodržení zákonem předepsané formy notářského zápisu
  • postavení členů volených orgánů – právnická osoby coby člen voleného orgánu – smlouva o výkonu funkce a odměňování – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce) – střet zájmů – diskvalifikace – nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění
  • podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
  • zrušení neaktivních společností bez likvidace (i právního nástupce)
  • přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku (jejich předpoklady)
 • Společnost s ručením omezeným:
  • podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)
  • druhy podílů
  • kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)
  • zánik účasti
  • uvolněný podíl a vypořádací podíl
  • společnická žaloba
  • hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování
  • rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu
  • působnost valné hromady (zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání)
  • protest
  • změny výše základního kapitálu
 • Akciová společnost:
  • stanovy, včetně účinnosti jejich změn
  • důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře
  • zaknihované a listinné akcie
  • omezení převoditelnosti akcií
  • druhy akcií
  • podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích
  • právo na vysvětlení
  • právo podávat návrhy a protinávrhy
  • akcionářská žaloba
  • vytěsnění (squeeze out)
  • valná hromada (působnost - zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
  • posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů
  • postavení představenstva a dozorčí rady
  • povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
  • vysílací právo
  • monistický systém
  • zákaz konkurence
  • změny výše základního kapitálu

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKTUÁLNÍCH ROZHODNUTÍ Z OBLASTI OBCHODNÍCH KORPORACÍ

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit