Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak předcházet neúspěšnému vymáhání pohledávek, ať už z důvodu nedostatečně pojaté či zajištěné smlouvy, nebo z důvodu „nespolupráce“ dlužníka, a co dělat, když dlužník své závazky neplní, resp. jak tyto efektivně vymáhat. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady a doporučení a aktuální judikaturu českých soudů.

Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a následným vymáháním pohledávek z těchto smluv vyplývajících, a to jak cestou mimosoudní (alternativní), soudní nebo prostřednictvím rozhodčího řízení. Seminář je určen jak právníkům (advokátům, podnikovým právníkům i jiným), tak neprávníkům.

Z obsahu semináře:

Vymezení základních pojmů
• pohledávka, splatnost pohledávky – smlouva vs. zákon, relevantní údaje na faktuře, právní povaha faktury, výzva k plnění, platební morálka, třídění pohledávek, podřízená pohledávka, příslušenství pohledávky a důsledky kvalifikace, prodlení dlužníka a věřitele a vztah k běhu lhůt

 • 1. Fáze uzavírání smlouvy aneb nezbytné znalosti budoucího věřitele z oblasti smluvního práva
  • informace o smluvním partnerovi
  • důsledky vadného právního jednání
  • forma smlouva – e-mail (prokazování jeho pravosti)
  • kvalitní smlouva – smluvní ošetření ceny, způsobu jejího placení a splatnosti, okamžik přechodu vlastnického práva, kumulace smluvních sankcí (úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení?, smluvní pokuta, závdavek, paušál 1.200 Kč) a jejich vzájemné vztahy, zajištění a utvrzení závazků (kdy zvolit jaký zajišťovací či utvrzovací institut), sjednání možnosti zániku závazku, (ne)výhody využití (blanko)směnky
  • informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli
  • využití různých doložek ve smlouvě – např. doložka o řešení sporů, volbě práva, sudiště, mediační doložka a další
  • doručování (fikce doručení sjednané stranami, nemožnost doručení pro nevyzvednutí zásilky, nezdržování se na místě doručení, doručování datovou schránkou apod.)
 • 2. Fáze po uzavření smlouvy aneb snahy o mimosoudní řešení sporu a další informace nezbytné pro věřitele
  • kvalifikace tzv. problematické pohledávky
  • možné způsoby řešení problematické pohledávky jinak než soudní cestou (změny na straně dlužníka, věřitele a jiné)
  • odpovědnost dědiců zemřelého dlužníka
  • odpovědnost za škodu včetně její limitace, odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
  • faktoring a fortaiting
  • uznání dluhu dlužníkem, jiný dlužní úpis, kvitance o zaplacení dluhu, tzv. náhradní splnění, umoření cenného papíru
  • specifika závazků ve vztahu ke společnému jmění manželů
  • zvláštní povinnosti organizačních složek státu při vymáhání pohledávek
  • tzv. paušální částka 1.200 Kč
  • náhrada za najmutí tzv. inkasní společnost?
  • promlčení pohledávky
  • tzv. alternativní způsoby řešení sporu – základní i hybridní metody, mediace, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  • tzv. Solvit systém
  • upomínka pro neplnění závazku, návrh splátkového kalendáře, tzv. předžalobní upomínka s výpočtem nároků věřitele (včetně problémových otázek)
 • 3. Fáze soudního řešení sporu (řešení sporu cestou rozhodčího řízení)
  • řešení sporu před rozhodcem/rozhodčím soudem/senátem ad hoc – výhody, nevýhody, úloha obecných soudů v rozhodčím řízení, problematické otázky spojené s rozhodčími doložkami/smlouvami (zejména formulační), aktuální judikatura
  • řešení sporu před obecnými soudy (příslušnost soudů, předběžné opatření, žaloba x návrh na vydání platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu, elektronického platebního rozkazu, poučovací povinnost soudu, koncentrace řízení, dokazování – zejména znalecké posudky, nahrávky na telefonech či diktafonech, odklony od judikatury, petit, náklady řízení – soudní poplatek, náklady právního zastoupení apod.)
  • další související otázky.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit